Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 50 (SGK tập 2 - trang 125)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Tính thể tích của hình chóp đều (h.136)

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều (h.137)

(Hướng dẫn : Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, các cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên b

Hướng dẫn giải

a) Diện tích đáy của hình chóp đều:

S = BC 2 = 6,52 = 42,25 (m2)

Thể tích hình chóp đều:

V = \(\dfrac{1}{3}\). S.h = \(\dfrac{1}{3}\). 42,25 . 12 ≈ 169 (cm3)

b) Các mặt xung quanh là những hình thang cân đáy nhỏ 2cm, đáy lớn 4cm, chiều cao 3,5cm. Nên:

Sxq = \(4.\dfrac{\left(2+4\right).3,5}{2}=42\left(cm^2\right)\) = 42 (cm2)

Các câu hỏi cùng bài học