Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Gửi bởi: ngoc.hnue96@gmail.com vào ngày 2019-01-29 14:34:25 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Lý thuy lý 9ế bài 25: Vùng Duyên Nam Trung Bả ộ1. trí lí và gi lãnh thị .- Di tích: 44.255 kmệ 2.- Dân 8,4 tri ng (năm 2002)ố ườ- Lãnh th kéo dài, ngang.ổ ẹ- Phía giáp Trung phía tây giáp Tây Nguyên, phía nam giáp Đôngắ ộNam phía đông giáp bi n.ộ ể- Có nhi o, qu nh trong đó có qu Hoàng Sa vàề ảTr ng Sa.ườ=> nghĩa quan tr ng kinh và an ninh qu phòng:ọ ố+ trí trung chuy gi hai mi Nam, Tây Nguyên cácị ớc ng bi phía Đông ->ả thu cho thông và trao hàng hóa.ậ ổ+ Các và qu có quan tr ng kinh và qu phòng iả ớc c.ả ướ2. Đi ki nhiên và tài nguyên thiên nhiên.ề ự* Thu i:ậ Các nh có núi, gò phía tây, ng ng phía đông; bỉ ờbi khúc khu có nhi vũng, nh -> phát tri đa ng các ho ngể ộkinh .ế- Vùng gò, phía tây phát tri lâm nghi p: ng cung nhi lâm nồ ảquý nh quê, tr ng, sâm quy, kì nam và các loài chim thú quý.ư ươ- Vùng ng chân núi thu cho chăn nuôi gia n, bi làấ ệnuôi bò đàn.- ng ng ven bi thu tr ng lúa, ngô, n, khoai, rau qu và tồ ộs cây công nghi có giá tr (bông, i, mía ng).ố ườ- Bi n: có nhi ng tr ng n, khoáng bi n, các bãi bi p, nhi uể ườ ềvũng nh xây ng ng sâu => phát tri ng kinh bi n.ị ướ ể- ven Qu ng Nam Khánh Hòa có th khai thác chimộ ổy (y sào) đem giá tr kinh cao.ế ế- Khoáng n: cát th tinh, titan, vàng => phát tri công nghi khaiả ệkhoáng.* Khó khăn:- Khí u: nhi gió mùa, có mùa khô kéo dài, th ti th ng hánậ ườ ạvào mùa khô, lũ trong mùa bão.ụ ư- Sông: ng và c, th ng có lũ vào mùa a.ắ ườ ư- ng: đang gi sút, di tích ng che ph còn 39%, hi ng sa cừ ượ ạhoá có nguy ng các nh Nam Trung .ơ ộ2. đi dân xã i.ặ ộ- Phân dân không u, có khác bi gi mi núi phía Tây và iố ảđ ng ng ven bi phía Đông.ồ ể- Thu i:ậ ợ+ Ngu lao ng dào, giàu kinh nghi m, kiên ng trong tranhồ ườ ấch ng ngo xâm và thiên tai.ố ạ+ Nhi đi du ch (Ph An, Di tích n,…)ề ơ- Khó khăn: ng ph dân còn nhi khó khăn.ờ ề+ Duyên Nam Trung là gi Trung Đông Namả ớB gi Tây Nguyên Bi Đông.ộ ể+ Vùng có nhi th nh du ch và kinh bi n.ề ể+ Ng dân có tính cù, kiên ng và nhi kinh nghi phòngườ ườ ệch ng thiên tai. Tuy nhiên, ng các dân trú vùng núi phía tâyố ởcòn nhi khó khăn.ặ