Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Mĩ thuật 6 cả năm mới 2018

31333762316261376533353565633064663666303233316365373737303162343065613365646637626466626435396662393666373132393232383465323066
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 08:14 AM ngày 23-12-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 306 | Lượt Download: 3 | File size: 17.897984 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

Tr ường THCS Nhân Hòa

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN: MI THUÂT – LƠP 6
Chủ đề 01:
SƠ LƯỢC MI THUÂT VIỆT NAM THỜI ĐẠI ĐỒ ĐÁ, ĐỒ ĐỒNG
(3 tiết)
Ngày soạn :
Ngày dạy: Từ
Lớp dạy:

đến

I. Mục tiêu chung: (HS cần đạt)
- Hiểu được sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời đại đồ đá, đồ đồng.
- Mô phỏng được hoa văn trên trống đồng đông sơn.
- Cảm thụ được vẻ đẹp, có ý thức giữ gìn và trân trọng những giá tr ị
nghệ thuật cha ông để lại.
- giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
- Phương pháp: Trực quan, gợi mở, luyện tập.
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
III. Đồ dùng và phương tiện:
- Chuẩn bị của GV: Tranh ảnh sưu tầm về các hiện vật thời đồ đá, đồ
đồng.
- Chuẩn bị của HS: SGK, giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.
IV. Các hoạt động dạy - học
Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của
HS

Đồ dùng/
Phương tiện/ sản
phẩm của HS

Hoạt động 1 (Tiết 1): TÌM HIỂU VÀI NÉT VỀ MI THUÂT VIỆT NAM
THỜI ĐẠI ĐỒ ĐÁ, ĐỒ ĐỒNG.
Mục tiêu ( HS cần đạt được)
- Hiểu sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời đại đồ đá, đồ đồng.
- Phân tích vẻ đẹp và mô phỏng được họa tiết dân tộc.
- Cảm thụ được vẽ đẹp, giữ gìn và trân trọng những giá trị nghệ thuật của cha
ông để lại.
1.1. Sơ
- GV yêu cầu HS đọc nội
- HS đọc nội dung SGK - Hình 1.1
lược về dung: Thời đại đồ đá, thời đại để hiểu sơ lược về thời SGK
GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

1

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

mĩ thuật
Việt Nam
thời đại
đồ đá,
đồ đồng.

1.2. Tìm
hiểu
hiện vật
tiêu biểu
thời đại
đồ đá và
đồ đồng.

đồ đồng, thời đại đồ đá giữa
và đồ đá mới.
- GV yêu cầu HS quan sát hình
1.1, thảo luận về một số hình
ảnh, hiện vật:
+ Em nhận ra những hiện vật
gì?
+ Hiện vật đó thuộc thời đại
nào? Được làm bằng chất liệu
gì?
- GV chốt lại: (sử dụng hình
ảnh trên máy chiếu để phân
tích)
- GV yêu cấu HS đọc Thời
đại đồ đồng, tìm hiểu và nhận
biết các dụng cụ bằng đồng
hình SGK.
- GV chốt lại:
- GV yêu cầu HS đọc: Hình
mặt người trên vách đá.
- Yêu cầu HS quan sát, phân
tích hình mặt người trên vách
hang đá Đồng Nội (Hòa Bình).
- GV phân tích chung.
- GV yêu cầu HS quan sát hình
1.2, thảo luận nhóm để tìm
hiểu về:
+ Hình dạng của trống đồng
Đông Sơn.
+ Hình dạng họa tiết trên
trống đồng Đông Sơn.
+ Cách sắp xếp họa tiết trên
trống đồng Đông Sơn.
- GV phân tích chung, gợi mở
để HS chuẩn bị mô phỏng
họa tiết trên trống đồng Đông
Sơn ở tiết 2.

Tr ường THCS Nhân Hòa

đại đồ đá, đồ đá cũ, đồ
đá giữa và đồ đá mới.
- HS mỗi nhóm một bàn
thảo luận trả lời câu
hỏi theo hướng dẫn của
GV.
- HS quan sát, tiếp thu.

Sách
Học MT
định
hướng
phát triển
năng lực.
Máy
chiếu

- HS đọc: Thời đại đồ
đồng.
- Tìm hiểu sơ lược về
thời đại đồ đồng.
- Nhận biết công cụ
thông qua hình ảnh.
- HS đọc: Hình mặt
người trên vách hang
đá.
- HS phân tích đặc điểm
hình khắc vạch mặt
người.
- HS quan sát hình 1.2,
thảo luận nhóm và trả
lời theo yêu cầu của
GV.

- HS tiếp thu.

Hoạt động 2 (Tiết 2): MÔ PHỎNG HỌA TIẾT
TRÊN TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN
GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

2

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

Tr ường THCS Nhân Hòa

Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Hiểu hơn về họa tiết trên trống đồng Đông Sơn.
- Mô phỏng được họa tiết trên trống đồng Đông Sơn
- Cảm thụ được vẻ đẹp trên trống đồng Đông Sơn.
- GV yêu cầu HS nhắc lại
một số họa tiết trên trống
đồng Đông Sơn.
- GV yêu cầu HS quan sát
hình 1.3, sgk gợi ý để HS
thảo luận nhóm tìm hiểu
về đường nét, hình dạng
của một số hoa văn, họa
tiết trên trống đồng Đông
Sơn:
- Các hoa văn thể hiện hình
ảnh gì?
- Hình dạng, đường nét các
hoa văn như thế nào?

2.1.
Khởi
động

2.2. Cách
thực
hiện

2.3.
Thực
hành

- GVHD HS quan sát hình
1.4, sgk để nhận biết cách
mô phỏng hình hoa văn trên
trống đồng.
- GV gợi ý HS tham khảo
một số bài vẽ trong hình
1.5 gsk để có them ý tưởng
về cách thể hiện đường
nét, màu sắc.
* Lưu ý: GV gợi ý HS chú ý
tới tỷ lệ các chi tiết trong
hình. Vẽ màu theo cảm
nhận riêng, thể hiện đậm
nhạt.
- Yêu cầu HS vẽ mô phỏng
hình hoa văn, họa tiết theo
ý thích (tự lựa chọn mẫu ở
các hình 1.2 và 1.3 sgk). -

- HS nêu một số họa tiết
trang trí trên trống đồng
Đông Sơn.
- HS tìm hiểu

- Hình ảnh
họa tiết trên
trống đồng
Đông Sơn

- HS trả lời theo gơi ý
của GV

- HS quan sát và nhận
biết.

- HS tham khảo bài mô
phỏng của HS.

- Hình 1.4
sgk cách vẽ
mô phỏng
hình hoa
văn.
- Hình 1.5
sgk, một số
bài vẽ mô
phỏng họa
tiết trống
đồng của
HS.
- Hình 1.2 và
1.3 sgk.

- HS thực hành mô
phỏng họa tiết trên
trống đồng.

Hoạt động 3 (tiết 3): TRƯNG BÀY VÀ GIƠI THIỆU SẢN PHẨM
Mục tiêu (HS cần đạt được)
GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

3

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

Tr ường THCS Nhân Hòa

- Biết cách trưng bày, giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của bản thân và bạn.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của đường nét, tỉ lệ, màu sắc của bài vẽ.
Tổng kết - Hướng dẫn HS tìm hiểu
chủ đề 1 các hình thức trưng bày,
giới thiệu sản phẩm
- Gợi ý câu hỏi để HS
nhận xét, đánh giá về
đường nét, tỉ lệ, màu sắc.

- Thực hiện theo hướng Sản phẩm
dẫn của GV dựa vào nội của hoạt
dung của HĐ 4
động 2
- Nhận xét, đánh giá sản
phẩm về: về đường nét,
tỉ lệ, màu sắc.

- Khuyến khích HS sáng
tạo/ phát triển – mở rộng
- GV nhận xét, đánh giá
chung và gợi mở để HS có
thể mô phỏng được nhiều
họa tiết cổ khác của dân
tộc.

GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

- HS sưu tầm tư liệu hình
ảnh và bài viết về mĩ
thuật cổ đại Việt Nam để
có thêm những hiểu biết
về mĩ thuật Việt Nam thời
kì cổ đại.

4

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

Tr ường THCS Nhân Hòa

Chủ đề 2. KHỐI HỘP TRONG KHÔNG GIAN (4 tiết)
Ngày soạn :
Ngày dạy: Từ
Lớp dạy:

đến

I. Mục tiêu chung: (HS cần đạt)
- Nhận biết được đặc điểm của khối hộp trong không gian.
- Vẽ được khối hộp với các mặt sáng, tối trong không gian và vận dụng vào
tạo hình đồ vật có dạng khối hộp.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
Phương pháp: Trực quan, gợi mở, luyện tập thực hành
Hình thức tổ chức:
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện:
Chuẩn bị của GV:
- Hình minh họa phù hợp với chủ đề: Khối hộp trong không gian
- Sách Học Mĩ thuật lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực
Chuẩn bị của HS:
- Sách học mĩ thuật lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực
- Tranh ảnh sưu tầm về các bài vẽ phối cảnh.
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, giấy màu, bìa, xốp, kéo, keo dán/ băng dính.
IV. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Đồ dùng/
Phương tiện/ sản
phẩm của HS

Hoạt động 1 (Tiết 1) VẼ KHỐI HỘP
Mục tiêu ( HS cần đạt được)
- Hiểu được cấu trúc, không gian, đặc điểm riêng của khối hộp

GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

5

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

Tr ường THCS Nhân Hòa

- Vẽ được phối cảnh không gian ba chiều của khối hộp.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình khối trong không gian.
1.1. Tìm
- - Yêu cầu HS quan sát hình 2.1. sách - Quan sát hình
hiểu
Học MT, thảo luận về một số hình 2.1, sách Học MT
ảnh khối lập phương, đặt câu hỏi
- Thảo luận về
gợi mở:
một số hình ảnh
+ Khôí lập phương có bằng nhau
các căn phòng
không?
theo gợi ý của
++ + Các mặt có hình dạng thế nào?
GV.
+ Các mặt đối diện có song song
không?
- Trả lời câu hỏi.
- Yêu cầu HS quan sát hình 2.2 sách
Học MT để nhận biết sự thay đổi
hình dạng khối lập phương ở các
1.2. Vẽ góc nhìn.
khối hộp - Quan sát hình 2.3 và 2.4 để hiểu rõ - Quan sát hình
2.5 sách Học MT,
hơn về đường tầm mắt và điểm tụ.
sách Học MT để
* HS quan sát các bước vẽ khối hộp biết các bước vẽ
khối hộp.
ở hình 2.5 để nhận biết cách vẽ:

- Hình 2.1
tr.14 sách
Học MT
lớp 6

- Hình 2.5
tr.17 sách
Học MT

- Hình 2.6
Quan
sát
hình
- Xác định khung hình chung tương
tr. 18 sách
2.6
sách
H

c
MT,
ứng với mẫu.
Học MT
tham khảo.
1.3.
- So sánh kích cỡ giữa các mặt,
- Bài vẽ
Nhận xét hứơng các cạnh song song khối hộp, - Nhận xét theo của HS
xác định các mặt sáng , tối, trung hướng dẫn của
GV
gian.
- Hướng dẫn HS nhận xét bài vẽ của
mình và các bạn theo gợi ý:
+ Bố cục, tỉ lệ?
+ Độ đậm nhạt bài vẽ.?
Hoạt động 2 (Tiết 2) VẼ CÁC ĐỒ VÂT DẠNG KHỐI HỘP.
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Nắm được cách tạo hình đồ vật ba chiều.
- Tạo hình được đồ vật ba chiều và trang trí theo ý thích.
- Nêu được cảm nhận, chia sẻ bài tập của mình/của bạn

GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

6

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

Tr ường THCS Nhân Hòa

2.1. Tìm - Yêu cầu HS quan sát hình - Quan sát hình 2.7 sách
hiểu
2.7 sách Học MT, gợi ý cho Học MT, thảo luận
HS thảo luận nhóm tìm nhóm theo gợi ý của GV.
hiểu về: Chức năng? Cấu
trúc? Tỉ lệ? các đồ vật
trong căn phòng

- Hình 2.7
tr.18
sách
Học MT lớp
6

- Hướng dẫn HS quan sát
hình 2.8 sách Học MT để
tìm hiểu về cách thực hiện
tạo hình ba chiều với đồ
vật.
- Quan sát hình 2.9 sách
2.2. Cách - Gợi ý HS tham khảo hình Học MT để biết cách
2.9 sách Học MT để có
thực
thực hiện tạo hình ba
thêm ý tưởng tạo hình đồ
hiện
chiều với đồ vật.
vật.
- Quan sát hình 2.10 sách
- Yêu cầu HS thảo luận
Học MT, có thêm ý
nhóm để lựa chọn hình
tưởng tạo hình đồ vật.
thức và vật liệu tạo hình
sản phẩm.
2.3. Thực
* Lưu ý HS: tận dụng vỏ - Thảo luận lựa chọn
hành
hộp, các vật liệu khác hình thức và vật liệu tạo
nhau; luôn phối hợp với hình sản phẩm.
nhau để có kích cỡ phù
hợp với không gian ‘căn - Phân công nhiệm vụ
cho các thành viên thể
phòng”
2.4.
hiện sản phẩm của
Nhận
- Hướng dẫn HS chia sẻ, nhóm.
xét, đánh nhận xét sản phẩm của
giá.
nhóm mình và nhóm bạn. - Chia sẻ kinh nghiệm,
nhận xét sản phẩm của
nhóm mình và nhóm bạn
theo hướng dẫn của GV
Hoạt động 3 (tiết 3) SẮP ĐẶT ĐỒ VÂT TRONG CĂN PHÒNG

- Hình 2.7 tr
18 sách Học
MT lớp 6

- Hình 2.9
tr.19
sách
Học
MT
lớp6
- Giấy màu,
giấy bìa, chì,
tẩy, màu vẽ,
vải vụn, vỏ
hộp,
bìa,
xốp,
kéo,
keo
dán/
băng dính.…
- Sản phẩm
của
nhóm
sau HĐ 2

Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Biết cách sắp đặt đồ vật và tạo không gian cho mô hình căn phòng.
- Sắp đặt đồ vật và tạo được không gian cho “căn phòng” hợp lý, thể hi ện rõ
chức năng của căn phòng theo ý thích.

GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

7

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

Tr ường THCS Nhân Hòa

- Nhận xét, nêu được cảm nhận về mô hình của nhóm mình/nhóm bạn
3.1. Tìm - Yêu cầu HS quan sát
hiểu
các căn phòng trong
hình 2.11 sách Học
MT, thảo luận:

- Quan sát hình 2.11 - Hình 2.7 tr.19 sách
sách Học MT thảo Học MT lớp 6.
luận theo hướng
dẫn của GV.

+ Đồ vật gì?
+ Cách sắp đặt?
+Màu sắc, cách trang
trí,…?
Gợi ý HS quan sát
hình 2.12 sách Học
MT để có thêm ý
tưởng thể hiện sản
phẩm nhóm

- Quan sát hình 2.12
sách Học MT, có ý - Hình 2.12 tr.21 sách
tưởng tạo mô hình, Học MT lớp 6.
sắp xếp các đồ vật
và tạo không gian
cho căn phòng.

- Yêu cầu HS dựa vào
3.2. Thực các sản phẩm của
hoạt động trước, thảo
hành
luận để lựa chọn
phương án tạo mô
hình căn phòng của
nhóm

- Thảo luận nhóm,
lựa chọn phương
án để tạo mô hình, - Sản phẩm của
sắp đặt đồ vật và nhóm sau HĐ 2
tạo không gian cho
- Vật liệu bổ sung,
căn phòng.
hoàn thiện mô hình

* Lưu ý HS: kết hợp
các vật liệu, thêm chi
tiết tạo không gian
phù hợp với đặc điểm
- Chia sẻ kinh
căn phòng.
nghiệm, nhận xét Sản phẩm của nhóm
3.3 Nhận - Hướng dẫn HS chia sản phẩm của sau HĐ 3
sẻ, nhận xét sản nhóm mình và nhóm
xét
phẩm của nhóm mình bạn theo hướng
và nhóm bạn.
dẫn của GV
Hoạt động 4 (tiết 4) TRƯNG BÀY VÀ GIƠI THIỆU SẢN PHẨM

GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

8

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

Tr ường THCS Nhân Hòa

Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Biết cách trưng bày, giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm
mình/nhóm bạn.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình khối trong không gian
- Hướng dẫn HS tìm
hiểu các hình thức
trưng bày, giới thiệu
sản phẩm

- Thực hiện theo Sản phẩm của nhóm
hướng dẫn của GV sau HĐ 3
dựa vào nội dung
của HĐ 4

- Gợi ý câu hỏi để HS
nhận xét, đánh giá về:

- Nhận xét, đánh giá
sản phẩm về:

+ Cách sắp đặt?

+ Cách sắp đặt?

+ Màu sắc?

+ Màu sắc?

- Khuyến khích HS - Có ý tưởng để
Tổng
sáng tạo/ phát triển – vận dụng KT – KN
kết chủ mở rộng
về tạo mô hình căn
đề
phòng vào thực tế
hoặc vào các chủ
đề tiếp theo.

GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

9

Kế hoạch dạy học mĩ thuật 6

Tr ường THCS Nhân Hòa

Chủ đề 3: MÀU SẮC (4tiết)
Ngày soạn :
Ngày dạy: Từ
Lớp dạy:

đến

I. Mục tiêu chung: (HS cần đạt)
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về màu sắc, hòa sắc; cách vẽ tranh.
- Thể hiện được hòa sắc trên bài vẽ tranh bằng nhiều hình thức.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc để vận dụng trong học t ập MT và
trong cuộc sống
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
Phương pháp: Có thể vận dụng phương pháp
+ Trực quan gợi mở, luyện tập thực hành
+ Vẽ theo nhạc
Hình thức tổ chức:
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện:
Chuẩn bị của GV:
- Hình minh họa phù hợp với chủ đề: Màu sắc.
- Sách Dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực HS
Chuẩn bị của HS:
- Sách học mĩ thuật lớp 6
- Giấy vẽ, màu vẽ, chì, tẩy.
IV. Các hoạt động dạy - học
Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Đồ dùng/
Phương tiện/
sản phẩm của
HS

Hoạt động 1 (Tiết 1) TÌM HIỂU VỀ MÀU SẮC.
Mục tiêu ( HS cần đạt được)
- Hiểu rõ hơn kiến thức cơ bản về màu sắc.
- Trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc

GV – Nguyễn Thị Thúy Tình

10