Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ma trận đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn hóa học lớp 10

42d2a04659528da591a7644f695cf6fe
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-22 20:36:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT CHÙAƯỜ ỦMA TR KI TRAẬ ỂMÔN HÓA KH 10Ọ ỐBÀI 1. KÌ Năm 201Ọ -201 7GV ma tr n: Nhóm Hóaậ ậTên Ch ề(n dung,ch ng…)ộ ươ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ng ởm cao nứ ngộCh hình nguyênấtủ Vi hình ấnguyên ủcác nguyên khiốbi hi ệnguyên ửnguyên )ố vào ớngoài cùng cho bi nguyên ốnào là kim lo i,phi kim,khí ạhi m.ếS câu (hay đc i)ỏS đi %ố câu1 /2ốS đi 2= 20%ố câu 1/2ốS đi 1=10%ố câu1ố3 đi m=30% ểCh 2Nguyên kh trungủ ốbình Tính nguyên ửkh trung bình ốc nguyên ốkhi đã bi thành ếph ngầ ồv và ng i.ị ượ ạS câu (hay đc i)ỏS đi %ố câu1ốS đi m3=30%ố câu1ốđi m3=30%ểCh 3ủ ềBài toán các lo ạh tạ Xác nh các ạc ạnên nguyên ửtính kh và ốvi hình ấkhi bi ng ốh tạS câu (hay đc i)ỏS đi %ố câu1ốS đi m3=30%ố câu1ốđi m2=20%ểCh 4ủ ềKí hi nguyên tệ Xác nh ạe, p, khi bi kí ếhi nguyên tệ ửS câu (hay đc i)ỏS đi %ố câu 1ốĐi 1=10%ể câu1ốđi m1=10% ểT ng câu (hay đc i)ỏT ng đi mổ ểT %ỉ câu 1+1/2ốS đi 3ố ể30% câu 1/2 +1ốS đi 4ố ể40% câu 1ốS đi 3ố ể30% câu4ốS đi 10ố ểT 100%ỉ