Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết về tính chất của oxi

50aa348f486238a108230713a979b422
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-05-31 07:46:32 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 254 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ TÍNH CHI. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ A. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TRẠNG THÁI T1. Tính chất vật lý Là chất khí không màu, không mùi, n- Nhiệt độ hóa lỏng -183°C.- Ít tan trong nước. 2. Trạng thái tự nhiên Oxi trong không khí là sản ph6CB. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Tác dụng với kim loại (trừ Au, Pt,…) Na O2 Na2O 2Cu O2 2CuO 2Mg O2 2MgO Al+ O2 Al2O3 2. Tác dụng với phi kim (trừ halogen) H2 O2 H2O O2 SO2 O2 CO2 4P 5O2 2P2O5 C. ĐIỀU CHẾ 1. Trong phòng thí nghiệm Trong phòng thí nghiệm O2 đibền với nhiệt như KMnO4, KClO3, H2KMnO4 ��→ K2MnO4 MnO2 O2KClO3 ���� ���⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2KCl 3O2 2H2O2 ���� ���⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2H2O O2 http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn TÍNH CHẤT CỦA OXI NG THÁI TỰ NHIÊN khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí (do2/kk 1,1). 183°C. phẩm của quá trình quang hợp CO26H2O6O2++ánhsángC6H12O6 Au, Pt,…) halogen) điều chế bằng phản ứng phân hủy, những hợp ch, H2O2… O2 Văn Anh tốt nhất! chất giàu oxi và kémTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Nx: Do oxi ít tan trong nước nên trong phòng thí nghiệm oxi được thu bằng phương pháp đẩy nước 2. Trong công nghiệp a. Từ không khí: Chưng cất phân đoạn không khí lỏng→ oxi( phương pháp vật lý) b. Từ nước: phương pháp hóa học 2H2O 2H2 O2 II. BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1. Hiđro tác dụng với oxi tạo thành nước. Tính thể tích khí oxi cần dùng (đktc) để đốt hết 4,48 lít khí hiđro. Điện phânTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ Câu 2. Đốt cháy hết 3,2 trong bình kín cha. Sau khi đốt, trong bình chứa những chb. Tính thể tích khí oxi tham gia phảLỜI GIẢI Câu 1. Cách 1. PTHH: 2H2 O2 ��→ H2O (1)Số mol H2 4,48 22,4 0,2 molTheo (1) Số mol O2 1/2 s→ Thể tích khí O2 là 0,1. 22,4 2,24 lítCách 2. Vì tỉ lệ thể tích chính là thể PTHH: 2HThể tích theo PT 1Thể tích theo ĐB 4,48 x→ (4,48. ): 2,24 lítCâu 2. http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn 3,2 trong bình kín chứa 3,36 lít khí O2 (đktc) ng chất nào? Tính khối lượng của những chất đó.ản ứng đktc? (1) 4,48 22,4 0,2 mol 1/2 số mol H2 0,2 0, 1mol là 0,1. 22,4 2,24 lít tích về số mol 2H2 O2 ��→ H2O tích theo PT tích theo ĐB 4,48 2,24 lít Văn Anh tốt nhất! đó.