Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết Bài 42: Nồng độ dung dịch

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-21 07:46:59

Mục lục
* * * * *

1. Nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan trong 100g dung dịch

CT : 

Trong đó: mct là khối lượng chất tan, tính bằng gam

mdd là khối lượng dung dich, tính bằng gam

khối lượng dung dịch = khối lượng chất tan + khối lượng dung môi

2. Nồng độ mol dung dich

Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan trong 1 lit dung dịch

Trong đó: n : số mol chất tan

V: thể tích dung dịch (lít)