Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Một số đề đọc hiểu môn Ngữ văn ôn thi THPT Quốc gia năm 2016

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-20 23:43:02 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

<p>Doc24.vn HIỂU THPT QUỐC 2016 HIỂU NHẶT lặng. hiểu rồi. L&ograve;ng người ngh&egrave;o hiểu biết nhi&ecirc;u thương kiếp m&igrave;nh. Chao người dựng chồng trong nổi, những mong sinh n&agrave;y. m&igrave;nh th&igrave;... Trong nh&egrave;m xuống d&ograve;ng nước mắt... Biết rằng ch&uacute;ng nu&ocirc;i nhau sống được kh&aacute;t kh&ocirc;ng? (Tr&iacute;ch nhặt-Kim L&acirc;n) Đoạn tr&ecirc;n được viết theo phương thức ch&iacute;nh? dung đoạn định th&agrave;nh gian được dụng trong đoạn hiệu nghệ thuật th&agrave;nh chấm (...) trong m&igrave;nh th&igrave;... nghĩa bản, viết đoạn nghĩ t&igrave;nh lời: Đoạn được viết theo phương thức biểu ch&iacute;nh Đoạn diễn trạng nh&acirc;n biết trai (nh&acirc;n Tr&agrave;ng) người Th&agrave;nh gian được dụng trong đoạn dựng chồng nổi, sinh Hiệu nghệ thuật th&agrave;nh chứng hiện năng dụng s&aacute;ng ng&ocirc;n gian, d&ograve;ng người d&ograve;ng nghĩ nh&acirc;n hiểu được l&ograve;ng, trạng người thương con. chấm (...) trong m&igrave;nh th&igrave;... nghĩa: thoại nh&acirc;n đoạn, s&aacute;nh giữa người m&igrave;nh. người thấy được l&ograve;ng người n&agrave;y. thương nhưngDoc24.vn thấy m&igrave;nh chưa tr&ograve;n phận, tr&aacute;ch nhiệm người nhất trong ng&agrave;y hạnh ph&uacute;c con. l&ograve;ng thật thi&ecirc;ng li&ecirc;ng. Đoạn bằng ch&iacute;nh d&ograve;ng thoại động T&igrave;nh Biểu hiện t&igrave;nh nghĩa t&igrave;nh ph&aacute;n những hiếu quả. nhận thức h&agrave;nh động? NHỮNG TRONG Đ&Igrave;NH loạt s&uacute;ng văng vẳng tr&ecirc;n ngọn c&acirc;y. loạt hai...Việt ng&oacute;c dậy. r&agrave;ng kh&ocirc;ng phải tiếng ph&aacute;o lễnh l&atilde;ng giặc. những tiếng quen thuộc, chỗ, kh&ocirc;ng đều, chen những s&uacute;ng tận. S&uacute;ng s&uacute;ng quyện nhau tiếng tiếng trống đ&igrave;nh trời Đồng khởi. Đ&uacute;ng s&uacute;ng rồi! Việt muốn l&ecirc;n. T&aacute;nh chắc m&igrave;nh Ch&agrave;, phải chuẩn xung phong th&ocirc;i! tiếng h&ugrave;m...chắc th&eacute;p ch&aacute;y. Tiếng s&uacute;ng nghe th&acirc;n thiết Những khu&ocirc;n m&igrave;nh hiện ra...C&aacute;i nhọn hoắt T&aacute;nh, cười nheo C&ocirc;ng động vi&ecirc;n Việt tiến l&ecirc;n...Việt đ&acirc;y, nguy&ecirc;n n&agrave;y, n&ograve;ng, ng&oacute;n s&agrave;ng s&uacute;ng. Việt ch&uacute;t. Tiếng loạn tr&ecirc;n cao, nhưng ch&uacute;ng. xung phong ch&uacute;ng l&ecirc;n. đang rộ... (Tr&iacute;ch Những trong đ&igrave;nh Nguyễn Thi) Đoạn tr&ecirc;n được viết theo phương thức ch&iacute;nh? dung đoạn định ph&eacute;p s&aacute;nh trong bản. hiệu nghệ thuật ph&eacute;p ?Doc24.vn Tiếng s&uacute;ng nghe th&acirc;n thiết nh&acirc;n Việt bản, việt đoạn ngắn nghĩ ch&iacute;, nghị tuổi nay. lời: Đoạn được viết theo phương thức ch&iacute;nh. Đoạn chuyện nh&acirc;n Việt thương nặng tr&ecirc;n chiến trường. tỉnh lại, Việt nghe tiếng s&uacute;ng đồng quyết Ph&eacute;p s&aacute;nh trong được hiện văn: S&uacute;ng s&uacute;ng quyện nhau tiếng tiếng trống đ&igrave;nh trời Đồng khởi. Hiệu nghệ thuật: tiếng s&uacute;ng lớn, s&uacute;ng s&aacute;nh tiếng tiếng trống, thanh quen thuộc từng nh&acirc;n Việt đang thương nặng giữa chiến trường, đồng thời sống tinh thần quật khởi đồng miền trong những ng&agrave;y đ&aacute;nh thấy được t&igrave;nh hương, ch&iacute;, nghị thường nh&acirc;n Việt. nh&acirc;n Việt, tiếng s&uacute;ng nghe th&acirc;n thiết tiếng s&uacute;ng đồng đội. Việt ph&iacute;a sống. Tiếng s&uacute;ng đồng chiến tiếp th&ecirc;m mạnh Việt đến. Đoạn bằng t&igrave;nh huống nh&acirc;n Việt thương nặng tr&ecirc;n chiến trường, ngất tỉnh nhiều gắng hướng tiếng s&uacute;ng s&agrave;ng chiến đồng đội. ch&iacute;, nghị tuổi Biểu hiện nghĩa dụng ch&iacute;, nghị lực? ph&aacute;n phận thanh ni&ecirc;n th&aacute;i ch&iacute;, bước trước th&aacute;ch khăn quả. nhận thức h&agrave;nh động? 2:Doc24.vn Trong Chiến xuống cơm, Việt c&uacute;ng trước sang ch&uacute;, m&igrave;nh tr&ecirc;n, tiếng Kh&ocirc;ng phải giọng trong trẻo trong s&ocirc;ng, tr&ecirc;n ch&egrave;o mướn ch&uacute;. giữa ng&agrave;y, hiệu lệnh dưới nắng ch&oacute;i chang, d&agrave;i, từng tiếng nhắn nhủ, thiết, cuối c&ugrave;ng ngắt dội. (Tr&iacute;ch Những trong đ&igrave;nh Nguyễn Thi) Đoạn tr&ecirc;n được viết theo phương thức ch&iacute;nh? dung đoạn định ph&eacute;p điệp, ph&eacute;p s&aacute;nh trong bản. hiệu nghệ thuật ph&eacute;p Việc phối thanh tiếng cuối nhịp trong văn: giữa ng&agrave;y, hiệu lệnh dưới nắng ch&oacute;i chang, d&agrave;i, từng tiếng nhắn nhủ, thiết, cuối c&ugrave;ng ngắt dội. hiện hiệu nghệ thuật sao? nhan bản. HIỂU CHỒNG than lửa. kh&ocirc;ng thổi cũng kh&ocirc;ng đứng l&ecirc;n. m&igrave;nh. tưởng tượng n&agrave;o, biết chẳng trốn được rồi, thống tr&oacute;i liền phải tr&oacute;i thay đấy. chết tr&ecirc;n Nghĩ thế, nhưng cũng kh&ocirc;ng thấy sợ...Trong bưng, bước lại, nhắm mắt. Nhưng tưởng biết người bước lại... l&uacute;a, m&acirc;y. từng hơi, thở, kh&ocirc;ng biết tỉnh.Lần lần, được tr&oacute;i người cũng hoảng. th&agrave;o được tiếng &quot;Đi đi...&quot; nghẹn lại. khuỵu xuống kh&ocirc;ng bước nổi. Nhưng trước chết ngay, quật v&ugrave;ng l&ecirc;n, chạy. đứng lặng trong b&oacute;ng tối.Doc24.vn Trời lắm. băng đuổi Phủ, lăn, chạy xuống lưng dốc. (Tr&iacute;ch chồng Ho&agrave;i) Đoạn tr&ecirc;n được viết theo phương thức ch&iacute;nh? dung đoạn được gạch ch&acirc;n: r&eacute;n, hoảng, th&agrave;o hiệu nghệ thuật diễn tr&igrave;nh tr&oacute;i định nghĩa nghệ thuật h&igrave;nh trong đứng lặng trong b&oacute;ng tối. được t&aacute;ch th&agrave;nh d&ograve;ng ri&ecirc;ng? bản, viết đoạn nghĩ t&igrave;nh thương người tuổi nay. Đoạn được viết theo phương thức ch&iacute;nh. Đoạn hiện trạng h&agrave;nh động nh&acirc;n trong tr&oacute;i c&ugrave;ng trốn khỏi Hồng Ng&agrave;i sang Phiềng được gạch ch&acirc;n: r&eacute;n, hoảng, th&agrave;o hiệu nghệ thuật diễn trạng h&agrave;nh động tr&oacute;i Phủ. chứng trạng h&agrave;nh động nh&agrave;ng bước Điều tr&igrave;nh ph&aacute;t triển t&iacute;nh c&aacute;ch nh&acirc;n H&igrave;nh trong nghĩa thực: tr&oacute;i dụng tr&oacute;i thống mạng thịt. nghĩa tượng trưng: Biểu tượng chết ch&uacute;a miền cũng kh&ocirc;ng giữa th&acirc;n phận c&ugrave;ng cảnh ngộ. cũng t&igrave;nh thương người quyết định giải cứuDoc24.vn cũng giải tho&aacute;t cuộc m&igrave;nh. sống, kh&aacute;t vọng s&aacute;ng trong chết. đứng lặng trong b&oacute;ng tối. được t&aacute;ch th&agrave;nh d&ograve;ng ri&ecirc;ng. kh&eacute;p qu&atilde;ng nhục đồng thời tương hạnh ph&uacute;c. chứng trạng cũng kh&ocirc;ng biết phải tiếp theo &ldquo;đứng lặng trong b&oacute;ng tối&rdquo;. h&agrave;nh động t&iacute;nh gi&aacute;c (xuất ph&aacute;t động muốn người), t&iacute;nh ph&aacute;t (kh&ocirc;ng hoạch, t&iacute;nh to&aacute;n thể), c&aacute;ch kh&aacute;c l&ograve;ng thương người cũng &ldquo;liều&rdquo;. Nhưng l&ograve;ng khao kh&aacute;t sống, khao kh&aacute;t trỗi dậy, chiến thắng h&atilde;i, tiếp băng chạy theo Phủ. ngắn, hiện dụng c&ocirc;ng nghệ thuật lĩnh năng Ho&agrave;i. Đoạn bằng t&igrave;nh thương d&agrave;nh th&ocirc;ng trạng h&agrave;nh động tr&oacute;i. Hiểu t&igrave;nh thương người chung tuổi ri&ecirc;ng? nghĩa th&igrave;nh thương người trẻ? ph&aacute;n th&aacute;i cảm, phận thanh ni&ecirc;n trong th&aacute;i nhận thức h&agrave;nh động? HIỂU: S&Oacute;NG s&oacute;ng dưới l&ograve;ng s&acirc;u, s&oacute;ng tr&ecirc;n nước, s&oacute;ng Ng&agrave;y kh&ocirc;ng được, L&ograve;ng anh, trong thức.Doc24.vn xu&ocirc;i phương bắc, ngược phương cũng nghĩ, Hướng phương. (Tr&iacute;ch S&oacute;ng Xu&acirc;n Quỳnh) đoạn tr&ecirc;n thực hiện sau: ch&iacute;nh đoạn thơ. hiệu nghệ thuật ph&eacute;p điệp tr&uacute;c &ldquo;Con s&oacute;ng trong đoạn thơ? H&agrave;nh tr&igrave;nh ngược...dẫu xu&ocirc;i s&oacute;ng trong đoạn hiệu nghệ thuật h&agrave;nh tr&igrave;nh lời: ch&iacute;nh đoạn thơ: thiết tha, lắng l&ograve;ng thuỷ chung, người trong t&igrave;nh y&ecirc;u. Hiệu nghệ thuật ph&eacute;p điệp tr&uacute;c &ldquo;Con s&oacute;ng&rdquo; trong đoạn thơ: Ph&eacute;p điệp dụng điệp kh&uacute;c t&igrave;nh những giai điệu diết, thường trực t&igrave;nh nhớ. liền h&igrave;nh s&oacute;ng giống những s&oacute;ng nhau. nghệ thuật những s&oacute;ng l&ograve;ng đang d&acirc;ng tr&agrave;o trong người đang y&ecirc;u. H&agrave;nh tr&igrave;nh ngược... xu&ocirc;i s&oacute;ng trong đoạn b&igrave;nh thường Xu&ocirc;i Nam, ngược Bắc. đ&acirc;y, Xu&acirc;n Quỳnh diễn s&oacute;ng Xu&ocirc;i Bắc, ngược Nam. Hiệu nghệ thuật h&agrave;nh tr&igrave;nh h&agrave;nh tr&igrave;nh s&oacute;ng Cũng vượt th&aacute;ch, c&aacute;ch cuộc thuỷ chung anh. HIỂU: TIẾNG ri&ecirc;ng l&ograve;ng những t&agrave;uDoc24.vn quốc tiếng Bắc, đ&acirc;u. đoạn tr&ecirc;n thực hiện ch&iacute;nh đoạn thơ? định biện ph&aacute;p trong đoạn dụng trong việc hiện dung? nghĩa biểu tượng h&igrave;nh Bắc? lời: ch&iacute;nh đoạn thơ: hiện kh&aacute;t vọng sống cống hiến, nhập quốc, hương. kh&aacute;t vọng đường, c&ugrave;ng quốc dựng nguồn hứng nghệ thuật. biện ph&aacute;p trong đoạn thơ: ri&ecirc;ng Bắc. Ph&eacute;p điệp Khi, ph&eacute;p nh&acirc;n quốc tiếng h&aacute;t. nghĩa: giọng t&igrave;nh ch&iacute;nh luận, nhịp dụng mang nhiệt huyết, kh&uacute;c đường c&aacute;ch mạng nh&acirc;n d&acirc;n- nguồn s&aacute;ng nghệ thuật. nghĩa biểu tượng h&igrave;nh Bắc: t&agrave;u: 1960, nước chưa Bắc. vậy, biểu tượng kh&aacute;t vọng đường những v&ugrave;ng quốc; kh&aacute;t vọng những những ngọn nguồn hứng nghệ thuật thơ. Bắc: v&ugrave;ng thực, biểu tượng quốc, thương dũng trong cuộc kh&aacute;ng chiến, đồng thời thơ.</p>