Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ma trận Đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 6

08a4fde042739efe69c1f39a17027e3f
Gửi bởi: thien ly vào ngày 2019-01-12 19:07:32 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1870 | Lượt Download: 54 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ề KIỂM TRA HỌC KÌ I
6
Thời gian: 90 phút
1.

ề ể

(Văn học Dân gian Việt Nam - Văn học Trung Đại)

ề :
cc
:
- Học sinh nhận biết tác phẩm theo thể loại của bộ phận văn học và xác
định được đặc điểm tính cách nhân vật, nội dung ý nghĩa của các văn bản.
- Hệ thống hóa tác phẩm theo nội dung , nghệ thuật và ý nghĩa truyện
c
- Kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm văn học dân
gian Việt Nam.

ếng Việt (Từ - Nghĩa của từ - Từ loại - Cụm từ)
cc
- Hệ thống hóa kiến thức về từ - nghĩa của từ - từ loại - cụm từ.
c
- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp và nhận diện về từ - nghĩa của từ - từ loại cụm từ.
- Vận dụng những kiến thức về từ, nghĩa của từ - từ loại - cụm từ, để xây
dựng đoạn văn và tạo lập văn bản.
ề : Tập là v (Văn Tự sự)
cc
:
- Nắm vững đặc trưng dạng văn tự sự.
- Nắm phương pháp từng dạng bài và bố cục của văn tự sự kể người, kể
việc.
c
- Rèn luyện kĩ xây dựng đoạn văn và tạo lập văn bản tự sự.
ểm tra:
nh thức
; thời gian àm bài
ph t, số câu
và ể
p :

p
p độ , ,
biết và th ng
hiểu, vận
dụng th p)


Ch ề1:
c dân gian Việt Nam
ại
- Nhận biết tác phẩm theo thể loại của
bộ phận văn học và xác định được đặc

S lượng câu
(chuẩn cần kiểm
tra)
23

điểm tính cách nhân vật , nội dung ý
nghĩa của các văn bản..
- Hệ thống hóa tác phẩm theo nội dung,
nghệ thuật và ý nghĩa truyện
Ch ề 2: Từ ĩ
a từ - Từ loại
- C m từ
Nhận biết và phân tích: Từ - Nghĩa của
từ - Từ loại - Cụm từ
Ch ề 3:
tự sự
Viết bài văn tự sự.

p độ
vận dụng
cao)

4. C

ú

1

2

1

5

4

10

ề (Ví d ):
Ề KIỂM TRA HỌC KÌ I
6

I
– Tiếng Việt: (5,0 điểm)
Câu 1: ,5 điểm)
- Nhận biết tác giả, tác phẩm
Câu 2 ,5 điểm)
- Đọc hiểu văn bản.
Câu 3: , điểm)
a. Lí thuyết về Từ - Nghĩa của từ - Từ loại - Cụm từ
b. Bài tập tiếng việt vận dụng th p ,5 điểm
II. Tập là v
5, điểm)
Câu 4: 5, điểm)
Viết bài văn tự sự.
5. Thiết lập ma trậ ề:
Nhận biết
Tên ch ề
c:
- Văn học dân gian.
+ Truyện cổ tích.
+Truyện truyền
thuyết.
+ Truyện ngụ ngôn

Thông hiểu

Nh n bi t tác Đọc hiể v
giả, tác phẩm

bản

,5 điểm

Vận d ng

T ng c ng

+ Truyện cười
- Văn học viết.
+ Văn học Trung đại
S câu:
ểm:
Tỉ lệ:
2. Tiếng Việt
-Lí thuyết về Từ Nghĩa của từ - Từ
loại - Cụm từ
-Bài tập vận dụng
S câu:
ểm:
Tỉ lệ:
3. Tập làm văn:
ự sự

S câu:
ểm:
Tỉ lệ:
Số câu
Số ểm
Tỉ lệ:

1
1
1,5
1,5
15%
15%
Khái niệm về Từ Nh n bi t và xác
(hoặc
a của
ịnh từ (
a
từ, từ lo i, cụm của từ, từ lo i và
từ,…)
cụm từ trong
câu).
1/2
1/2
0,5
1,5
5%
15%

1,5
2,0
20%

1,5
3,0
30%

2
3,0
30%

1
2,0
20%
V n dụng
p ươ p áp
v
s vi t
bà v

chỉnh.
1
5
50%
1
5
50%

1
5
50%
4
10
100%