Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 78 (Sách giáo khoa trang 33)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức :

                 \(12000-\left(1500.2+1800.3+1800.2:3\right)\)

Hướng dẫn giải

\(12000-\left(1500.2+1800.3+1800.2:3\right)\)

\(=12000-\left(3000+1800.3+1800.2:3\right)\)

\(=12000-\left(3000+5400+1800.2:3\right)\)

\(=12000-\left(3000+5400+2700\right)\)

\(=12000-11100\)

\(=900\)

Các câu hỏi cùng bài học