Mạng máy tính (tiếp theo)

Gửi bởi: 1950441681918552 vào ngày 2018-11-28 04:14:24 || Kiểu file: PPTX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

NHÓM 3Bài 20. NG MÁY TÍNHẠ(ti theo)ếD vào ựtiêu chí nào phân ểlo ng ạmáy tính ?3. Phân lo ng máy tínhạ ạPhân lo ạm ng ạmáy tính Theo kho ng cách ảđ líịTheo ỹthu ậchuy ểm chạTheo ki ếtrúc ủm ngạ ng (LAN)ạ ộM ng đô th (MAN)ạ ịM ng di ng (WAN)ạ ộM ng toàn (GAN)ạ ầM ng chuy ch kênhạ ạM ng chuy ch thông ạbáoM ng chuy ch góiạ ạM ng SNA IBMạ ủM ng ISOạM ng TCP/IPạ040506070308010B010B0F 0D17031C04 0D0511061A1320072208 0D0211092208 0808 0808 0808 0808 0808 0808251B 0808 0808 0808 0808a) ng (LAN Local Area Network)ạ ộM ng LAN có pham ạvi nh th nào?ư ế080833030EPh vi:ạCác máy tính trong ph vi nượ ầKho ng cách gi các máy tính vài mét vài trăm métả ếVí :ụ Trong phòng, tòa nhà, xí nghi p, ộtr ng c…ườ ọĐ đi m:ặ ể- Kích th ng gi ướ ạb các thi .ở ị- Chi phí các thi ng ạt ng .ươ ẻ- Qu tr gi n.ả ảb) ng đô th (MAN Metropolitan Area Networks)ạ ịMAN08M ng MAN gi ng nh ng LAN nh ng gi ớh nó là thành ph hay qu gia.ạ ốM ng MAN các ng LAN nhau ớthông qua các ph ng ti truy khác nhau (cáp ươ ẫquang, cáp ng, sóng, …) và các ph ng th ươ ứtruy thông khác nhau.ềĐ đi m:ặ ể- Băng thông trung bình, ph ụcác ng ng thành ph hay qu gia nh ưchính ph đi th ng đi các ươ ửng ng các ngân hàng, …ứ ủ- Do MAN nhi LAN nhau nên ớđ ph cũng tăng ng th công tác ờqu tr khó khăn n.ả ơ- Chi phí các thi ng MAN ng ươ ốđ ti n.ắ ềc) ng di ng (WAN Wide Area Network)ạ