Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ma trận Đề kiểm tra 1 Tiết số 2 môn hóa học lớp 10 mã đề 02

2550393281f69832e81ac78a06d7cf8f
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-24 15:38:25 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 269 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT CHÙAƯƠ ỦT :Hóa-Sinh-Tin-CNổ MA TR KI TRAẬ ỂMÔN HÓA KH 10Ọ ỐBÀI KÌ IỐ ỌNăm 2016-2017ọ GV ma tr Nhóm Hóaậ ậTên Ch Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ng caoậ ứh nơ ngộCh 1B ng tu hoànả ầcác nguyên hóaốh cọ -T trí trong ng tu ho nguyên ố(ô, nhóm, chu kì) suy ra (s ốl e, ngoài ớcùng, ng p)ố STT nguyên ủt vi hình ấelectron nguyên tủ ửnguyên đó,suy ra ịtrí trong BTHủ hình 1ừ ủs nguyên có ấhình th ng suy ườra trí ượ ủchúng trong BTHS câu (hay đc i)ỏS đi %ố câu 1ốS đi 3ố câu 1/2ốS đi 1ố câu 1/2ốS đi 1ố câu 2ốS đi ểCh 2Công th oxit caoứnh t, công th cấ ức ch khíủ ấv hidro aớ ủnguyên phi kimố CT oxit cao nh ấsuy ra công th ủh ch khí hidro ớvà ng i.ượ vào thành ph %ự ầc các nguyên tủ ốtrong ch tìm raợ ấđ tên nguyênượ ủt đó.ốS câu (hay đc i)ỏS đi %ố câu 1/2ốS đi 0,5ố câu 1/2ốS đi 1,5ố câu 1ốS đi 2ố ểCh 3Bài nh tínhậ ịd vào hhự vào trí ủnguyên kim lo trongố ạBTH nhóm) vi ptp ưđ tr ng nhóm kimặ ủlo đó (tác ng ớn c)ướ ptp xác nh tên ịc nguyên kim ốlo iạS câu (hay đc i)ỏS đi %ố câu 1/2ố đi 1ố câu 0,5ốS đi 2ố câu 1ốS đi 3ố ểT ng câu (hay đc i)ỏT ng đi mổ ểT %ỉ câu 1+1/2ốS đi 4ố ể40 câu 1ốS đi 1,5ố ể15 câu 1+1/2ốS đi 4,5ố ể45 câu 5ốS đi 10ố ểT %ỉ ệ100%