Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 21: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Gửi bởi: ngoc.hnue96@gmail.com vào ngày 2019-01-29 14:30:59 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Lý thuy lý 9ế bài 21: Vùng Trung (ti theo)ắ ế1. Tình hình phát tri kinh .ể ếC kinh đang chuy ch theo ng gi tr ng nông lâm ngơ ướ ưnghi p, tăng tr ng công nghi và ch .ệ ụa) Công nghi p.ệ- Hình thành và phát tri nh trong th kì công nghi hóa, hi iớ ạhóa.- Giá tr xu công nghi tăng nh, chi 21% GDP công nghi aị ủc (năm 2002).ả ướ- Các ngành công nghi tr ng đi m: công nghi ch bi ng th th cệ ươ ựph m, xu hàng tiêu dùng, xu li xây ng và khí.ẩ ơ- ph công nghi quan tr ng: máy công ng đi n, ph ngả ươti giao thông, thi đi hàng tiêu dùng (vài, qu áo, hàng tệ ệkim,..)- Công nghi trung ch Hà và Phòng.ệ ảb) Nông nghi p.ệ* Tr ng tr t:ồ ọ- ng th hai di tích và ng ng ng th c; ngứ ướ ượ ươ ứđ năng xu lúa nhầ ướ có trình thâm canh cao.ộ- Phát tri cây nh đem hi qu kinh cao: cây ngô đông,ể ếkhoai tây, su hào… đông đang tr thành xu chính aụ ịph ng.ươ* Chăn nuôi:Đàn chi tr ng nh c. Chăn nuôi bò (đ bi là bò a),ợ ướ ữgia và nuôi tr ng th đang phát tri n.ầ ượ ểc) ch .ị ụ- Giao thông i, chính vi thông, du ch phát tri n.ậ ể- Hà iộ là trung tâm thông tin, n, chuy giao côngư ngh là trungệ ộtâm tài chính, ngân hàng nh ta.ớ ướ2. Các trung tâm kinh và vùng kinh tr ng đi m.ế ể- Hai thành ph trung tâm kinh n: Hà i, Phòng.ố ả- Tam giác kinh Hà Phòng Qu ng Ninh.ế ả- Các nh thành ph thu vùng kinh tr ng đi Hà i, ngỉ ưYên, Phòng, Qu ng Ninh, Vĩnh Phúc…ả ả+ Khu công nghi tăng nh giá tr và tr ng trong GDPự ấc vùng.ủ+ Ngh tr ng lúa có trình thâm canh cao. Chăn nuôi gia súc, bi tề ướ ệlà nuôi chi tr ng n. đông đang tr thành xu chính.ợ ấ+ Hà và Phòng là hai trung tâm công nghi và ch quan tr ngộ ọnh tấ+ Vùng kinh tr ng đi thúc chuy ch kinh aế ủc hai vùng ng ng sông ng, Trung du và mi núi Bả