Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-01-29 14:31:56 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Lý thuy lý 9ế bài 23: Vùng Trung Bắ ộ1. trí lí và gi lãnh thị .- Lãnh th vùng là ngang, kéo dài dãy núi Tam Đi phíaổ ởB dãy núi ch Mã phía Nam.ắ ạ- Di tích vùng là 51.513 kmệ 2, dân 10,3 tri ng (2002).ố ườ- Ti giáp:ế+ Phía Tây là núi Tr ng c, giáp Lào.ả ườ ớ+ Phía Đông là bi Đông ng n, kéo dài.ể ớ+ Phía giáp vùng ng ng sông ng.ắ ồ+ Phía Nam giáp vùng Duyên Nam Trung .ả ộ=> nghĩa:- Trung là gi các vùng lãnh th phía và phía Nam tắ ấn c, gi ta ng hoà dân ch nhân dân Lào.ướ ướ ủ- Là ngõ các láng gi ng ra bi Đông.ử ướ ể- dàng trao kinh nghi m, kĩ thu ng ng sông ng là vùngễ ồcó kinh phát tri năng ng c, văn hóa và khoa phátề ướ ọtri n.ể2. Đi ki nhiên và tài nguyên thiên nhiên.ề ự* đi m:ặ ểThiên nhiên có phân hóa gi phía và phía nam Hoành n, tâyự ừsang đông:- Phân hóa Nam: phía là Tr ng có tài nguyên ngắ ườ ừvà khoáng khá giàu có, tuy nhiên vào mùa đón gió Tây khô nóng; phíaả ạNam là Tr ng Nam di tích ng ít n, khoáng nghèoả ườ ảnàn.- Phân hóa tây đông: tây sang đông nh nào cũng có núi, gò i, ngừ ồb ng, bi -> ng hình mang nh ng th nh kinh khácằ ếnhau cho vùng.* Thu i:ậ ợ- ng và khoáng phong phú ph trung phía dãy Hoànhừ ắS và phát tri lâm nghi và khai thác khoáng n.ơ ả- hình nhi gò là đi ki cho phát tri mô hình nông lâm tị ếh p, chăn nuôi gia súc (trâu, bò).ợ ớ- Tài nguyên bi đa ng nhi bãi tôm, cá, các nh m, phá, aể ửsông ven bi và thu cho ngh đánh và nuôi tr ng th cể ướl .ợ- Vùng có nhi tài nguyên du ch thiên nhiên nh các hang ng, bãi mề ắđ p, các qu gia… (Đ ng Phong Nha Bàng, ng Thiên ng).ẹ ườ ườ* Khó khăn:- Khí u: mang tính ch nhi có mùa đông nh, thiên tai bão lũ th ngậ ườx ra, gió ph khô nóng gây hán hàng năm và gây nhi khó khăn choả ềs xu và ng dân .ả ư- cát bay, cát ch ven bi n.ạ ể- Sông ngòi: ph ng và c, th ng có lũ vào mùa a.ầ ườ ư3. đi dân xã i.ặ ộ* đi m:ặ ể- Là bàn trú 25 dân c. Phân dân và ho ng kinh cóị ếs khác bi đông sang tây.ự ừ- dân th p, dân thành th th p,ậ ấ- nghèo c: ng dân vùng cao, biên gi và iỉ ướ ảđ còn nhi khó khăn.ả ề- Có nhi di tích ch văn hóa quan tr ng. đô Hu Nhã nh Cungề ạđình Hu là nh ng di văn hóa th gi đã UNESCO công nh n.ế ượ ậM khác bi trong trú và ho ng kinh Trung Bộ ộ* Thu i:ậ ợ- ng lao ng dào.ự ượ ồ- Ng dân có truy th ng lao ng, cù, giàu ngh và kinh nghi mườ ệtrong tranh thiên nhiên.ấ ớ* Khó khăn:- ng ch cao.ứ ư- ng, ch kĩ thu còn ch .ơ ế+ Trung là gi các vùng lãnh th phía và phía Nam tắ ấn c, gi ta ng Hòa Dân Ch nhân dân Lào.ướ ướ ủ+ Trong vùng có tài nguyên quan tr ng: ng, khoáng n, bi n.ộ ể+ Đây là bàn trú 25 dân c, ng con nhi khó khăn.ị