Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 6 (SGK trang 45)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho các hàm số \(y=0,5x\) và \(y=0,5x+2\)

a) Tính giá trị y tương ứng của mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau :

                              \(x\)   -2,5  -2,25  -1,5   -1    0    1   1,5   2,25   2,5
                   \(y=0,5x\)                  
               \(y=0,5x+2\)                  

b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị ?

Hướng dẫn giải

a) Sau khi tính giá trị của mỗi giá trị theo các giá trị của x đã cho ta được bảng sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b)Nhận xét: Cùng một giá trị của biến x, giá trị của hàm số y = 0,5x + 2 luôn luôn lớn hơn giá trị tương ứng của hàm số y = 0,5x là hai đơn vị.

Các câu hỏi cùng bài học