Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 5: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

572b7d249b5d88e8013ef4378835b61d
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-01-29 14:12:35 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 425 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lý thuy lý 9ế bài 5: phát tri kinh Vi Namự ệ2. kinh ta trong giai đo i.ề ướ ớCông cu tri khai năm 1986 đã kinh taộ ượ ướthoát kh tình tr ng kh ng ho ng, ng nh và phát tri n.ỏ ướ ểa) chuy ch kinh .ự Chuy ch kinh là nét tr ng quá trình i, th hi nể ba ch u: chuy ch ngành, thành ph kinh vàở ếc lãnh th .ơ ổ- Chuy ch ngành: gi tr ng khu nông lâm ng nghi p,ể ệtăng tr ng khu công nghi xây ng, khu ch chi tỉ ỉtr ng cao nh ng còn bi ng.ọ ộ- Chuy ch thành ph kinh kinh ch là khu cể ựNhà và th sang kinh nhi thành ph n.ướ ầ- Chuy ch lãnh th :ể ổ+ Hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghi p, các lãnh th trungệ ậcông nghi p, ch nên các vùng kinh tr ng đi m.ệ ể+ Trên đã hình thành vùng kinh tr ng đi m: mi nả ướ ềTrung và phía Nam.b) Nh ng thành và thách th c.ữ ứ* Thành u:ự- Kinh tăng tr ng ng ng ch c.ế ưở ươ ắ- kinh đang chuy ch theo ng công nghi hóa, trong côngơ ướ ệnghi hình thành ngành tr ng đi m.ệ ể- xu hàng hóa ng ra xu kh nh, ngo th ng phátả ướ ượ ươtri n.ể- Thu hút ngoài tăng.ầ ướ- ta đang nh vào kinh khu và toàn u.ướ ầ* Thách th c:ứ- Trong c:ướ+ ch vi làm, phát tri văn hóa, xóa đói gi mạ ảnghèo…, bi ng nhân dân vùng núi.ặ ở+ nhi môi tr ng, ki tài nguyên.ễ ườ ệ+ Chênh ch kinh gi các vùng mi còn n.ệ ớ- Trên th gi i:ế ớ+ Bi ng th tr ng th gi và khu c.ế ườ ự+ Các thách th khi tham gia AFTA, WTO,…: nh tranh gay t, chênhứ ắl ch trình kinh .ệ ế=> ta nhanh quá trình chuy ch kinh ,ướ ếnâng cao hi qu xu t, ng và qua th thách.ệ ượ ử+ Công cu năm 1986 đã kinh ta ra kh tình tr ngộ ướ ạkh ng ho ng, ng nh và phát tri n. ta vào giai đo nủ ướ ướ ướ ạđ nh công nghi hóa, hi hóa.ẩ ạ+ Nét tr ng quá trình th hi chuy ch uặ ấkinh theo ngành kinh hi hóa.ế ạ+ Quá trình phát tri kinh cũng nhi khó khăn các xã i,ể ộtài nguyên và môi tr ng.ườ