Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 62 (Sách giáo khoa trang 28)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Tính : \(10^2;10^3;10^4;10^5;10^6\)

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10 :

\(1000\)

\(1000000\)

1 tỉ

100.......0(12 chữ số 0)

Hướng dẫn giải

a)

\(10^2=100\\ 10^3=1000\\ 10^4=10000\\ 10^5=100000\\ 10^6=1000000\)

b)

\(1000=10^3\)

\(1000000=10^6\)

\(1\text{ tỷ }=10^9\)

\(100.....0\text{(12 chữ số 0)}=10^{12}\)

Các câu hỏi cùng bài học