Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Nghị luận xã hội: Suy nghĩ về vấn đề tự học

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 09:49:44
Nội dung
Ngh lu xã tinh th cị ọDàn ýĐt đ:ặ ềLê nin ng nói: “H c, a, mãi”. Câu nói đó luôn có giá tr th iừ ờđi, đc bi trong xã ngày nay đang ng kinh tri th c, nó đòiạ ướ ứh ng ph đng theo phát tri xã i. Chính vì yỏ ườ ậmà tinh th có vai trò vô cùng quan tr ng .ầ ọ1. Gi thích các khái ni m:ả ệ+ là thu nh ki th ng khác truy i, rèn luy thành năng,ọ ườ ỹnh th cậ ứ+ Các hình th thu nh ki th :H trên p, tr ng, th y,ứ ườ ầh n…ọ ạ+ là ch đng tích đc tìm hi lĩnh tri th và hìnhự ứthành năng cho mình. là mình tìm hi nghiên u, thu nh cácỹ ặki th luy có năng. có th không ng nế ướ ẫc ng khác.ủ ườ2. Bình lu c:ậ ọa. Vai trò :ủ ọ+ giúp ta lĩnh tri th cách ch đng, toàn di n, ng thúự ứ+ giúp ta nh lâu và ng nh ng ki th đã cách íchự ữh trong cu ng. Không nh ng th còn giúp con ng tr nên năngơ ườ ởđng, sáng o, không i, không ph thu vào ng khác. đó bi bộ ườ ổsung nh ng khi khuy mình hoàn thi thân.ữ ả+ là con đng ng nh và duy nh hoàn thi thân và bi nự ườ ếc thành hi th c.ướ ự+ Ng có tinh th luôn ch đng, tin trong cu ng.ườ ốb. nh th nào cho có hi qu :ự ảDoc24.vn+ Khi nghe gi ng, đc sách hay làm bài p, tích suy nghĩ, ghi chép,ả ựsáng nh rút ra nh ng đi thi t, ích cho thân.ạ ả+ mày mò tìm hi ho có ch o, ng th cô giáoự ướ ầ+ tr ng, nhà, ngoài xã i….ự ườ ộ+ Ng ph trình bày ki mình đi nh ng ch rõ,ườ ưch hi ng ch ki th c. vi đc khoa cư ườ ượ ọt sách ng ph bi ng ki th đó vào th đi ngừ ườ ồ­­> Dù hình th nào thì ch đng ti nh tri th ng làở ườ ẫquan tr ng nh nó luôn giúp con ng có đc ki th ng vàng sâuọ ườ ượ ữs c.ắc. Phê phán nh ng bi hi tiêu c: th đng, chay, aữ ủm tr hi nayộ ệ3. Bàn ng:ạ Bài cu ngọ ố+ thân chúng ta ph xây ng cho mình tinh th trên ngả ảc say mê, ham c, ham hi bi t, giàu khát ng và kiên trì trên conủ ọđng chinh ph tri th c.ườ ứ+ con ng ch đng, tích c, sáng o, đc trong p. Cóỗ ườ ậnh chi lĩnh đc tri th nh ng hoài bão aư ượ ươ ướ ủmình.Bài tham kh 1ảTrên th gi có nhi ng đã thành công nh ph ng pháp cế ườ ươ ọc thân. Nhi ng đã chia kinh nghi tinh th aủ ườ ủmình cho nhi tr noi theo. Vi đem thành công nh mongề ưđi cho nh ng ai kiên trì và ng nó cách phù p.ợ ợQuá trình con ng ti thu nh ng ki th c, kĩ năng do ng khác truy nườ ườ ềl chính là quá trình và chính là con ng tìm ra cách ti thuạ ườ ếnh ng ki th c,kĩ năng đã đc truy ng chính c, kh năng aữ ượ ủDoc24.vnriêng mình. Vi chúng ta ch đem hi qu cao vì chúng ta thệ ụđng khi ti thu ki th mà th cô truy ng i. sinh ch bi đàoộ ếsâu, sáng nh ng bài gi ng còn sài th cô. Vi thêm tràn lan,ạ ọd nhi vào sách tham kh cũng làm cho vi tr .ự ởDo giáo chúng ta còn kém, vi ch ng đi cònề ốdi ra nhi sinh. Nhi sinh thu bài nh ng không hi bàiễ ểd đn tình tr ng thu lí thuy nh ng không bi làm th hành. tìnhẫ ấtr ng này kéo dài, sinh c, gây tâm lí chán trong p.ạ ậVi giúp con ng hi cách sâu c, gi quy tệ ườ ếv nhanh chóng chính xác. Vi có th đc coi là chi chìa khóaấ ượ ếđa ta đn kho tàng tri th c, là đi ki giúp ta thành công trong p. uư ếchúng ta bi cho thân thì chúng ta ch ch thành công và nângế ẽcao đc tri th chính mình. Nh ng ng có tinh th chượ ườ ủđng suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, nghiên và đc ch đ.ộ ượ ềTinh th có th giúp con ng ti thu đc ki th nhi ngu nầ ườ ượ ồkhác nhau nh sách, báo, truy hình ti vi,t bè ho nh ng ng iư ườxung quanh,nh ng kinh nghi ng nhân dân. Khi ta có tinh th c, taữ ọs có th ch đng ghi nh các bài gi ng trên p,ti ki đc th gian,ẽ ượ ờcó th ti thu ng ki th mà hi và ch bài c. Khiể ượ ọchúng ta đã ch đc lí thuy t, chúng ta bi ch đng luy th cự ượ ựhành,giúp ta có th nhanh chóng hình thành kĩ năng, ghi nh ki th t.ể ốCó nhi nh ng danh nhân đã thành nhân tài đt vi cấ ướ ọnh ng Th Vinh, Đinh Chi, Chí Minh...Đ ây là nh ng ng cóư ươ ườs kiên trì trong quá trình và là nh ng ng mà chúng ta noiự ươ ầtheo.Hi đc quan tr ng vi c, em noi ng và pể ượ ươ ậkinh nghi nh ng th đi tr đa ra ph ng pháp pệ ướ ươ ợDoc24.vnlí đem hi qur cho thân. Vi chính là chìa khóa thànhạ ựcông, đa chúng ta đn ng lai sáng phía tr c.ư ươ ươ ướHi đc quan tr ng vi c, chúng ta có th giácể ượ ựh trong quá trình p, và mang qu cao. Nh ng ng bi nơ ườ ậd ng ph ng pháp cho thân có ki th ng rãi và cóụ ươ ẽkh năng tr thành ng có ích cho xã i, góp ph làm phát tri xã lênả ườ ột cao i.ầ ớBài tham kh 2ảXã ngày càng phát tri đng nghĩa vi ng ki th ngày càngộ ượ ứgia tăng đáp ng đc nhu th đi, ng ph iể ượ ườ ảtìm cho mình ph ng pháp phù p. Trong đó quan tr ng làươ ếph ng pháp c. là gì?ươ ọT là giác, ch đng trong nh lên tri th .ự ươ ứT không ch đn thu là ti nh ki th th cô mà là còn cự ọh bè tìm tòi nghiên sách hay i, quan sát th .ỏ ếT đóng vai trò quan tr ng trên con đng iự ườ ỗng i. Ng bi luôn mày mò, tìm ki m, nghiên cách tíchườ ườ ộc và không ai nh nh hoàn nh nào. Nh đó nh ng conự ững luôn bi nhìn xa trông ng, không u, luôn nh bén trongườ ạth do bi áp ng ki th đã c. Ki th là vô cùng trong khi trí nhự ớc con ng là n, ch bi thì ta không th bi nủ ườ ềnh ng ki th thành mình ng vào th mà mau chóngữ ẽquên đi. giúp ta kh ph ph đc nh đi này đng th iự ượ ượ ờgiúp ta rèn luy thói quen tích c, ch đng trong hoàn nh khó khăn.ệ ảH t, khi ta th đc cái hay, cái đp tri th đó tr nênơ ượ ởsay mê khám phá, nhi đi a. chính là cu cọ ộhành trình thân chi lĩnh ki th c, và nh ng đi đu tiên sủ ướ ẽDoc24.vnluôn có nhi chông gai, th thách nh ng chính nh ng lúc lai là đngề ộl thúc đy chúng ta tích duy tìm ra ng đi. Cái giác lúc tự ướ ựmình ng ra đc nh ng đi th không còn gì vui và bài đó sộ ượ ẽmãi theo ta. giúp ta ng căn n, đào sâu và ng ki th cự ứch không ph nh th cách máy móc. Có ta th ng iứ ạđc nh ng ki th đã và th nh ra thi sót thân pượ ịth đp, đó ta có đu tin trên con đng n. Trong ch sờ ướ ườ ửta th có nhi ng thành tài nh thân nhấ ươ ưtr ng nguyên Đĩnh Chi, Nguy Hi và tiêu bi chính là ch ch Chíạ ồMinh. ng đêm, sau 12 gi lao đng ng nh Ng ti ng Phápằ ườ ếb ng cách thu long ngày và th Ng đã thong th oằ ườ ườ ạkhông ch ti ng Pháp mà còn nhi ngo ng khác nh ti ng Trung Qu c,ỉ ốti ng Anh. Ng cũng đã ng nói Trong cách c. ph làm nòngế ườ ọc ”.ốTrong th ta có th th còn nhi ng tự ườ ộcách ép bu đi phó ki tra thi Cách này ch đem hi quộ ảt th nh ng không ai nghĩ đn qu lâu dài nó. Nh ng cách cứ ọy làm cho ta không hi ch đn vi mau chóngấ ệlãng quên mà còn lãng phí th gian và công c. Nh ng con ng này uạ ườ ềkhông bi lên thì mãi phía sau mà thôi.ế ươ ạV vi có hi qu ta ph ng ki th căn nậ ảc th cô truy th th t, bi lien chúng thành kh ki th củ ứđy và ng ch đó có th áp ng vào trong bài p. Ta cũng nầ ầph so tr bài nhà đc dung chính và dàng theoả ướ ượ ễk bài gi ng th cô trên p. Ta còn có th nhóm cùng bè trongị ạl sau gi ôn bài gi ng trên hay cùng nhau gi quy nh ng bàiớ ữt khó khó. Nh ng quan tr ng ng ph có tinh th giácậ ườ ựDoc24.vnh lúc, i. Nh vi không nhàm chán, không bọ ịl thu gò bó đó khi ki th sâu ng n, in đm trong trí nh .ệ ớT luôn là ph ng pháp hi qu ít kém và phù pự ươ ợcho đi ng. y, là th ng lai đt c, sinh chúngọ ượ ươ ướ ọta hãy ra nhi trau ki th cho thân hành tứ ộhành trang vào đi ng ch mai sau đi xây ng c.ờ ướBài tham kh 3ảTrong p, ng đu có cách riêng, phù đi uọ ườ ềki và kh năng mình. Th nh ng, cách hi qu nh là c. Chệ ỉcó giúp chúng ta dàng ti thu và hi sâu ki th tự ộcách ch đng và dàng nh t.ủ ấNh ta đã bi t, là quá trình thu nh ki th c, luy năng doư ỹng khác truy i. Th nh ng, ngoài nghĩa đó, còn là ch đngườ ộsuy nghĩ, khám phá, nghiên các kiên th hi rõ ch nự ấđ. Ki th không riêng ai nh ng mu bi thành ki th riêngề ủmình ph đào sâu suy nghĩ. nh suy nghĩ thì không hi rõ,ả ểkhông ch ch đ, sau th gian quên t. Chính vìắ ấv y, khi ph ng tìm hi lõi ki th c. Chính quá trình tìmậ ứtòi, khám phá đn đó giúp cho ki th thu nh đc inấ ượsâu trong trí nh Có nhi cách nh ng các cách nào thìớ ọcũng bao các khâu tìm tòi ki th c, suy nghĩ, đng th ph bi áp ngồ ụki th đó vào th Có th qua sách, báo, qua nghe gi ng, qua cácế ảbài p, qua thu lòng, qua th Sách báo chi vai trò vô cùngậ ộquan tr ng trong cu ng và trong p. qua sách báo có nghĩa là thuọ ọth p, tìm hi u, nghiên các ki th mà sách báo mang cho ta. cậ ọcòn th hi qua cách nghe gi ng bài. Nghe gi ng không đn thu ch là ngheể ỉgi ng chép vào đy mà khi nghe gi ng còn ph hi và ngả ữDoc24.vnv đ. Có th đt ra các câu khi nghe gi ng nh Bài gi ng đnấ ếv gì? đó đã tri khai nh th nào? lõi là gì?... Cóấ ềth nói, qua nghe gi ng là cách ph bi nh t. Khi nghe gi ng, ta cóể ảth nhanh chóng thu nh đc ng ki th khá trong kho ng th iể ượ ượ ờgian không nhi u. Đó cũng là ch vi qua nghe gi ng iề ớl ng ki th trong kho ng th gian ch ng có th khôngượ ườ ểcó th gian đào sâu suy nghĩ, tìm tòi, do đó không hi hay không ch cờ ắv đ.ấ ềM cách cũng hi qu không kém đó là qua các bài p.ộ ậVi làm bài giúp ta cùng các ki th đã c, đc ch tệ ượ ấc đ. th qua các bài còn giúp ta sáng trong cáchủ ơgi bài sao cho ng n, n, súc tích và hi u. Chính vì y, có nhi uả ềd ng bài khác nhau giúp sinh ng và sáng các ki th đãạ ứh đc. cách cũng hi qu là qua cách thu lòng.ọ ượ ộCách này không ph là t, khi ph hi rõ mình đang cái gì?ọ ọN dung cùa nó ra làm sao?. Ch có thu giúp ta nh lâu n, không bộ ịquên. Nh ng thu lòng cũng ph có ph ng pháp làm sao cho nh ,ư ươ ớg ch ra các quan tr ng mà ch không ph thu ng ch m,ạ ấd ph y. Vì th thu lòng cũng là cách cho qu cao.ấ ảNh ng cho dù ng ph ng pháp nào, qua sách, báo hay bài thì cũngư ươ ậph bi áp ng vào th vào cu ng. Đi này giúp chúng ta không bả ịxa th bi áp ng các ki th đã vào cu ng hàng ngày, vàoờ ốs xu nông, công nghi ho ngành ngh nào đó. Khi áp ng vào th cả ựt các ki th đc ng tri đ, sâu nh đng th cũng là cáchế ượ ờt hi qu nhát nó giúp chúng ta không ch ng các ki th đãự ứđc cung mà còn khám phá ra nhi sinh, ph gi iượ ảquy ng các thao tác ng p: tra sách nh ng ng có kinhế ườDoc24.vnnghi m, bàn lu bè...ệ ạVì y, là cách quan tr ng, thân ng iậ ườkhông cho mình đc thói quen thì thu vào nh ngự ượ ữđi mà th cô đã cho mình và quan tr ng là không ngề ữđc bài. giúp chúng ta có tính ch đng p, là con đng nượ ườ ầt sáng o, kh ngu lòng đam mê, tìm tòi nh ng đi .ớ ạChính vì th là khâu quan tr ng nh trong vi tìm hi ki nế ếth c. ng i, cách gì thì cũng ph c. Ch có cứ ườ ọm giúp ta hi rõ đc ki th c, hi đc các t, vi ra trongớ ượ ượ ảcu ng và ng ng lai sáng.ộ ướ ươ ươBài tham kh 4ảTrong cu ng, mu đt đc qu nh ý, bên nh kh eộ ượ ỏd dai con ng ta ph có ki th ng đi đy ph vẻ ườ ươ ụcho công vi mình. Vi thu ki th không ch có nhà tr ng màệ ườcòn có xung quanh ta khi ta quan tâm và mu đi u. tở ộng có chí mu lên thì vi trau ki th cho mình luônườ ươ ẽđem ni thích thú đi thân và chân tr ki th luôn ngạ ộm cho ai có chí đáng khâm ph nh y.ở ậCon ng ta khi mu ng ki th tìm đc nhi uườ ưỡ ượ ềph ng pháp phù đi ki thân mình, có nhi conươ ềđng ng cho vi c, th cô bè, sách báo chí,ườ ởh nh ng đi nh nh trong cu ng, và còn cách cũngọ ữđem hi qu cao trong p, đó là vi c. Đi nhũĩig ng iạ ườđc may sinh ra có cha có đc ng trong đi ki đy thì vi cượ ượ ệc sách đn tr ng không gì khó. Nh ng cu ng còn nhi uắ ườ ềm nh đi nh, nh ng ng kém may vì sinh ra trong hoànả ườ ọc nh thi th và không có đi ki ng nh chúng ta. Và đi nh ngả ữDoc24.vnng kém may nh thì vi là con đng nh giúp hườ ườ ọtrau ki th lên trong xã i. là nh th nào? cồ ươ ọlà nguy không ai bu mà chính thân ta tìm tòi khám phá, làmự ựphong phú thêm hi bi cho mình, đó cũng là nhu nhiên uố ếc con ng i. ng Vi Nam có câu: “Không th mày làm nên”, chúngủ ườ ốta ph đn tr ng nghe ch th cô, ki th nhàẫ ườ ừtr ng là nh ng đi căn mà ng bi t. ai đó không có đcườ ườ ượm ng th tr ti cho mình thì cũng có nh ng ng th giánộ ườ ườ ầti mình ng ng cách ng và cách hành đng Nh ngế ươ ưdù có th hay không có th thì chính thân ta đng, tầ ốh n. Ng hoàn toàn có kh năng làm ch thân mình và bi mìnhơ ườ ếc gì, mình mu nh th nào và vào th đi nào cũng đc. uầ ượ ếchúng ta có cái đu cùng chăm ch cao thì ph ng phápộ ươh hi qu nh t. Kh chúng ta đi tr ng, có môn ta ph cọ ườ ọthu rih con t, nh thu lòng nh cái máy, khi đó ng cộ ườ ọsinh ít ng cái đu, không làm cho nó đng não, nh thì ch ng khácẽ ẳnào đào ra các con rô­b không không kém. ta mu làm conạ ống ch không ph mãn đi ch là cái máy thì đi nhiên là ta ph tườ ựh c. Tuy nhiên không ph ai cũng hoàn toàn có kh năng c. kì ai cũngọ ấcó tính tò mò mu hi bi thêm nh ng ph trong có tính iố ườbi ng, suy nghĩ, không ch khó tìm tòi mà ch thích nh ng thú vuiế ườ ữd tìm. Và khi đã tho mãn thì ch ng ng đo đc và tinh th nễ ưỡ ần nên ng ít và ng nào kiên tâm mu gì cũngữ ườ ườ ộv lên nh ng khác, không giàu thì cũng đc kính tr ng n. iượ ượ ỗng chúng ta đu có năng tò mò mu hi rõ thân và nườ ạv xung quanh, vì loài ng văn minh làm ch đc chính mình vàậ ườ ượlàm ch t, th nên có ng đã nói khôi hài ng: con ng ch nủ ườ ườ ơDoc24.vnloài ch là con ng bi i: “T sao?”.ậ ườ ạT là vi thi con ng i, tr tiên vì nó sung ki nự ựờ ướ ếth còn thi nhà tr ng. ngày hi bi con ng càng tăngứ ườ ườlên, chúng ta không giác thì không theo và u, sế ẽtr thành ng th xã i. Khi làm ngành ngh hay lĩnh nàoở ườ ựthì vi luôn là thi t. Ch ng nh bác sĩ, lu uệ ếkhông có th c, thì khi ra tr ng cũng có bi gì kí, đaứ ườ ịlí tú đâu, và ngành chuyên môn cũng đã có th giúp íchơ ểđc gì nhi cho đâu. Vì th ph mang đu óc, trau iượ ồthêm kinh nghi cho ngh nghi và nh là tu ng tâm tính nệ ưỡ ảthân mình. ch vi là làm vi chính mình tr c, tả ướ ựnghiên tài li ho trao đi bè. Mu c, mu hi sâu tứ ộch nào, đi quan tr ng nh là ph mình ch nó tr c, nh gieoủ ướ ưm cho vi ti thu, th th mình. Nh ng trên con đng nầ ườ ấc ng luôn có nh ng nguy hi khi cho tri th aủ ườ ủh có nguy ch ho ch nh ng ng mà ngay thânọ ảh cũng không hay bi t. Không có ng th nào ki tra mình, đọ ườ ểth ng xuyên nh nh cho mình trong vi c, vì th ng khôngườ ườ ọnên ch quan thân mình. Trong cu ng có bi bao ng sángủ ươvì không ch thua thi và khu ph tr ng khác nên đã ngị ướ ườ ắt lên, và thành công cùa là không th ph nh n, nh ng conự ươ ững đy ngh đng chúng ta khâm ph và theo.ườ ỏT cùng là cách nh bao cách khác. là con đngự ường nh đn thành công và rèn luy thêm cho thân nhi đi uắ ềc thi trong cu đi ng i. trong lí thuy áp ng raầ ườ ụngoài th ti n. Cu ng là nh ng tr nghi khó khăn này đn khó khănự ếkhác, do đó là vi thi t, là đôi chân cho con ng ta đngự ườ ứDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.