Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 43 (Sgk tập 2 - trang 31)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau :

a) Tử số của phân số là số tự nhiên có một chữ số

b) Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 4

c) Nếu giữ nguyên tử số và viết thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số, thì ta được một phân số bằng phân số \(\dfrac{1}{5}\)

Hướng dẫn giải

Gọi x là tử số của phân số cần tìm (x ∈ N và x < 9).

Mẫu số của phân số: x – 4 (x > 4)

Giải bài 43 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy không có phân số thỏa các điều kiện trên.

Các câu hỏi cùng bài học