Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ma trận Đề thi trắc nghiệm 1 kì 1 môn công nghệ lớp 11 có đáp án

df8b672650248e61c213a76e9cbc7d1b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-24 15:58:29 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 386 | Lượt Download: 14 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KHUNG MA TR KI TRA KỲ Ọ( TL và TNKQế )Tên Ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ngổC th pấ caoấ TNKQ TLTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLCh 1Tiêu chu nẩtrình bày nảv kĩ thu t.ẽ -Bi ượcác tiêu chu trình ẩbày ẽkĩ thu t.ậS câuố 4S đi lố ệ% 8% %Ch 2ủ ềHình chi uếvuông góc. Bi cế ượph ng ươpháp chi góc ếth nh t.ứ -Hi ượcách xây ng ựhình chi ếvuông góc.S câuố 2S đi lố ệ% 2% 2% 4%Ch 3ủ ềTh hành vự ẽcác hình chi uếc thủ ểđ gi n.ơ -V ượcác hình chi ủv th ơgi n.ảS câuố 1S đi lố ệ% 20% 20%Ch 4ủ ềM vàặ ắhình t.ắ Bi cế ượcác lo ạhình ắvà ặc t.ắ -Hi ượkhái ni ềhình và ắm t.ặ ắS câuố 4S đi lố ệ% 4% 4% 8%Ch 5ủ ềHình chi uếtr đoụ Bi cế ượkhái ni ệv hình ềchi tr cế ụđo. -Phân bi ệđ hình ượchi tr đo ụvuông góc ềvà xiên góc cân. .S câuố 3S đi lố ệ% 2% 4% 6%Ch 6ủ ềTh hànhựbi di tể ậth .ể -Đ ượb ảv ,hình ẽdung ượv thậ ượhình chi ếtr đo ủv th ơgi nảS câuố 2S đi lố ệ% 20% 20% 40%Ch 7ủ ềHình chi uếph nhố Bi cế ượkhái ni ệv hình ềchi ph iế ốc nh.ảS câuố 1S đi lố ệ% 4% 4% 10%T ng câuổ 10 15 3T ng đi mổ ểT %ỉ 20% 10% 30% 40% 30% 70%