Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 43 (SGK tập 1 trang 98)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Vẽ \(c\perp a\)

b) Vẽ b // a. Hỏi c có vuông góc với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời ?

Hướng dẫn giải

a) Vẽ c ⊥ a.

b) Vẽ b // a.

Ta có c ⊥ b vì a // b nên nếu cắt a tại A thì C cũng cắt b tại B. Vì\(\widehat{A_1}=90^o\) nên \(\widehat{B_1}\) so le trong với nó cũng bẳng 900

Vây c ⊥ b.

c) Phát biểu tính chất bằng lời: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Các câu hỏi cùng bài học