Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Gửi bởi: ngoc.hnue96@gmail.com vào ngày 2019-01-29 14:35:27 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Lý thuy lý 9ế bài 26: Vùng Duyên Nam Trung (ti pả ếtheo)1. Tình hình phát tri kinh .ể ếa) Nông nghi p.ệ- Chăn nuôi bò, khai thác, nuôi tr ng và ch bi th là th nh aồ ủvùng.+ Đàn bò năm 2002 là 1008,6 nghìn con.+ Ng nghi p: chi 27,4% th khai thác (2002); các tư ướ ặhàng xu kh ch là c, tôm, cá đông nhấ ạ+ Ngh làm mu và ch bi th khá phát tri n; các th ng hi iề ươ ổti ng: mu Cà Ná, Sa Huỳnh, Nha Trang, Phan Thi t.ế ướ ế- Khó khăn:+ Qu nông nghi ch .ỹ ế+ ng ng th bình quân ng th trung bình cả ượ ươ ườ ản c.ướ=> Nguyên nh n: do di tích p, u, thi và th ng bãoậ ướ ườ ịl mùa a.ụ ư- Bi pháp:ệ+ Tr ng ng phòng .ồ ộ+ Xây ng th ng ch nh ch thiên tai và ch ng pự ướ ấn cho xu t- sinh ho t.ướ ạb) Công nghi p.ệ- Giá tr xu công nghi còn chi tr ng nh so nh ngị ướ ưcó tăng tr ng nhanh và khá cao (t 5,6% năm 1995 lên 14,7% nămố ưở ừ2002).- ngành hình thành và khá đa ng:ơ ướ ượ ạ+ Công nghi khí, ch bi nông th ph khá phát tri n.ệ ể+ Công nghi ch bi lâm n, xu hàng tiêu dùng (d t, may,...).ệ ệ+ Thành ph Đà ng và Quy Nh là 2ố trung tâm khí ch a, ráp.ơ ắc) ch .ị ụ- Giao thông i:ậ ả+ Các ho ng trung chuy trên tuy Nam di ra sôiạ ễđ ng.ộ+ Các thành ph bi là giao thông th là xu tố ấnh kh quan tr ng các nh trong vùng và Tây Nguyên.ậ ỉ- Du ch là th nh kinh vùng nhi bãi bi ti ng và qu nị ầth di văn hóa (bãi bi Non c, Nha Trang, Mũi Né..; ph An,ể ướ ộDi tích n).ỹ ơ2. Các trung tâm kinh và vùng kinh tr ng đi mi Trung.ế ề- Các trung tâm kinh vùng là các thành ph bi n, có quy mô aế ừvà nh :ỏ Đà ng, Nha Trang, Quy Nh n, Qu ng Ngãi.ẵ ả- Vùng kinh tr ng đi mi Trung:ế ề+ Bao các nh: Th Thiên Hu thành ph Đà ng, Qu ng Nam,ồ ảQu ng Ngãi, Bình nh.ả ị+ Vai trò: tác ng nh chuy ch kinh và có quanộ ầtr ng các vùng Duyên Nam Trung Trung và Tây Nguyên.ọ ộ+ Duyên Nam Trung có th nh ng nghi p, bao nuôi tr ngả ồvà đánh th n.ắ ả+ Công nghi khí, ch bi nông th ph khá phát tri n.ệ ể+ ch i, du ch trung các thành ph th xã ven bi nh Đàị ưN ng, Quy Nh n, Nha Trang.ẵ ơ+ Vùng kinh tr ng đi mi Trung có quan tr ng không ch iế ớvùng Duyên Nam Trung mà Trung và Tây Nguyênả