Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng

Gửi bởi: ngoc.hnue96@gmail.com vào ngày 2019-01-29 14:30:00 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Lý thuy lý 9ế bài 20: Vùng ng ng sông ngồ ồ1. trí lý và gi lãnh th .ị ổ- Di tích: 14.806 kmệ 2, là ng ng châu th th c.ồ ướ- Dân 17,5 tri ng (năm 2002).ố ườ- Phía c, Đông giáp Trung du và mi núi Bắ ộ- Phía Tây giáp Tây cắ- Phía Nam giáp Trung Bắ ộ- Phía Đông giáp nh Bị ộ=> nghĩa: thu cho thông, trao các vùng khác và th gi i.ậ ớ2. Đi ki nhiên và tài nguyên thiên nhiên.ề ự* đi m: châu th sông ng p, khí nhi có mùa đôngặ ớl nh, ngu dào, ch làạ ướ phù sa, có nh giàu ti mấ ềnăng.* Thu i:ậ ợ- phù sa màu đi ki khí u, th văn thu cho thâm canhấ ợlúa c.ướ- Th ti mùa đông thu cho vi tr ng cây nh. Phát tri nờ ểv đông thành xu chính.ụ ấ- khoáng có giá tr đáng (sét cao lanh, than nâu, khí nhiên).ộ ự- Vùng ven bi và bi thu cho nuôi tr ng, đánh th n, du ch.ể ị* Khó khăn: thiên tai (bão, lũ t, th ti th th ng), ít tài nguyên khoángụ ườs n.ả3. đi dân xã i.ặ ộ* đi m: Dân đông, dân cao nh (1179 ng i/kmặ ướ ườ 2)nhi lao ng có kĩ thu t.ề ậ* Thu i:ậ ợ- Ngu lao ng dào, th tr ng tiêu th n.ồ ườ ớ- Ng lao ng có nhi kinh nghi trong xu t, có chuyên môn kĩườ ấthu t.ậ- ng nông thôn hoàn thi nh c.ế ướ- Có đô th hình thành lâu i:ộ ượ ờ+ Hà là th đô c.ộ ướ+ Phòng là ngõ bi quan tr ng ng ng sông ng ng raả ướv nh .ị ộ* Khó khăn:- ép dân đông phát tri kinh xã i.ứ ộ- kinh chuy ch ch m.ơ ậ+ ng ng sông ng có trí lí thu trong giao kinh xãồ ếh các vùng trong c.ộ ướ+ phù sa sông ng màu thích thâm canh lúa c. Khíấ ướh nhi có mùa đông nh là đi ki thu phát tri vậ ụđông thành xu chính.ụ ấ+ Đây là vùng dân đông đúc nh ta, ngu lao ng dào, tư ướ ếc ng nông thôn ng hoàn thi n. đô th hình thànhấ ươ ượt lâu i.ừ