Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 99 (Sách giáo khoa trang 47)

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi cộng hai hỗn số \(3\dfrac{1}{5}\) và \(2\dfrac{2}{3}\), bạn Cường làm như sau :

          \(3\dfrac{1}{5}+2\dfrac{2}{3}=\dfrac{16}{5}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{48}{15}+\dfrac{40}{15}=5\dfrac{13}{15}\)

a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào ?

b) Có cách nào tính nhanh hơn không ?

Hướng dẫn giải

a) Bạn Cường đã đổi tất cả các hỗn số ra phân số rồi cộng chúng lại.

b) Cách nhanh hơn:

\(3\dfrac{1}{5}+2\dfrac{2}{3}=\left(3+2\right)+\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{3}\right)\)

=5+\(\dfrac{13}{15}\)

=\(5\dfrac{13}{15}\)

Các câu hỏi cùng bài học