Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện thi THPT quốc gia Môn Hóa Năm 2020 - Đề số 6

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 09:09 AM ngày 25-08-2020 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 277 | Lượt Download: 1 | File size: 1.242624 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PENBOOK LUYỆN THIĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIAGV: PHẠM THẮNGNĂM HỌC: 2019 – 2020ĐỀ SỐ 06MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đềCâu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Na.B. Ba.C. Al.D. Fe.Câu 2. Tinh bột trong gạo nếp có thành phần chính là?

A. amilozơ.B. amilopectin.C. glixerol.D. alanin.Câu 3. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây có thể được sản xuất từ quặng hematit?

A. Nhôm.B. Sắt.C. Magie.D. Đồng.Câu 4. Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly - Ala - Gly và Gly - Ala là

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.B. Dung dịch NaCl.C. Dung dịch HCl.D. Dung dịch NaOH.Câu 5. Hợp chất nào sau đây trong công thức cấu tạo có 9 liên kết xích ma () và 2 liên kết pi ()?

A. Stiren.B. Penta-1,3-đien.C. Buta-1,3-đien.D. Vinyl axetilen.Câu 6. Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

A. HCOOC2H5.B. C2H5COOC2H5.C. C2H5COOCH3.D. CH3COOCH3.Câu 7. Thực hiện phản ứng nào sau đây để thu được bơ nhân tạo từ dầu thực vật?

A. Hiđro hoá axit béo.B. Đehiđro hoá chất béo lỏng.C. Hiđro hoá chất béo lỏng.D. Xà phòng hoá chất béo lỏng.Câu 8. Axit -aminocaproic được dùng để điều chế nilon-6. Công thức của axit -amino- caproic là

A. H2N-(CH2)6-COOH.B. H2N-(CH2)4-COOH.C. H2N-(CH2)3-COOH.D. H2N-(CH2)5-COOH.Câu 9. Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2, thu được sản phẩm đều có khả năng

tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 5.B. 3.C. 4.D. 1.Câu 10. Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin, phenylalanin, tyrosin, valin, alanin tạo ra pentapeptit có chứa các

gốc amino axit khác nhau. Số lượng pentapeptit có thể tạo ra là

A. 50.B. 120.C. 60.D. 15.Câu 11. Giữ cho bề mặt kim loại luôn sạch, không để bùn đất bám vào, bôi dầu mỡ, quét sơn, là một

trong các biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Như vậy là đã áp dụng phương pháp chống ăn

mòn nào sau đây?

A. Cách li kim loại với môi trường.

B. Dùng phương pháp điện hoá.

C. Dùng phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt.

Trang 1D. Dùng phương pháp điện phân.

Câu 12. Cho phản ứng:

Sau khi cân bằng phản ứng trên, tổng hệ số tối giản của phản ứng là?

A. 24.B. 25.C. 26.D. 28.Câu 13. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A.

B.

C.

D.

Câu 14. Cho dãy các chất: axit acrylic, phenyl axetat, anlyl axetat, metylamoni axetat, etyl fomat,

tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

A. 2.B. 4.C. 5.D. 3.Câu 15. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hoá chất thường bị ô nhiễm nặng

bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hoá chất. Biện pháp nào sau đây cần phải được thực hiện nhằm

chống gây ô nhiễm môi trường?

A. Có hệ thống xử lí chất thải trước khi xả ra ngoài hệ thống không khí, sông, hồ, biển.

B. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.

C. Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 16. Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối nitrat của kim loại M hóa trị II. Thu được 4,0 gam oxit kim

loại tương ứng. M là kim loại:

A. Cu.B. Mg.C. Fe.D. Zn.Câu 17. Cho các polime sau đây: (1) tơ tằm ; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6)

nilon-6,6 ; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. (1), (2), (6).B. (2), (3), (5), (7).C. (2), (3), (6).D. (5), (6), (7).Câu 18. Cho 2,13 gam P2O5 tác dụng với 80 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn

toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối B. Qua sự thủy phân của các ion, giá trị của m là

A. 4,70.B. 4,48.C. 2,46.Câu 19. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 50 ml dung dịch X chứa các ion:D. 4,37.

đun nóng, thuđược 11,65 gam kết tủa và 4,48 lít khí Y thoát ra (đktc). Nồng độ mol mỗi muối trong dung dịch X là:

A.B.C.D.Trang 2Câu 20. Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho a gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH

(dư), thu được dung dịch Y chứa (a + 30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho a gam X tác dụng hoàn toàn với

dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (a +36,5) gam muối. Giá trị của a là:

A. 112,2.B. 165,6.C. 123,8.D. 171,0.Câu 21. Nhiệt phân hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp X chứa M2CO3 và CaCO3 (trong điều kiện thích hợp).

Đến khi phản ứng kết thúc thu được 8,6 gam chất rắn Y và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V và kim loại

M tương ứng là?

A. 2,24; NaB. 2,24; KC. 4,48; LiD. 4,48; NaCâu 22. Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ (gồm 2 gốc glucozơ liên kết

với nhau) một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi

cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là:

A. 0,090 mol.B. 0,095 mol.C. 0,12 mol.D. 0,06 mol.Câu 23. Dung dịch X chứa x mol K2CO3 và y mol NaHCO3. Thực hiện các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1

(TN1): Cho (x + y) mol CaCl2 vào dung dịch X, thu được m1 gam kết tủa.

Thí nghiệm 2 (TN2): Cho (x + y) mol Ca(OH)2 vào dung dịch X, thu được m2 gam kết tủa. Khối lượng kết

tủa thu được trong 2 TN là:

A. m1 = m2.B. m1 < m2.C. m1 > m2.D. Không so sánh được.Câu 24. Trộn 100 ml dung dịch A gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M vào 100 ml dung dịch B gồm NaHCO3

1M và Na2CO3 1M thu được dung dịch C. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D gồm H2SO4 1M và HC1 1M vào

dung dịch C thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E

thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 3,4 gam và 5,6 lít.B. 4,3 gam và 1,12 lít.C. 43 gam và 2,24 lít.D. 82,4 gam và 2,24 lít.Câu 25. Một chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H11NO2. Cho X tác dụng hoàn toàn với 100 ml

dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí Z (đktc). Nếu trộn lượng khí Z

này với 3,36 lít H2 (đktc) thì được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H 2 là 9,6. Khối lượng chất rắn thu được

khi cô cạn dung dịch Y là

A. 8,62 gam.B. 12,3 gam.C. 8,2 gam.D. 12,2 gam.Câu 26. Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng thu được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, axit

cacboxylic, ancol dư và nước. Hỗn hợp này tác dụng với Na sinh ra 3,36 lít H 2 (ở đktc). Phần trăm khối

lượng ancol bị oxi hoá là:

A. 25%.B. 50%.C. 75%.D. 90%.Câu 27. Hỗn hợp A gồm 1 axit no đơn chức (mạch hở) và một axit không no đơn chức mạch hở có một

liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon. Khi cho a gam A tác dụng hết với CaCO3 thoát ra 1,12 lít CO2 (đktc). Cho

7,8 gam hỗn hợp B gồm CH3OH và C2H5OH tác dụng hết với Na thoát ra 2,24 lít H 2 (đktc). Nếu trộn aTrang 3gam A với 3,9 gam B rồi đun nóng có H 2SO4 đặc xúc tác thì thu được m gam este (hiệu suất H%). Giá trị

m theo a, H là:

A.B.C.D.Câu 28. Este X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(1)(2)(3)(4)Biết các phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. X có mạch cacbon không phân nhánh.

B. Đun nóng X3 với H2SO4 đặc (170°C), thu được chất Z.

C. Trong Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử hidro.

D. X3 có nhiệt độ sôi cao hơn X2.

Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon ở thể khí, mạch hở thu được 7,04 gam CO 2. Sục m gam

hiđrocacbon này vào nước brom dư đến khi phản ứng hoàn toàn, thấy có 25,6 gam brom phản ứng. Giá trị

của m là:

A. 2 gam.B. 4 gam.C. 2,08 gam.D. A hoặc C.Câu 30. Để phân tích định tính các nguyên tố

trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một

thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung

dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch NaOH.

B. Thí nghiệm trên dùng để xác định sự có mặt của C và H trong hợp chất hữu cơ.

C. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.

D. Thí nghiệm trên dùng để xác định sự có mặt của clo có trong hợp chất hữu cơ.

Câu 31. X, Y là hai peptit mạch hở, có tổng số nguyên tử oxi là 9 và đều được tạo bởi từ glyxin và valin.

Đốt cháy m gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 2,43 mol O2, thu được CO2, H2O, N2; trong đó khối

lượng của CO2 nhiều hơn khối lượng của H2O là 51,0 gam. Mặt khác thủy phân hoàn toàn m gam E với

600ml dung dịch KOH 1,25M (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (1,6m + 8,52) gam

rắn khan. Phần trăm khối lượng của Y (Mx < My) có trong hỗn hợp E là

A. 28,39%.B. 19,22%.C. 23,18%.D. 27,15%.Câu 32. Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế kim loại Al bằng cách điện phân nóng chảy A12O3;

(2) Tất cả kim loại kiềm thổ đều tan trong nước ở nhiệt độ thường;

(3) Quặng boxit có thành phần chính là Na3AlF6;

(4) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo;

Trang 4(5) Thạch cao sống có công thức là CaSO4.2H2O;

(6) Đun nóng có thể làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu.

Số phát biểu đúng là

A. 4.B. 3.C. 2.D. 1.Câu 33. Kết quả thí nghiệm với các dung dịch muối clorua riêng biệt của các cation: X+, Y2+, Z3+, T3+

được ghi vào bảng dưới đây:

Mẫu thửThí nghiệmHiện tượngX+Tác dụng với dung dịch NaOHCó mùi khaiY2+Tác dụng với dung dịch Na2SO4Kết tủa trắngZ3+Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào đến dưKết tủa keo trắngT3+Tác dụng với dung dịch Na2CO3Kết tủa nâu đỏ và có khí không màu thoát raCác cation X+, Y2+, Z3+, T3+ lần lượt là

A. NH4+, Ba2+, Al3+, Fe3+.B. NH4+, Mg2+, Al3+, Fe3+.C. NH4+, Ba2+, Fe3+, Cr2+.D. NH4+, Mg2+, Fe3+, Cr3+.Câu 34. Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

(b) Trong phản ứng điều chế este, người ta thường thêm cát (SiO2) để xúc tác cho phản ứng.

(c) Hiđro hóa glucozơ (xt, t°), thu được sobitol.

(d) "Da giả" được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng amino axit.

(e) Thủy phân hoàn toàn các peptit trong dung dịch kiềm, thu được các amino axit.

(f) Dung dịch các amin có vòng benzen đều không làm đổi màu quỳ tím.

Số phát biểu đúng là

A. 4.B. 5.C. 2.D. 3.Câu 35. Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp X chứa A12(SO4)3 a M, MgCl2 b M, và H2SO4 c M. Đổ từ từ V lít

dung dịch hỗn hợp Y gồm KOH 0,6M và Ba(OH)2 0,2M, kết quả thí nghiệm thu được cho trong hình sau.Giá trị m1 + m2 là:

A. 170,04.B. 158,44.C. 181,64.D. 187,92.Câu 36. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2;

Trang 5(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;(e) Nhiệt phân AgNO3;(g) Đốt FeS2 trong không khí;(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ;

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là:

A. 3.B. 2.C. 4.D. 5.Câu 37. Nung nóng 1,26 mol hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)2 và FeCO3 trong một bình kín đến khối lượng

không đổi thu được chất rắn Y và 13,44 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 22,8. Cho toàn bộ

chất rắn Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp 2,7 mol HCl và 0,38 mol HNO 3 đun nhẹ thu được dung dịch A

và 7,168 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO và N 2O. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với một lượng dư

dung dịch AgNO3 thu được 0,448 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và m gam kết tủa. Các phản

ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 415.B. 417.C. 414.D. 413.Câu 38. Cho các chất hữu cơ sau đây: X là axit cacboxylic không no, đơn chức (chứa 2 liên kết ); Y là

axit cacboxylic no, đơn chức; Z là ancol no; T là este mạch hở, 3 chức, tạo từ X, Y và Z (chứa 5 liên kết

). Cho 26,5 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, thu được

20,9 gam hỗn hợp muối F và 13,8 gam ancol Z. Toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,04 lít H 2

(đktc). Nung F với NaOH dư và CaO ở nhiệt độ cao, thu được hỗn hợp khí Q có tỉ khối so với H 2 là 8,8.

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm theo khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau

đây?

A. 14,4%.B. 11,4%.C. 12,8%.D. 13,6%.Câu 39. Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO 4 và NaCl (tỉ lệ mol 1:1)

bằng dòng điện một chiều có cường độ ổn định. Sau t (h), thu được dung dịch X và sau 2t (h), thu được

dung dịch Y. Dung dịch X tác dụng với bột Al dư, thu được a mol khí H 2. Dung dịch Y tác dụng với bột

Al dư, thu được 4a mol khí H2. Cho các phát biểu sau:

(1) Tại thời điểm 2t (h), tổng số mol khí thoát ra ở hai cực là 9a mol.

(2) Khi thời gian là 1,75t (h), tại catot đã có khí thoát ra.

(3) Tại thời điểm 1,5t (h), Cu2+ chưa điện phân hết.

(4) Nước bắt đầu điện phân tại anot ở thời điểm 0,8t (h).

(5) Tại thời điểm 2t (h) số mol khí thoát ra ở catot là a mol.

Số phát biểu không đúng là?

A. 1.B. 3.C. 4.D. 2.Câu 40. Peptit X (CxHyOzN6) mạch hở tạo bởi một aminoaxit no chứa 1 nhóm NH 2 và 1 nhóm COOH. Để

phản ứng hết 19 gam hỗn hợp E chứa X, este Y (CnH2n-2O4) và este Z (CmH2m-4O6) cần 300 ml dung dịch

NaOH 1M thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp gồm 2 ancol có cùng số cacbon. Lấy toàn bộ muối nung

với vôi tôi xút được hỗn hợp F chứa 2 khí có tỉ khối so với H 2 là 3,9. Đốt cháy 19 gam E cần 0,685 mol

O2 thu được 9,72 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với:

Trang 6A. 10%.B. 15%.C. 20%.D. 25%.Đáp án

1-B2-B3-B4-A5-C6-B7-C8-D9-D10-B11-A12-B13-D14-D15-D16-A17-B18-A19-A20-A21-C22-B23-B24-D25-D26-C27-B28-C29-D30-B31-A32-B33-A34-C35-C36-A37-D38-D39-A40-CLỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B

Kim loại kiềm thổ là Ba.

Câu 2: Đáp án B

Tinh bột trong gạo nếp, ngô nếp chứa lượng amilopectin rất cao, khoảng 90% làm cho cơm nếp, xôi

nếp,... rất dẻo, dẻo đến mức dính.

Câu 3: Đáp án B

Trong công nghiệp, sắt được sản xuất từ quặng hematit (một dạng khoáng vật của oxit sắt Fe2O3).

Câu 4: Đáp án A

Tripeptit Gly- Ala - Gly có 2 liên kết peptit nên có phản ứng màu với Cu(OH) 2 tạo thành phức chất có

màu tím đặc trưng (phản ứng màu biure).

Đipeptit Gly - Ala chỉ có 1 liên kết peptit nên không tham gia phản ứng này.

Câu 5: Đáp án C

Trong công thức cấu tạo của buta-1,3-đien: CH2=CH-CH=CH2 có 9 liên kết xích ma () và 2 liên kết pi

().

Câu 6: Đáp án B

Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa, có công thức là: C2H5COOC2H5.

Câu 7: Đáp án C

Dầu thực vật chứa các gốc axit béo không no dạng lỏng, khi hiđro hóa dầu thực vật sẽ thu được bơ nhân

tạo (chứa các gốc axit béo no, dạng rắn).

Câu 8: Đáp án D

Công thức của axit -aminocaproic được dùng để điều chế nilon-6 là: H2N-(CH2)5-COOH.

Câu 9: Đáp án D

Công thức cấu tạo của X thoả mãn là HCOOCH=CH-CH3.

Câu 10: Đáp án B

Số pentapeptit tạo ra bởi 5 amino axit khác nhau là 5! = 120.

Câu 11: Đáp án A

Giữ cho bề mặt kim loại luôn sạch, không để bùn đất bám vào, bôi dầu mỡ, quét sơn, chính là biện pháp

cách li kim loại với môi trường, để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.

Trang 7Câu 12: Đáp án B

Ta có phương trình phản ứng sau khi cân bằng:Câu 13: Đáp án D

Phương trình phản ứng không đúng là:

Do đúng phải là:

Câu 14: Đáp án D

Các chất thoả mãn khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là: anlyl axetat, etyl

fomat, tripanmitin.

Câu 15: Đáp án D

Để tránh gây ô nhiễm môi trường sống, các nhà máy hóa chất cần phải lắp đặt các hệ thống xử lí chất thải

trước khi xả ra ngoài hệ thống không khí, sông, hồ, biển. Quá trình sản xuất cần được thực hiện theo quy

trình khép kín để tận dụng lượng chất thải một cách hiệu quả. Ngoài ra, cần thường xuyên thay đổi công

nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch.

Câu 16: Đáp án A

Phương trình phản ứng nhiệt phân:mol:a2a0,5amKhí = mrắn giảm

Theo đầu bài:

Câu 17: Đáp án B

Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là: sợi bông, sợi đay, tơ visco, tơ axetat.

Câu 18: Đáp án A

Theo đầu bài ta có:Câu 19: Đáp án ATrang 8Câu 20: Đáp án A

Đặt số mol của H2N - CH(CH3) - COOH là x và của HOOC - (CH2)2 - CH(NH2) –COOH là y.

Phương trình phản ứng: - COOH + NaOH  - COONa + H2O

mol: (x + 2y)

-NH2 +

HCl (1)(x + 2y)

-NH3Cl(2)mol: (x + y)  (x + y)  (x + y)

Theo (1), (2) và giả thiết ta có:Câu 21: Đáp án Cmrắn giảmloại A, B.Ta có hệ phương trình:

 loại D.

Câu 22: Đáp án B

Vì hiệu suất phản ứng thủy phân là 75% nên tổng số mol mantozơ và saccarozơ tham gia phản ứng thủy

phân là:

Số mol của mantozơ dư sau phản ứng thủy phân là

Sơ đồ phản ứng: C12H22O11 (gồm mantozơ và saccarozơ phản ứng)  2C6H12O6  4Ag

mol:0,02250,045C12H22O11 (mantozơ dư)  2Ag

mol:0,0025(1) 0,09(2)0,005Saccarozơ dư không tham gia phản ứng tráng gương.

Theo sơ đồ (1) và (2) suy ra tổng số mol Ag tạo ra là 0,095 mol.

Câu 23: Đáp án B

Ở thí nghiệm 1:

CaCl2 + K2CO3  CaCO3  +2KCl

Trang 9mol:xxxỞ thí nghiệm 2:

Ca(OH)2 + K2CO3  CaCO3  +2KOH

mol:xxxCa(OH)2 + NaHCO3  CaCO3  + NaOH + H2O

mol:yyyTừ (1) và (2)

Câu 24: Đáp án D

Dung dịch C chứa:

Dung dịch D có tổng:

Nhỏ từ từ dung dịch D vào dung dịch C:Tiếp tục xảy ra phản ứng:Trong dung dịch E còn 0,3 mol HCO3-. Tiếp tục cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào E Khối lượng kết tủa là:

Câu 25: Đáp án D

X (C4H11NO2) + NaOH  Z   Z là NH3 hoặc amin, X là muối amoni.

Theo đầu bài, ta có:Trang 10Ta có:Câu 26: Đáp án C

Theo giả thiết ta có:

Phương trình phản ứng:Theo các phương trình phản ứng và giả thiết ta có:Vậy phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là:

Câu 27: Đáp án B

Đặt công thức trung bình của hai axit trong X là

Đặt công thức trung bình của hai ancol trong Y là

Phương trình phản ứng:Trang 11Theo (1), (2) và giả thiết ta có:Như vậy khi cho a gam hỗn hợp axit phản ứng với 3,9 gam hỗn hợp ancol thì số mol đem phản ứng của

axit và ancol đều bằng nhau và bằng 0,1 mol.Với hiệu suất 100% thì khối lượng este thu được là:Trên thực tế hiệu suất phản ứng este hóa là H% nên khối lượng este thu được là:Câu 28: Đáp án C

Các phương trình phản ứng xảy ra như sau:A. Đúng, X có mạch cacbon không phân nhánh.

B. Đúng, đun nóng X3 với H2SO4 đặc (170°C), thu được chất Z.

C. Sai, trong Y có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn số nguyên tử hidro.

D. Đúng, X3 có nhiệt độ sôi cao hơn X2.

Câu 29: Đáp án D

Đặt công thức phân tử của hiđrocacbon là CnH2n+2-2k (k là số liên kết pi trong phân tử).

Các phản ứng:Theo giả thiết và phương trình phản ứng ta thấy:Trang 12Vì hiđrocacbon ở thể khí nênvà từ (3) suy ra• Nếuthì hiđrocacbon là• Nếuthì hiđrocacbon là C3H2 (loại).• Nếuthì hiđrocacbon là(vì hợp chất có 1 C không thể có liên kết ).Câu 30: Đáp án B

Phát biểu đúng là: Thí nghiệm trên dùng để xác định sự có mặt của C và H trong các hợp chất hữu cơ.

Câu 31: Đáp án A. ĐặtĐ. chéo:Câu 32: Đáp án B

Phát biểu đúng là (1), (4), (5).

(2) Sai, do Ba không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao, Mg không tác dụng với nước ở nhiệt độ

thường.

(3) Sai, do quặng boxit có thành phần chính là Al2O3, Na3AlF6 là criolit.

(6) Sai, chỉ làm mềm được nước cứng tạm thời.

Trang 13Câu 33: Đáp án A

Y2+ tác dụng với dung dịch Na2SO4 có kết tủa trắng  loại B và D.

Z3+ tác dụng với dung dịch NH3 dư  tạo kết tủa keo trắng không tan  loại C.

Câu 34: Đáp án C

(a) Đúng.

(b) Sai, trong phản ứng điều chế este, người ta thường cho thêm H2SO4 đặc để xúc tác cho phản ứng.

(c) Đúng.

(d) Sai, "Da giả" được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp vinyl clorua.

(e) Sai, thủy phân hoàn toàn các peptit trong dung dịch kiềm, thu được muối của các amino axit.

(f) Sai, C6H5CH2NH2 làm quỳ tím hoá xanh.

Câu 35: Đáp án C

Từ dung dịch Y:

Từ A: Thông quaTại điểm B, toàn bộCó thể coi đoạn đầu, chưa có kết tủa hidroxitkết tủa hết.(khi không có điểm gãy, Al3+ và Mg2+ sẽ kết tủa đồng thời)

Từ số molLúc này:

Vì sau đó kết tủa còn tăngdư.Từ khối lượng kết tủa:

Hệ:

Tại C: Al(OH)3 tan hết:

Tại D: Kết tủa cực đại,Câu 36: Đáp án A

Các phản ứng xảy ra như sau:Trang 14Sau khi kết thúc các phản ứng, thí nghiệm thu được kim loại: (c), (e), (h).

 Số thí nghiệm thu được kim loại là 3.

Đăng ký mua để nhận bản word đầy đủ!ĐĂNG KÝ MUA ĐỂ NHẬN TRỌN BỘ ĐỀ

THI THỬ HÓA HỌC 2020

(File word- lời giải đầy đủ chi tiết)Bộ hơn 400 đề thi thử THPT quốc gia 2020 hóa học nguồn từ các sở GD, trường chuyên, các giáo viên

nổi tiếng, trung tâm luyên thi và đâu sách uy tín; 100% file word dành cho giáo viên, có lời giải giải

chi tiết, chuẩn cấu trúc mới của bộ GD

Liên hệ đặt mua: Nhắn tin hoặc gọi điện đến: (Điện thoại/ ZALO): 090.87.06.486

Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên!

Website: tailieugiaovien.comTrang 15
38656538373939313635343031613363663032623465363030653465346166656265313034313535313064303439386136326130643435633530323937333934