Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

MA TRẬN, ĐỀ GỐC, ĐÁP ÁN LỊCH SỬ 12, kỳ I

8bcebdb4642cc743094cfd1e39b3d795
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:42 PM ngày 30-01-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 214 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD-ĐT BÌNH NHỞ ỊĐ KI TRA KỲ (năm 2017 2018)Ề ọTR NG THPT NGÔ LÊ TÂNƯỜMôn: CH p: 12Ị ớTh gian làm bài: 45 phút ờ(Không th gian phát )ể ềI. TIÊU: Ụ1. Ki th c: ứ- Ki tra dung ki th sinhu đa xong ch ng trinh kỳ I, ch po ươ ơ12.+ ch th gi 1945 2000.i ế+ ch Vi Nam 1919 1954i ế- Ki th phân hoa ng sinh: gi i, kha, trung binh, uươ ươ kem đanh giaểnăng va qu sinh sau khi xong ch ng trinh kỳ I.ư ươ o2. năng: y- Rèn luy cho HS cac kĩ năng: Bi t, hi va ng ki th ch vao lam bai thii .- Hinh thanh duy lôgic, kh năng phan đoan nhanh, chinh xac khi lam bai tr nghi bă ômôn ch .i ư3. Thai ôRèn luy HS thai lam bai nghiêm túc va trung th trong kỳ thi môn chis .ưII. HÌNH TH KI TRA: 40% tr nghi m, 60% lu n.ă III. THI MA TR ỀC đấ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộTh pấ CaoTN TL TN TL TN TL1. hìnhựthành tr tật th gi iự ớm sauớchi tranhếth gi thế ứhai (1945 -1949) Bi tếđ cươ ụđich ho tạđ ng aô uLiên pơqu c.ôS câuốSốđi mểT %ỉ câu0,25 đi mể2.5% câu0,25 đi mể2.5%2. Liên Xôvà cac cướĐông Âu(1945 1991)Liên BangNga (1991-2000) Bi tếđ sươ ưphat tri nểkinh tếc LiênuXô nămư1950 nến uư ầnh ngưnăm 70. .S câuốS đi mố ểT %ỉ câu0,25 đi mể2.5% câu0,25 đi mể2.5%3. Cac cướÁ, Phi, MĩLatinh (1945- 2000) Bi cế ươcac netchinh Á,ởPhi, Mĩ Latinh.S câuốS đi mố ểT %ỉ câu0,75 đi mể7.5% câu0,75 đi mể7.5%4. Mĩ, TâyÂu, Nh tậB (1945 -ả2000) Bi cế ươcac netchinh ởMĩ, TâyÂu, Nh tâB (1945a- 2000). câuốS đi mố ểT %ỉ câu0,75 đi mể7.5% câu0,75 đi mể7.5%5. Quan hệqu tố ếtrong và sauth kỳờchi tranhếl nhạ Hi cể ươâm uưc Mĩ.uS câuốS đi mố ểT %ỉ câu0,25 đi mể2.5% câu0,25 đi mể2.5%6. Cachm ng khoaạh c, côngọngh và xuệth toàn uế ầhóa Hi cể ươt quanầtr ng khoaoh c, côngongh êS câuốS đi mố ểT %ỉ câu0,25 đi mể2.5% câu0,25 đi mể2.5%7. Vi Namệt năm 1919ừđ nămế1930 Hi cể ươho ngạ ôyêu cươc auNguy ÁiễQu c, sô ưchu nẩchu vẩ êt ng, tư ưở ổch cho sứ ưthanh pâĐ ng nga ôs Vi ta êNam. Đoan tếnh ngững cùngườchi ng viươnhi vê ục tu ấn c. Tùyươhoan nhac th raụ êquy sachếphù p.ơS câuốS đi mố ểT %ỉ câu0.5 đi mể5% câu2.0 đi mể20% câu2.5 đi mể25%8. Vi Namệt năm 1930ừđ nămế1945 Hi cể ươý nghĩa tol vơ êth ng iă ơc nhânudân tatrong cu côkhangchi nếch ngôth dânưPhap 1945.S câuốS đi mố ểT %ỉ câu2.0 đi mể20% câu2.0 đi mể20%9. Vi Namệt năm 1945ừđ nămế1954 Bi cế ươnh ng thu nữ âl va khóơkhăn cu ươta sau Cachm ng thangạTam 1945 Hi cể ươnh ng khóữkhăn aunhân dân tasau năm1945. ngalanh oạnhân dânv quaươnh ng khóữkhăn đó nhưth nao.ếNh ngữth ng iă ơtrên tặtr quânâs trongưcu khangôchi nếch ng Phapô(1945 .1954).S câuốS đi mố ểT %ỉ câu 2.0 đi mể20% câu1.0 đi mể10% câu 3.0 đi mể30%T ng câuổ ôT ng sổ ôđi mểT %ỉ câu 2.0 đi mể20% câu 2.0 đi mể20% câu2.0 đi mể20% câu2.0 đi mể20% câu2.0 đi mể20% 19 câu10 đi mể100%IV. BIÊN SO THI:Ạ ỀI. PH TR NGHI M: (4,0 đi m)Ầ ểCâu 1. trong nh ng đich ch Liên qu laô ôA. tr ng tr cac ho ng gây chi tranh.ư ếB. thúc quan th ng do.ẩ ươ ưC duy tri hòa binh va an ninh th gi i.ế ơD. ngăn ch tinh tr ng nhi môi tr ng.ặ ườCâu nh ng năm 70 th XX, Liên Xô la ng qu công nghi pế ườ êA. ng th gi i.ứ ơB ng th hai th gi i.ứ ơC. ng th ba th gi i.ứ ơD. ng th th gi i.ứ ơCâu 3: nghĩa ch vi thanh CHNDTrung Hoa lai ươA. lam cho ch nghĩa xa lan ng kh toan u.u ầB hoan thanh cu cach ng dân dân ch nhân dân Trung Qu c, Trung Qu cô ôb vao nguyên p, do, ti lên ch nghĩa xa i.ươ ôC. ch phong ki n.â ếD. hoan thanh cach ng xa ch nghĩa, nguyên xây ng ch nghĩa ng u.ạ ầCâu 4. Nh ng Đông Nam tuyên vao năm 1945 laữ ươ âA Vi Nam, Inđônêxia, Lao.êB. Thai Lan. Vi Nam, Lao.êC. Vi Nam, Lao, Campuchia.êD. Vi Nam, Inđônêxia, Mianma.êCâu 5. sau th chi th hai (1945), phong trao gi phóng dân châu Phi ra mư ơnh khu cấ ưA Phi.ă B. Nam Phi. C. Đông Phi. D. Tây Phi.Câu 6. Sau chi tranh th gi th hai th hi chinh sach ngo nh th nao?ế ếA Tri khai chi toan tham ng lam ba ch th gi i.ể ươ ơB. Hòa binh tac cac trên th gi i.ơ ươ ơC. tay Trung Qu c.ă ôD. Dung ng c.ưỡ ươCâu 7. Nguyên nhân giúp kinh Tây Âu phat tri sau chi tranh th gi th laơ ứA. ngu vi tr thông qua ho ch Macsan.ồ ạB. tai nguyên thiên nhiên giau có, nhân lao ng dao.ư ồC ng bên ngoai va ap ng thanh công khoa thu t.â âD. qua trinh trung va trung lao ng cao.â ôCâu 8: Ba trung tâm kinh tai chinh th gi hinh thanh vao th niên 70 th kế ỉXX laA. Mĩ Anh Phap.B. Mĩ Liên Xô Nh n.â aC Mĩ Tây Âu Nh n.â aD. Mĩ Nh n.ứ aCâu 9. tiêu Mĩ khi phat ng “Chi tranh nh” laụ ạA. ngăn ch ng ch nghĩa xa Liên Xô sang Đông Âu va th gi i.ặ ơB Mĩ lôi keo cac ng Minh minh ch ng Liên Xô.ươ ôC. ch ng nh ng Liên Xô.ô ưở uD. pha ho phong trao cach ng th gi i.ạ ơCâu 10: Đi khac nhau khoa kĩ thu la gi?ể âA Khoa tr thanh ng xu tr ti p.o ươ ếB. Khoa đi tr kĩ thu t.o ươ âC. Khoa phat minh, phat hi cac quy lu trong cac vĩnh Toan, Lý, Hóa, Sinh.o ưD. Khoa đi ki kĩ thu phat tri n.o ểCâu 11. ki đanh Nguy Ái Qu đa tim th con ng đúng choư ườ ươ ădân Vi Nam laô êA. yêu sach ngh Vecxai (18 1919).ư iB. tham gia sang ng ng Phap (12 1920).â aC th Lu ng Lênin dân va thu (7 1920).o ươ iD. thanh ch Vi Nam cach ng Thanh niên (6 1925).â ạCâu 12: Nguyên nhân nao quan tr ng nh phat tri phong trao công nhâno utrong giai đo 1926 1929?ạA Vai trò viên Vi Nam Cach ng Thanh niên, bi phong trao “vô nu ahóa”.B. nh ng phong trao cach ng th gi i.Ả ưở ơC. Giai công nhân giac ng chinh tr .ấ iD. Tac ng va nh ng cach ng Trung Qu c.ô ưở ôCâu 13: Vi có 90% tri đi phi trong cu ng tuy Qu uê ầtiên đa th hi đi gi?ể êA. Pha âm ch ng pha thù.ỡ ẻB. ng tin ng nhân dân vao ng, chinh quy i.ư ưở ơC. Ni tin nhân dân còn ch vi thi 10% tri.ê ưD ng tin ng nhân dân vao ng, chinh quy i, ng th pha âmư ưở ỡm ch ng pha thù.ư ẻCâu 14 tiêu nh quân va dân ta trong cu chi cac đô th phia vĩụ ătuy 16 vao thang 12/1946 nh mế ằA. lam tiêu hao sinh ch, khai thông biên gi i.ư ơB. lam cho ch hoang ng lo cho ta có th gian di chuy quan nao an toan.i ầC cho ta có th gian di chuy kho tang, công ng chi khu, Trung ngể ưở ươĐ ng, chinh ph căn an toan.a ứD. quy tâm tiêu di ch cac thanh ph n.ế ơCâu 15. Nguyên nhân nao quan tr ng nh th ng hai chi ch Vi to êB thu đông 1947 va chi ch Biên gi thu đông 1950?ă ơA. Tinh th đoan chi quân va dân ta.ầ uB lanh tai tinh, sang su ng ng la Chi Minh.ư ồC. Do giúp nhi tinh cac xa ch nghĩa trên th gi i.ư ươ ơD. Do ng khang chi ch ng Phap đúng n.ườ ăCâu 16 Góp ph lam ch nghĩa th dân ki cũ. Đó la nghĩa ch aầ uA. chi th ng Đi Biên Ph .ế uB. ngh Gi nev .ô ơC cu khang chi ch ng Phap va can thi Mĩ.ô êD. cu khang chi ch ng Mĩ.ô ôII. PH LUÂN: (6,0 đi m)Ầ ểCâu (2 đi m): Vai trò Nguy Ái Qu trong ngh thanh ng (3/2/1930)?u aCâu (2 đi m):ể nghĩa ch cach ng thang Tam 1945? ạCâu (2 đi m):ể Nh ng thu i, khó khăn ta sau Cach ng thang Tam 1945? ươ ạKhó khăn nao nh t, vi sao?ơ ấ--- ---ếV. NG CH THI:ƯỚ Ấ* Ph tr nghi (4.0 đi m) ểMà 132ỀCâu 10 11 12 13 14 15 16Đapan CMà 209ỀCâu 10 11 12 13 14 15 16Đapan AMà 357ỀCâu 10 11 12 13 14 15 16Đapan AMà 485ỀCâu 10 11 12 13 14 15 16Đapan C* Ph lu (6.0 đi m) ểCâu io dung tô Đi mểCâu Năm 1930 Nguy Ái Qu Xiêm ng ng (Trungễ ươ aQu c) ch ngh nh cac ch ng n.ô Th ng nh cac ch ng thanh ra ng ng nô aduy nh tên la ng ng Vi Nam.ấ 0.50.5- Thông qua Chinh ng t, Sach do Ng so nươ ươ ườ ạth o.a La ng sang ra ng ng Vi Nam.ườ 0.50.5Câu ra ngo trong ch dân ta, pha tan xi ng xichở ươ ênô Phap Nh t, nhao ngai vang phong ki n, cê ươVi Nam Dân ch ng hòa.ê ô- Đanh phat tri nh cach ng Vi Nam, mấ ươ ởđ nguyên p, do; nhân dân lao ng chinhầ ăquy n, lam ch c, lam ch nh dân c; nguyênê ươ ỷgi phóng dân li gi phóng xa i.a ô- ng ng Đông ng tr thanh ng quy n,a ươ êchu nh ng đi ki tiên quy cho nh ng th ng ti theo. ế- Góp ph vao chi th ng ch nghĩa phat xit trong Chi tranh thầ ếgi th hai. vũ nh cac dân thu tranh gi iơ aphóng, có nh ng to Miên va Lao.a ưở 0.50.50.50.5Câu Thu i:ậ ợ- Nhân dân lam ch nh minh, ph kh i, tin ng, ưởquy tâm ch i.ế ơ- Có lanh sang su t, day kinh nghi ng ng ôs đông ng va Lanh Chi Minh.a ươ ồ- Phong trao cach ng trên th gi phat tri nh.ạ ạ* Khó khăn :- đói qu đói năm 1945 ch kh ph ụn i...gia sinh ho .ổ o- 90% dân không bi ch Cac xa nh ưmê tin đoan, chè, c…tran lan.i ươ ạ- Tai chinh: Ngân sach ki quân ng vao hanh ng ưở ồ“Qu ”, “Quan kim” lam lo tai chinh ta.ô ươ- Gi ngo xâm: Mi (t vĩ tuy 16 tr ra) 20 ạquân ng va cac ng phai tay sai chúng tran vao ta ưở ươ ơm tiêu di ng ng Đông ng. Mi Nam (t vĩ ươ ưtuy 16 tr vao) quân Anh đa ng cho th dân Phap ườ ưquay tr xâm Vi Nam. Cac ng ph ng thân ươ ươ ôPhap ho ng tr va ch ng pha cach ng.ạ 0.250.250.250.250.250.250.250.25- Khó khăn nh la gi ngo xâm vi đe dân ât c.ô--- ---ế
2020-09-29 11:17:31