Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết về sự điện li

c0fa630dd32a3269a3d7c042daa92577
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2019-01-22 00:00:50 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 271 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PH 1:Ầ GI THI CHUYÊN HÓA NG VÀ VÔ 11Ạ ƯƠ CHUYÊN :Ề ĐI LIỰ ỆBÀI ĐI LIỰ ỆA. LÝ THUY Ế1. Nguyên nhân tính đi các dung ch axit, baz và mu trong cẫ ướ Tính đi dung ch axit, baz và mu là do trong dung ch chúng có các ti uẫ ểphân mang đi tích chuy ng do là các ion.ệ ượ đi li là quá trình phân li các ch trong ra ion. ướ Nh ng ch tan trong phân li ra ion là nh ng ch đi li. axit, baz vàữ ướ ượ ơmu là nh ng ch đi li.ố ệ2. Phân lo các ch đi liạ ệa. Ch đi li nh: (α 1) Ch điên li nh là ch khi tan trong c, các phân hòa tan phân li ra ion. ướ ềVí :ụ Na2 SO4 2Na SO4 2- KOH OH HNO3 NO3 b. Ch đi li u: (0 <1) Ch đi li là ch khi tan trong ch có ph phân hòa tan phân li ra ion,ấ ướ ửph còn ng phân trong dung ch ướ ịVí :ụ CH3 COOH € CH3 COO HClO € ClO đi li ch đi li là quá trình thu ngh ch.ự đi li (α) ệonn oCC là phân phân li ra ion, nớ ửo là phân hòa tan.ố là ng mol ch tan phân li thành ion, Cồ ấo là ng mol ch hòa tan. ấ● Chú Khi pha loãng dung ch, đi li các ch đi li tăng. Cân ng đi li là cân ng ng và tuân theo nguyên lí chuy ch cân ng Sa-t -li-ê.