Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 41

ae3f47cf4ea98ff00916dc01fcc1cc1f
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-28 17:02:21 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 295 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lý thuy Sinh bài 41ế ớI. NGỜ Ố- tiên chim câu nhà là: câu núi, màu lam, hi còn ng và làm trongổ ổđi ki hoang dã nhi vùng núi Châu Âu, Châu và Phi.ề ắ- Chim câu là ng ng nhi t: có thân nhi nh, không thay theo nhi tồ ệđ môi tr ng.ộ ườ- Sinh n:ả+ Chim câu tr ng không có quan giao ph i, khi mái (giao ph i) xoang huy tồ ệl ra ngoài làm thành quan giao ph th i.ộ ờ+ Tr ng th tinh trong.ứ ượ ụ+ ch tr ng, có đá vôi bao c.ỗ ọ+ Chim tr ng và chim mái thay nhau tr ng chim con.ố ứ+ Chim con trên thân ch có ít lông chim nuôi ng aớ ượ ữdi (s ti di ).ề ẹII. NGOÀI VÀ DI CHUY NẤ Ể1. ngoàiấ Thân hình thoi: làm gi không khí khi bay.ả ả- Da khô ph lông vũ, lông vũ bao toàn thân là lông ng, có phi lông ng oủ ạthành cánh dài, đuôi chim: làm bánh lái.- Lông vũ áp sát vào thân là lông Lông ch có chùm lông, lông nh →ọ ả1 gi nhi và làm thân chim nh .ớ ẹ- Cánh chim khi xòe di ng qu gió. Khi vào thân.ộ ạDOC24.VN 1- Chi sau bàn chân dài, có ngón tr và ngón sau, có vu t: giúp chim bám ch tướ ặvào cành cây khi chim ho du th ng, xòe ng ngón khi chim cánh.ầ ạ- ng bao hàm không có răng: làm chim nh .ỏ ẹ- dài, chim linh ho t: phát huy tác ng giác quan (m t, tai) thu nổ ượ ậl khi i, lông.ợ ỉ- Tuy phao câu ti ch nh khi chim lông lông n, không th c.ế ướDOC24.VN 22. Di chuy nể- Chim có hai ki bay: bay cánh và bay nể ượ- Chim câu cũng nh nhi loài chim khác ch có ki bay cánh nh chim ,ồ ẻchim ri, chim khuyên…- loài chim khác có ki bay nh di hâu, chim ng ho nh ng loàiộ ượ ữchim ng ng.ố ươ Ki bay cánh và bay có nh ng đi khác nhauể ượ ểDOC24.VN