Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 64 (SGK tập 1 - Trang 31)

Lý thuyết

Câu hỏi

Số học sinh 4 khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9; 8; 7; 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối ?

Hướng dẫn giải

Gọi x, y, z, t lần lượt là số học sinh các khối 6, 7, 8, 9

Theo đề bài ta có: \(\dfrac{x}{9}=\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{7}=\dfrac{t}{6}\) và y - t = 70

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\dfrac{y}{8}=\dfrac{t}{6}=\dfrac{y-t}{8-6}=\dfrac{70}{2}=35\)

Do đó:

x = 315

y = 280

z = 245

t = 210

Các câu hỏi cùng bài học