Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Gửi bởi: ngoc.hnue96@gmail.com vào ngày 2019-01-29 14:33:00 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Lý thuy lý 9ế bài 24: Vùng Trung (ti theo)ắ ế1. Tình hình phát tri kinh .ể ếa) Nông nghi p.ệ- Năng su lúa, bình quân ng th có theo ng còn th (Nămấ ươ ườ ấ2002 333,7 kg/ng i).ạ ườ=> Nguyên nhân: do vùng có nhi khó khăn nh di tích ng ng ít,ề ằnh ng thiên tai (bão, lũ t, hán...).ả ưở ạ- Bi pháp: nh thâm canh, tăng năng su t.ệ ấ- qu :ế ả+ Phát tri các lúa chính ng ng Thanh Hóa, Nghê An, Hà Tĩnh.ể ằ+ ng di tích cây công nghi ng năm: c, ng…ở ừ+ Tr ng nhi cây ăn qu cây công nghi lâu năm, chăn nuôi trâu bò vùngồ ởnúi phía Tây.+ Phát tri đánh t, nuôi tr ng th vùng ven bi phía đông.ể ể+ Tri khai mô hình nông lâm p, tr ng ng, xây ng hể ồch góp ph gi nh thiên tai và môi tr ng.ứ ướ ườb) Công nghi p.ệ- Giá tr xu công nghi tăng u, liên c.ị ụ- Công nghi phát tri ch ng ng ti năng nhiên vùng:ệ ươ ủ+ Các ngành công nghi quan tr ng hàng là: khai khoáng và xu tệ ấv li xây ng.ậ ự+ Ngoài ra, phát tri công nghi ch bi khí, kim, may c,ể ặch bi th ph quy mô và nh .ế ỏ- ng kĩ thu và công ngh vi cung ng nhiên li u, năng ngơ ược vùng đang thi n.ủ ượ ệc) ch .ị ụ* Giao thông:- Vùng có nhi tuy giao thông: ng ng t, ng th y, ngề ườ ườ ườ ườhàng không=> th hi vai trò trung chuy hàng hoá gi mi Nam –ả ềB c; là ngõ ra bi Trung Lào và Đông Thái Lan.ắ ắ- Tuy ng Chí Minh và ng xuyên đèo Vân ra nhi uế ườ ườ ềtri ng cho phát tri kinh vùng.ể ế* Du ch.ị- Du ch phát tri nh phát huy tài nguyên du ch nhiên vàị ựnhân văn (nhi hang ng, bãi bi p; di tích ch di văn hoá dânề ảt c).ộ- ng khách du ch ngày càng tăng nhanh.ố ượ ị2. Các trung tâm kinh .ế- Thanh Hóa, Vinh, Hu làế các trung tâm kinh quan tr ng vùng:ế ủ+ Thành ph Thanh Hóa là trunng tâm công nghi phía cố ắ+ Thành ph Vinh là nhân hình thành trung tâm công nghi và ch vố ục vùng.ủ+ Thành ph Hu là trung tâm du ch n.ố ớ+ trung đang phát tri xu nông nghi ng vi tăngắ ệc ng thâm canh trong xu ng th c, phát tri cây côngườ ươ ểnghi p, chăn nuôi, ngh ng, đánh cá và nuôi tr ng th nệ