Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lý thuyết Bài 40: Dung dịch

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-21 06:57:51

Mục lục
* * * * *

1. Dung môi – chất tan – dung dịch

Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.

Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan

VD: Trong nước đường, đường là chất tan, nước là dung môi của đường, nước đường là dung dịch

2. Dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch bão hòa

Ở một nhiệt độ xác định:

- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa thêm chất tan

- Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa thêm chất tan

3. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn

- Khuấy dung dịch

- Đun nóng dung dịch

- Nghiền nhỏ chất rắn