Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết bài điện tích điện trường

Gửi bởi: Hai Yen vào ngày 2019-06-11 05:52:00 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BÀI 2:
THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
ĐIỆN TÍCH
I. Thuyết electron
1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên
tố
 Nguyên tử bao gồm hạt nhân mang điện tích dương bao gồm
nơtron không mang điện và prôton mang điện dương.
 Các electron mang điện âm chuyển động xung quanh.

m (kg)
Electron
Nơtron
Prôton
2. Thuyết electron

q (C)

−31

−1,6.10

9,1. 10

1,67493.10

−27

1,67262.10

−27

−19

0
1,6.10

−19

 Định nghĩa: Thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của các
electron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất
điện của các vật gọi là thuyết electron.
 Nội dung:
 Nguyên tử trung hòa bị mất eelectronion dương.

 Nguyên tử trung hòa có thể nhận thêm electronion

âm.
 Vật nhiễm điện âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn
số điện tích nguyên tố dương (prôton) và ngược lại.
II. Vận dụng
1. Vật dẫn điện và vật cách điện
 Vật dẫn điện: Vật có nhiều điện tích tự do. Ví dụ: Kim loại,
dung dịch axit, bazơ, …
 Vật cách điện: Vật không chứa hoặc chứa ít điện tích tự do.
Ví dụ: không khí khô, dầu, thủy tinh…
2. Các loại nhiễm điện
Nhiễm điện do hưởng ứng

++

+

++

Nhiễm điện do tiếp xúc

+

-

+

+

- Đưa vật chưa nhiễm - Đưa vật mang điện (+) lại gần
điện tiếp xúc với một thanh kim loại dài MN thì đầu M
vật nhiễm điện thì vật gần vật hơn nhiễm điện (-), đầu
đó cũng bị nhiễm điện xa hơn nhiễm điện (+).
cùng dấu với vật kia.

- Và ngược lại vật mang điện (-)
thì đầu thanh gần vật mang điện

(+), đầu xa mang điện (-)
III. Định luật bảo toàn điện tích
 Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số của các điện
tích là không đổi.