Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 34

c2ab1238a6269a7e8af5a570d9796f5d
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-28 17:12:37 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 317 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lý thuy Sinh bài 34ế ớI. ĐA NG THÀNH PH LOÀI VÀ MÔI TR NG NGẠ ƯỜ ỐCác loài cá trên th gi đa ng và phong phú ng, môi tr ng ng.ế ượ ườ ố1. Đa ng thành ph loàiạ ầTrên th gi có kho ng 25415 loài cá. Vi Nam đã phát hi 2753 loài, trong đó có ệ2 chính: Cá và Cá ng.ớ ươ a. Cá nụ- loài: 850 loàiố- Môi tr ng ng: và lườ ướ ướ ợ- đi m:ặ ể+ ng ng ch n, khe mang tr n.ộ ươ ầ+ Da nhám+ Mi ng ngệ ụ- di n: cá nhám, cá đu i…ạ ốb. Cá ngươDOC24.VN 1- loài: 24565 loàiố- Môi tr ng ng: n, ng tườ ướ ướ ướ ọ- đi m:ặ ể+ ng ng ch ngộ ươ ươ+ ng mang che các khe mangươ ắ+ Da ph ng có ch nh yủ ươ ầ- di n: cá chép, cá n…ạ ề2. Đa ng môi tr ng ngạ ườ ố- loài cá ng nh ng đi ki khác nhauộ ệ- Nh ng loài cá ng trong nh ng môi tr ng và đi ki khác nhau thì có ườ ạvà tính sinh khác nhauậ ọII. ĐI CHUNG CÁẶ Ớ- Cá là ng có ng ng thích nghi ng hoàn toàn c.ộ ươ ướ- Di chuy n: ng vâyể ằ- Hô ng mangấ ằ- Tim ngăn, có vòng tu hoàn máu đi nuôi thầ ươ ể- Sinh n: th tinh ngoàiả ụ- Là ng bi nhi tộ ệIII. VAI TRÒ CÁỦ- Là ngu th ph thiên nhiên giàu m, nhi vitamin, tiêu hóa vì có hàm ễl ng th p.ượ ấ+ Ví th cá, tr ng cá, vây cá nhám, nhám …ụ ướ Nguyên li làm thu ch nhệ ệDOC24.VN 2+ Ví gan cá thu, cá nhám ch nhi vitamin A, Dụ đi tr nh nh khô ưm t, nh còi ng …ắ ươ+ Ch ti ra bu ng tr ng và quan cá nóc dùng ch thu ch nh th ầkinh, ng kh p…ư ớ- Cung nguyên li dùng trong công nghi pấ ệ+ Ví da cá nhám dùng đóng giày, làm bìa, p, túi xách …ụ ặ- Cung nguyên li dùng trong công nghi pấ ệVí ng cá, bã dùng làm th ăn nuôi gia súc, làm phân bónụ ươ ứ- tranh tiêu di sâu có iấ ạVí di sâu sâu lúaụ ạ* ý:ư ng cá nóc c, ăn vào có th gây ch ng i.ộ ườDOC24.VN