Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 40

a0dbf6fb2e508faf37b726bc76a1ec5b
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-28 17:03:24 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 293 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lý thuy Sinh bài 40ế ớI. ĐA NG BÒ SÁTẠ Ủ- Trên th gi có kho ng 6500 loài bò sát.ế ả- Vi Nam đã phát hi 467 loài. Nhi loài phát hi trong nh ng năm nệ ượ ầđây.- Các loài bò sát có đi là: da khô, có ng bao và sinh trên n.ề ạ- Bò sát hi nay, chia thành Có y, Cá u, Rùa.ệ ượ ộ* đi ng bặ ộ1. mộ ỏ- Hi nay, ch còn loài ng trên vài hòn nh Tân Tây Lan là Nhông ượ ọTân Tây Lan.2. Có yộ ả- Ch nh ng loài ng trên nủ ạ- Không có mai và m.ế- Hàm có răng: hàm ng n, răng nh trên hàmắ ọ- Tr ng có dai bao c.ứ ọ- có:ồ+ Phân Th n: có chi màng nhĩ rõộ ằ+ Phân n: không có chi, không có màng nhĩộ ắDOC24.VN 13. Cá uộ ấ- Môi tr ng ng: ng ng n.ườ ướ ạ- Không có mai và m.ế- Hàm có răng: hàm dài, có nhi răng n, nh c, trong chân răng.ấ ỗ- Tr ng có đá vôi bao c.ứ ọ- di n:ạ DOC24.VN 24. Rùaộ- n.ừ ướ ạ- Có mai và m.ế- Hàm không có răng.- Tr ng có đá vôi bao c.ứ ọ- di n:ạ chúng có ng và môi tr ng ng phong phú.ố ườ ốII. CÁC LOÀI KH NG LONGỦ1. ra và th ph th nh kh ng longự ủ- tiên Bò sát hình thành cách đây kho ng 280 230 tri năm.ổ ượ ệ- đi ki thu i,ặ bò sát phát tri nh mổ th kì ph th nh bò ủsát (th kì Kh ng long).ờ ủ- Trong th kì Kh ng long có nhi loài bò sát to n, hình thù kì thích nghi ớnh ng môi tr ng ng có đi ki ng khác nhau.ữ ườ ấ- loài kh ng long đi hình đã khoa mô ph ng i:ộ ượ ạDOC24.VN 32. di vong kh ng longự ủ- Khí Trái lúc đó đang nóng ng tr nên nh ng t, thiên th ch va vào Tráiậ ạđ t, cùng thiên tai nh núi a, khói che ph tr Trái trong nhi ềnăm quang th nh ng →ợ ưở thi th ăn, ch trú tránh rét kh ng ủlong có kích tiêu di hàng lo t. Ch còn loài có kích nh nh th ằl n, n, rùa, cá còn cho ngày nay.ằ ếIII. ĐI CHUNG BÒ SÁTẶ Ớ+ Da khô, có ngả ừ+ dài, màng nhĩ trong taiổ ố+ Chi u, có vu cế ắ+ Th hoàn toàn ng ph i, ph có nhi vách ngănở ề+ Có vòng tu hoàn, tâm th có vách ngăn t, th chia tâm th thành 2, máu ấnuôi th ít pha n.ơ ơ+ Là ng bi nhi tộ ệ+ Có quan giao ph i, th tinh trongơ ụ+ Tr ng có màng dai ho có đá vôi bao c, giàu noãn hoàngứ ọIV. VAI TRÒ BÒ SÁTỦ- Đa là có i:ố ợ+ Có ích cho nông nghi p: tiêu di sâu nh th n, tiêu di chu nh n.ệ ắ+ Có giá tr th ph m: ba ba, ph (r n, trăn, rùa …)ị ượ ượ ế+ ph mĩ ngh i, da n, cá …ả ấ- Tác i: gây cho ng i: cạ ườ ộDOC24.VN