Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

một số bất đẳng thức cơ bản

434c823221b0399916734f569c97870c
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2016-06-21 09:38:47 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 344 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Khóa học Luy ện thi THPT Qu ốc Gia 2016 Th ầy  NG VI ỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Chng trình Luy ện thi PRO–S và PRO–E: Gi ải pháp ối nh ất cho kì thi THPT Qu ốc Gia 2016!     Thầy ng Việt Hùng Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Một số các bất ng thức cơ bản cần ghi nhớ: 1) ()2 22 ,+ \" Îa ab 2) 33+ ³a abc 3) ()2 0, 0+ ³a ab 4) 33+ ³a abc 5) 4+ ³+x y, 0>x 6) 9,+ ³+ +x z(), 0>x 7) 21 4( 0)( )³ >+ yxy 8) 23( )+ +a 9) 2( 0+ ³a ab 10) cabcabcba ++³++222 11) 0, 2³+abba 12) 33+ +£a cabc 13) 33 32 2+ + ³  a 14) 33+ + £  a cabc 15) )2 ,2+£ \" bab 16) +ab bc ac 17) )2 ,2+ £ \" a bab 18) )23( )+ +ab bc ca 19) )1 1, 04 £ > + x yx 20) 32a cb b+ ³+ (a, b, 0) 21) 0)+ ³x 22) )1 2, 11 11+ \" ³+ ++a ba ab 23) )33 3( ), 04++ ³x yx 24) 2( )+ ++ ³+ +a cx 25) 21 21 21 2( .... )...... ..+ ++ ³+ +n nn na aa ax Bài 1: [ĐVH]. Cho a, 0. Chứng minh rằng 2a bb a+ Bài 2: [ĐVH]. Chứng minh rằng 3a ab+ với mọi a, b. Bài 3: [ĐVH]. Chứng minh rằng 2a ab bc ca+ +với mọi a, b, c. Bài 4: [ĐVH]. Chứng minh rằng aa ba b+ +, với mọi a, Bài 5: [ĐVH]. Chứng minh rằng ()( )242 2a b- với mọi a, Bài 6: [ĐVH]. Chứng minh rằng 3a b+ với mọi a, 0. Bài 7: [ĐVH]. Chứng minh rằng )2 21 2, 11 1a ba ab+ \" ³+ Bài 8: [ĐVH]. Chứng minh rằng )( ), 0a ab cd d+ \" ³Khóa học Luy ện thi THPT Qu ốc Gia 2016 Th ầy  NG VI ỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Chng trình Luy ện thi PRO–S và PRO–E: Gi ải pháp ối nh ất cho kì thi THPT Qu ốc Gia 2016! Bài 9: [ĐVH]. Chứng minh rằng )2 22 2, ,a R+ \" Bài 10: [ĐVH]. Chứng minh rằng3 32 23a ca ab bc ca a+ ++ ³+ Bài 11: [ĐVH]. Chứng minh rằng )2 23x xy yz zx z+ Hng dẫn: )( )( )22 22 234 2x yx xy xy y++ +, tng tự ta ợc đpcm Bài 12: [ĐVH]. Cho các số thực a, b, 0. Chứng minh rằng( )( )( )3 33 324 ba b+ ++ £+ Hng dẫn: )( )( )( )( )2 33 333 33 33 44 4b cb bc c+ ++ ¾¾® Bài 13: [ĐVH]. Chứng minh rằng4 43 32+ ++ ³+ +a ca aTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.