Luyện thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16 năm 2015 - 2016

Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-03-08 09:12:10 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Luyện Violympic Toán vòng 2015 2016 vàng 1.1: ....... thích điền chấm 1.2: ....... thích điền chấm 1.3: ..... thích điền chấm 1.4: ...... thích điền chấm 1.5: ...... thích điền chấm 1.6: ...... thích điền chấm 1.7: ..... thích điền chấm 1.8: ........ thích điền chấm 1.9: ...... thích điền chấm 1.10: ..... thích điền chấm xếpDoc24.vn điền thích chấm 3.1: ......... liền trước 3.2: nhất cộng bằng ........... 3.3: liền ........... 3.4: Tính ............ 3.5: .......... 3.6: Quân bánh,Quân Hoàng bánh. Quân thêm bánh. Quân ........ bánh. 3.7: Bình viên Bình Cường viên Cường viên viên nhiêu viên 3.8: ......... 3.9: Hiện tuổi cộng tuổi. tuổi cộng nhiêu? 3.10: khác nhau, chẵn chục cộng bằng nhất trong vàng 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: cDoc24.vn 1.5: 1.6: 1.7: 1.8: 1.9: 1.10: (19) (16) (13) (12) (10) (18) (14) (11) (17) (15) (20) điền thích chấm 3.1: 3.2: 3.3: 3.4: 3.5: 3.6: 3.7: 3.8: 3.9: 3.10: