Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản trong Excel

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-30 03:13:48

Mục lục
* * * * *

1. Hàm CUMIPMT

 1. Chức năng: tính số tiền lãi cộng dồn cho khoản vay từ kỳ đầu tiên đến kỳ cuối cùng. 
 2. Cú pháp: CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)
 3. Cách dùng: 

- Rate: Lãi suất, tham số bắt buộc

- Nper: Tổng số kỳ phải thanh toán, tham số bắt buộc

- Pv: Giá trị hiện tại, tham số bắt buộc

- Start_period: Kỳ đầu tiên, tham số bắt buộc

- End_period: Kỳ cuối cùng, tham số bắt buộc

- Type: Thời hạn thanh toán, tham số bắt buộc

+ Type = 0: Thanh toán cuối kỳ

+ Type = 1: Thanh toán đầu kỳ

 • Ví dụ:  Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm trong Excel. Hãy tính:

- Số lãi phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16

- Số lãi phải trả trong tháng thứ nhất.

2. Hàm CUMPRINC

 1. Chức năng: tính số tiền gốc dồn tích trả cho khoản vay từ kỳ đầu đến kỳ cuối.
 2. Cú pháp: CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type
 3. Cách dùng: 

- Rate: Lãi suất, tham số bắt buộc

- Nper: Tổng số kỳ phải thanh toán, tham số bắt buộc

- Pv: Giá trị hiện tại, tham số bắt buộc

- Start_period: Kỳ đầu tiên, tham số bắt buộc

- End_period: Kỳ cuối cùng, tham số bắt buộc

- Type: Thời hạn thanh toán, tham số bắt buộc

+ Type = 0: Thanh toán cuối kỳ

+ Type = 1: Thanh toán đầu kỳ

 • Ví dụ: Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm trong Excel. Hãy tính:

- Tổng nợ gốc phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16

- Tổng nợ gốc phải trả trong tháng thứ nhất

3. Hàm DB 

 1. Chức năng: tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần theo mức cố định. 
 2. Cú pháp: DB(cost, salvage, life, period, [month])
 3. Cách dùng:

- Cost: Chi phí ban đầu của sản phẩm, tham số bắt buộc

- Salvage: Giá trị sau khi khấu hao (giá trị thu hồi của tài sản), tham số bắt buộc

- Life: Số kỳ khấu hao, tham số bắt buộc

- Period: Kỳ muốn khấu hao, tham số bắt buộc

- Month: Số tháng của năm đầu tiên. Nếu bỏ qua thì mặc định là 12

 • Ví dụ: Cho bảng tính như hình dưới, với các dữ liệu được nhập vào tương đương với các tham số của hàm DB trong Excel. Hãy tính:

- Khấu hao trong năm thứ nhất

- Khấu hao trong năm thứ 6 tính trong 7 tháng

4. Hàm DDB

 1. Chức năng: tính khấu hao của tài sản trong kỳ đã xác định bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần kép.
 2. Cú pháp: DDB(cost, salvage, life, period, [factor])
 3. Cách dùng: 

- Cost: Chi phí ban đầu của sản phẩm, tham số bắt buộc

- Salvage: Giá trị sau khi khấu hao (giá trị thu hồi của tài sản), tham số bắt buộc

- Life: Số kỳ khấu hao, tham số bắt buộc

- Period: Kỳ muốn khấu hao, tham số bắt buộc

- Factor: Tỷ lệ giảm dần số dư. Nếu bỏ qua sẽ mặc định bằng 2 (phương pháp giảm kép)

 • Ví dụ: Cho bảng tính với các dữ liệu được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm DDB trong Excel. Hãy tính: 

- Tính khấu hao tháng thứ nhất

- Tính khấu hao năm thứ nhất

- Tính khấu hao năm thứ hai với factor = 1,5

Chúc các bạn thành công!

Lượt xem: 265