Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 10

4d12066469b147586d7777c11c67ee99
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-02-19 16:10:52 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 285 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lý thuy Sinh bài 10ế ớA. Lý thuy tế Sinh 6ọ bài 10C mi hút ph chính:ấ ầ :ỏ Bi bì có nhi lông hút. Lông hút bào bi bì kéo dài có ch ứnăng hút và mu khoáng hòa tanướ ốo Th có ch năng chuy các ch lông hút vào tr gi aị ữ Tr gi a:ụ ữo Bó ch ch và ch rây có ch năng chuy các ch tạ ấo Ru ch ch trộ ữB. Bài sinh 6ậ mi hút rề ễCâu 1: Ch trên hình các ph mi hút và ch năng chúng.ỉ ủC mi hút ph chính:ấ ầ :ỏ Bi bì có nhi lông hút. Lông hút bào bi bì kéo dài có ch ứnăng hút và mu khoáng hòa tanướ ốo Th có ch năng chuy các ch lông hút vào tr gi aị ữ Tr gi a:ụ ữo Bó ch ch và ch rây có ch năng chuy các ch tạ ấo Ru ch ch trộ ữCâu Mi hút là ph quan tr ng nh vì?ề ễMi hút là ph quan tr ng nh vì có nhi lông hút gi ch năng hút cề ướvà mu khoáng hòa tan.ốCâu 3: Có ph các có mi hút không? Vì sao?ả ềKhông ph các cây có lông hút. Vì nh ng cây mà ng trong thìả ướn và mu khoáng hòa tan trong ng tr ti qua các bào bi bì cúa rướ ướ ễ(không lông hút).ầDOC24.VN