Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập (SGK trang 68)

Lý thuyết

Câu hỏi

Lựa chọn những từ ngữ viết đúng trong các trường hợp sau:

Bàn hoàng/ bàng hoàng

Chất phát/ chất phác

Bàn quan/ bàng quan

Lãng mạn/ lãng mạng

Chặc chẻ/ chặt chẽ

Hiu trí/ hưu trí

Uống riệu/ uống rượu

Trau chuốt/ chau chuốt

Lồng làn/ nồng nàn

Đẹp đẽ/ đẹp đẻ

 

Hướng dẫn giải

Những từ ngữ được in đậm là những từ ngữ viết đúng: bàn hoàng/ bàng hoàng; chất phát/ chất phác; bàng quan/ bàng quang; lãng mạn/ lãng mạng; hiu trí/ hưu trí; uống riêu/ uống rượu; trau chuốt/ chau chuốt; lồng làn/ nồng nàn; đẹp đẽ/ đẹp đẻ; chặc chẻ/ chặt chẽ.

Bài tập 2. Phân tích tính chính xác và tính biểu cảm của từ "lớp" (thay cho từ "hạng") và của từ "sẽ" (thay cho từ "phải") trong bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh (trong bản thảo Di chúc, lúc đầu dùng các từ "hạng", "phải", sau đó gạch bỏ)

Các câu hỏi cùng bài học