Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

lý thuyết trắc nghiệm động học chất điểm có đáp án

b1951eb9c3658fcb9bec5b7f897a5f13
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-13 22:20:24 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 357 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

.Đ NG CH ĐI MỘ ỂChuy ng th ng bi và chuy ng th ng uể ề1.1 chuy ng th ng bi trên quãng ng s, vộ ườ ọmax vmin và vtb là ượ ộl nh t, nh nh và trung bình t. Ta có:A. vtb vmin .B. vtb vmax .C. vmax vtb vmin .D. vmax vtb vmin .1.2 ng trung bình trên quãng ng có th xác nh ườ ượA. quãng ng đi trong th gian kì.ườ ấB. chính xác trí th đi kì.ị ấC. th đi kì.ậ ấD. th gian chuy ng quãng ng s.ờ ườ1.3 Ch ph ng án ươ sai Chuy ng th ng có đi mể ểA. không lúc xu phát lúc ng i.ố ạB. đi nh ng quãng ng ng nhau trong nh ng kho ng th gian ng nhau kỳ.ậ ượ ườ ấC. qu là ng th ng.ỹ ườ ẳD. trung bình trên quãng ng là nh nhau.ố ườ ư1.4 Trong chuy ng th ng th aể ủA. to theo th gian là đo th ng.ạ ẳB. theo th gian là đo th ng xiên góc.ậ ẳC. to theo th gian là đo th ng song song tr Ox.ạ ụD. to theo th gian là đo th ng song song tr Ot.ạ ụ1.5 th to theo th gian aồ ủA. chuy ng th ng là đo th ng.ể ẳB. chuy ng th ng là đo th ng song song tr Ot.ể ụC. chuy ng th ng bao gi cũng là đo th ng.ể ẳD. chuy ng th ng là ng song song tr Ox. ườ ụ1.6 Trong chuy ng th ng, véc th nh ng th đi khác nhau cóể ểA. ph ng và chi không thay i.ươ ổB. ph ng không i, chi luôn thay i.ươ ổC. ph ng và chi luôn thay i.ươ ổD. ph ng không i, chi có th thay i.ươ ổ1.7 Trong chuy ng th ng uể ềA. quãng ng đi th gian chuy ng.ườ ượ ộB. to v.ạ ộC. to thu th gian t.ạ ờD. quãng ng đi v.ườ ượ ộ1.8 chuy ng th ng khôngậ có tính ch nào?ấA. cho bi nhanh, ch chuy ng.ế ộB. có tính th ng gi quãng ng và th gian đi.ộ ượ ươ ườ ờC. có là m/s.ơ ịD. quãng ng đi ngh ch th gian chuy ng.ườ ượ ộ1.9 Ph ng trình chuy ng th ng làươ ềA. x= 2.B. s= so v.t.C. x= xo v.t .D. s= v.t.1.10 Ph ng trình nào là ph ng trình chuy ng th ng u?ươ ươ ềA. (t 3) 2.B. 2.C. (t -1)(t 1).D. 5t. FACEBOOK: Nguy Công Nghinh -1.11 Ph ng trình nào không ph là ph ng trình chuy ng th ng u?ươ ươ ềA. 3(t-1).B.26tx .C.tx1201 .D. +2t 2.1.12 Ký hi là gi min là phút, là giây. Ch ph ng án ươ sai :A. 6,5 min min s.B. 390 6,50 min.C. 1,50 30 min.D. 5,50 min 330 s.1.13 Ký hi là gi min là phút, là giây. Ch ph ng án đúng:ọ ươA. 6,5 min min s.B. 6,5 50 min.C. 2,50 30 min.D. 5,50 min 550 s.Chuy ng th ng bi uể ề1.14 Ch ph ng án ươ sai Khi ch đi chuy ng th ng bi thì nóộ ềA. có gia không i.ố ổB. có gia trung bình không i.ố ổC. ch có th chuy ng nhanh ho ch n.ỉ ầD. có th lúc chuy ng ch sau đó chuy ng nhanh n.ể ầ1.15 Trong chuy ng th ng bi u, véc gia th có đi mể ểA. ng thay i, không i.ướ ổB. ng không i, thay i.ướ ổC. ng thay i, thay i.ướ ổD. ng không i, không i.ướ ổ1.16 Trong chuy ng th ng nhanh thìể ềA. luôn cùng vấ .B. luôn ng.ươC. luôn ng.ươD. luôn ng v.ượ ấ1.17 Phát bi nào sau ây sai khi nói quan gi véctề và véctậ gia trong ốchuy ng th ng bi nộ iổ u?ềA. Véct và véctậ gia luôn vuông góc nhau.ốB. Chuy ng th ng nhanh u, véctề và véc tậ gia luôn cùng hố ng.ớC. Chuy ng th ng ch u, véctề và véctậ gia luôn ngố hợ ng.ớD. Véct và véctậ gia luôn cùng phố ươ ng.1.18 Trong chuy ng th ng bi véct gia ốA. ng chi ượ ớ1v .B. cùng chi ớ2v .C. cùng chi ớ12vv .D. cùng chi iề ớ12vv .1.19 Ch phát bi đúng khi nói quan gi ữa và v trong chuy ng th ng bi u:ể ềA.a và v luôn cùng chi u.ềB.a và v luôn ng chi u.ượ ềC.a và v luôn cùng chi khi ch đi chuy ng theo chi ng.ề ươD.a và v luôn ng chi khi ch đi chuy ng theo chi ng.ượ ươ1.20 Ch đi chuy ng th ng ch uấ ếA. và v0 .B. v0 và 0. FACEBOOK: Nguy Công Nghinh -C. và v0 0.D. v0 và 0.1.21 Ch ph ng án ươ sai Ch đi chuy ng nhanh khiấ ềA. và v0 0.B. và v0 0.C. và v0 0.D. và v0 0.1.22 Chuy ng th ng ẳA. nhanh 0.ầ ềB. ch 0.ậ ềC. nhanh theo chi ng 0.ầ ươD. ch theo chi ng 0.ậ ươ1.23 Ch ph ng án ươ sai Ch đi chuy ng ch theo chi gia m/sấ có nghĩa làA. lúc ng thì sau nó ng m/s.ầ ằB. lúc ng m/s thì sau nó ng m/s.ậ ằC. lúc ng m/s thì sau nó ng m/s.ậ ằD. lúc ng m/s thì sau nó ng 12 m/s.ậ ằ1.24 Phát bi nào đây ch đúng riêng cho chuy ng th ng nhanh u?ể ướ ềA. gia chuy ng không i.ố ổB. chuy ng có vect gia không i.ể ổC. chuy ng là hàm nh th gian.ậ ờD. chuy ng tăng theo th gian.ậ ờ1.25 Ch ph ng án ươ sai Chuy ng th ng nhanh là chuy ng cóể ộA. quĩ là ng th ng.ạ ườ ẳB. véc gia có không i.ơ ổC. quãng ng đi luôn thu th gian điườ ượ .D. véc có tăng theo hàm nh th gian.ơ ờ1.26 Công th trong chuy ng th ng bi u:ứ ềA. v0 at 2.B. v0 at.C. v0 at/2.D. v0 at.1.27 Ph ng trình chuy ng th ng bi làươ ềA. x0 v0 at 3/2.B. x0 v0 2t/2.C. x0 v0 at/2.D. x0 v0 at 2/2.1.28 Công th nào đây là công th liên gi v, và s:ứ ướ ữA. vo as2 .B. vo 2as .C. vo as2 .D. vo 2as.1.29 chuy ng th ng theo ph ng trình tộ ươ +5. Đây là chuy ngể ộA. nhanh theo chi ng.ầ ươB. ch theo chi ng.ậ ươC. nhanh ng chi ng.ầ ượ ươD. ch ng chi ng.ậ ượ ươ1.30 chuy ng th ng theo ph ng trình -tộ ươ -5. Đây là chuy ngể ộA. nhanh theo chi ng.ầ ươB. ch theo chi ng.ậ ươC. nhanh ng chi ng.ầ ượ ươD. ch ng chi ng.ậ ượ ươ FACEBOOK: Nguy Công Nghinh -1.31 Ph ng án nào ươ không ph iả là ph ng trình chuy ng th ng bi u?ươ ềA. (t- 1)(t -2 ).B. 2tx .C.1x +3.D. 2+3t.1.32 ph ng trình th gian chuy ng th ng từ ươ 4t 10 (x tính ng m; ằtính ng s). Ta cóA. gia chuy ng là m/số 2.B. ban là 10 m.ọ ậC. khi xét thì chuy ng là nhanh u.ắ ềD. gia chuy ng là m/số 2.1.33 chuy ng ph ng trình 6t 2tộ ươ (x tính ng m; tính ng s). lu nào ậsau đây sai ?A. x0 0.B. m/s 2.C. m/s.D. khi 0.1.34 chuy ng ph ng trình 6t 2tộ ươ (x tính ng m; tính ng s). Ta lu nằ ậA. chuy ng ng chi ng tr .ậ ượ ươ ộB. đã ch là trí lúc chuy ng (xố ộ0 0).C. th gian đã ch lúc chuy ng (vố ượ ộ0 0).D. th gian đã ch lúc có m/s.ố ượ ố1.35 chuy ng trên ng th ng có ph ng trình: 20 10t 2tộ ườ ươ (x tính ng m; ằtính ng s) tằ 0). Nh xét nào đây ướ không đúng ?A. ban là xọ ậ0 20 m.B. ban là vậ ậ0 10 m/s.C. chuy ng gia có m/sậ 2.D. chuy ng ch gia m/sậ 2.1.36 chuy ng th ng -t +3 (v tính ng m/s; tính ng s). Ph ng trình chuy ngộ ươ ộc ch đi đó có th làủ ểA. -21 +3.B. -21 +3t.C. -t +3.D. -t +3t.1.37 xe đang yên thì máy chuy ng nhanh gia không ổa Sau th gian t, xe tăng ốv Sau th gian ti p, xe tăng thêm ố'v So sánh v và'v: A.'v v .B.v 'v .C.'v v .D.'v v .1.38 xe đang yên thì máy chuy ng nhanh gia không ổa Sau th gian t, xe tăng ốv tăng thêm cùng ngể ượv thì li đó xe ph ch trong ạth gian tờ ’. So sánh và t:A. t.B. .C. t.D. t.R doơ FACEBOOK: Nguy Công Nghinh -1.39 do là tự ậA. ch ch tác ng tr ng c.ỉ ựB. trong không khí.C. trong môi tr ng không có không khí.ườD. trong chân không.1.40 do là chuy ng th ngơ ẳA. u.ềB. ch u.ậ ềC. nhanh không u.ầ ềD. nhanh u.ầ ề1.41 Ch ph ng án ươ sai Chuy ng do là chuy ng th ng ẳA. theo ph ng th ng ng.ươ ứB. ch uậ .C. bi u.ế ềD. nhanh n.ầ1.42 Phát bi nào sau đây đúng khi nói chuy ng do các t?ể ậA. do luôn có ph ng th ng ng và có chi trên xu ngậ ươ .B. Gia do ph thu vào kh ng t.ố ượ ậC. Chuy ng do có không i.ể ổD. Gia do ph thu vào hình ng t.ố ậ1.43 Phát bi nào sau đây đúng khi nói chuy ng do các t?ể ậA. do luôn có ph ng th ng ng và có chi lên trên.ậ ươ ướB. Gia do ph thu vào kh ng các th i.ố ượ ượ ơC. Chuy ng do có không i.ể ổD. cùng trên Trái và các do có cùng gia g.Ở ốChuy ng tròn uể ề1.44 Trong chuy ng cong, ph ng vect đi mể ươ ểA. trùng ph ng ti tuy qu đi đó.ớ ươ ểB. vuông góc ph ng ti tuy qu đi đó.ớ ươ ểC. không theo th gian.ổ ờD. luôn ng đi nh nào đó.ướ ị1.45 Ch ph ng án ươ sai Chuy ng tròn cóể ềA. qu là ng tròn.ỹ ườB. dài không i.ố ổC. góc không i.ố ổD. vect gia không i.ơ ổ1.46 Ch ph ng án ươ sai Chuy ng tròn có ềA. vect không i.ơ ổB. qu là ng tròn.ỹ ườC. góc không i.ố ổD. vect gia luôn ng vào tâm.ơ ướ1.47 Ch ph ng án ươ sai :Trong chuy ng tròn uể ềA. có không i.ậ ổB. qu là ng tròn.ỹ ườC. gia ng tâm ngh ch bán kínhố ướ .D. gia luôn ng vào tâm qu o.ố ướ ạ1.48 Trong chuy ng tròn luônể ốA. thay ph ng và n.ổ ươ ớB. thay n.ổ ớC. thay ph ng.ổ ươD. vuông góc qu o.ớ ạ1.49 Chuy ng tròn bán kính qu không i, khi dài ch đi tăng ầthì FACEBOOK: Nguy Công Nghinh -A. chu kỳ và tăng n.ầ ầB. chu kỳ và gi a.ầ ửC. chu kỳ gi và tăng n.ả ầD. chu kỳ tăng và gi a.ầ ử1.50 Chuy ng tròn bán kính qu không i, khi dài ch đi gi ộn thìửA. chu kỳ và tăng n.ầ ầB. chu kỳ và gi a.ầ ửC. chu kỳ gi và tăng n.ả ầD. chu kỳ tăng và gi aầ .1.51 Trong các chuy ng tròn uể ềA. có cùng bán kính thì chuy ng nào có chu kì có dài n.ể ơB. chuy ng nào có chu kì nh thì có góc nh n.ể ơC. chuy ng nào có thì có chu kì nh n.ể ơD. có cùng chu kì thì chuy ng nào có bán kính nh có góc nh n.ể ơ1.52 Trong các chuy ng tròn uể ềA. cùng bán kính, chuy ng nào có chu kỳ thì có dài n.ể ơB. chuy ng nào có chu kỳ nh thì thì có góc nh n.ể ơC. chuy ng nào có chu kỳ thì có nh nể .D. cùng chu kỳ, chuy ng nào có bán kính nh thì góc nh n.ớ ơ1.53 Ch ph ng án ươ sai Trong các chuy ng tròn có cùng chu kì, chuy ng nào có bán ộkính quĩ ạA. thì có dài n.ớ ơB. nh thì có dài nh n.ỏ ơC. thì có gia nớ .D. thì có góc n.ớ ơ1.54 Trong chuy ng tròn véct gia ng tâmể ướA. luôn ng vào tâm t.ướ ậB. có ph ng thay theo th gianươ .C. vào tâm qu o.ặ ạD. có thay theo th gian.ộ ờ1.55 Trong chuy ng tròn vect gia cộ ốA. có ph ng vuông góc véct và có không iươ .B. có không thay vì luôn thay i.ộ ổC. không i.ổD. có ph ng vuông góc góc và có bình ph ng góc.ươ ươ ố1.56 Trong chuy ng tròn thì vect gia ốA. không thay i.ổB. có không và ng vào tâm quĩ oộ ướ .C. có không và có ph ng ti tuy quĩ o.ộ ươ ạD. có ng vì có không i.ộ ổ1.57 Ch ph ng án ươ sai Trong chuy ng tròn uể ềA. véc gia ch đi luôn ng vào tâm.ơ ướB. véc gia ch đi luôn vuông góc véc c.ơ ốC. véc gia ch đi luôn không i.ộ ổD. véc gia ch đi luôn không i.ơ ổ1.58 Trong chuy ng tròn u, góc tể ậA. th gian.ỉ ờB. bán kính qu o.ỉ ạC. không theo th gian.ổ ờD. có là m/s.ơ ị1.59 Bi th gia ng tâm trong chuy ng tròn làể ướ FACEBOOK: Nguy Công Nghinh -A. aht r2 2.r.B. aht rv .r.C. aht rv 2.r .D. aht 22rv .r.1.60 Trong chuy ng tròn u, công th nào sau đây sai A. aht rv2 .B. aht 2r.C. aht 2r.D. aht 24f rp .1.61 Trong chuy ng tròn u, công th nào sau đây sai A.2htvar= .B.2hta rw= .C.()22hta rp= .D.hta rw= .1.62 Trong chuy ng tròn u, công th nào sau đây sai ?A.tawD=D .B.2fw p= .C.2Tpw= .D.2Tw p= .1.63 Công th liên gi góc chu kỳ và làớ ốA. /T;  .B.  .C. f.D. /f; T.Tính ng chuy ng ươ ộ1.64 chuy ng quy chi ng yên làậ ọA. kéo theo.ậ ốB. ng i.ậ ươ ốC. trung bình.ậ ốD. tuy i.ậ ố1.65 hành khách ng trong toa tàu nhìn qua khe th toa tàu bên nh và ch lát sân ạga chuy ng nh nhau. lu nề ậA. tàu ng yên, tàu ch y.ứ ạB. hai tàu ng yên.ả ứC. hai tàu ch y.ả ạD. tàu ch y, tàu ng yên.ạ 1.66 hành khách ng trong toa tàu nhìn qua khe th toa tàu bên nh và ch lát sân ạga chuy ng nh nhau. lu nề ậA. tàu ng yên, tàu ch y.ứ ạB. hai tàu ng yên.ả ứC. hai tàu ch y.ả FACEBOOK: Nguy Công Nghinh -D. tàu ch y, tàu ng yên. ứĐ Sai sơ ố1.67 SI là m, kg, mol, A, K, Cd vàA. kmol.B. V.C. J.D. s.1.68 SI là m, kg, mol, s, K, Cd vàA. V.B. J.C. A.D. Ω.1.69 SI là m, A, mol, s, K, Cd vàA. V.B. J.C. kg.D. Ω. FACEBOOK: Nguy Công Nghinh