Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 28 (SGK tập 1 - Trang 64)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{12}{x}\)

a) Tính \(f\left(5\right);f\left(-3\right)\)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau :

    x    -6     -4     -3     2      5      6    12
    \(y\left(x\right)=\dfrac{12}{x}\)              

 

Hướng dẫn giải

y = f(x) = \(\dfrac{12}{x}\)

a) f (5) = \(\dfrac{12}{5}=2.4\)

f (-3) = \(\dfrac{12}{-3}=-4\)

b)

x -6 -4 -3 2 5 6 12

y(x)=\(\dfrac{1}{2}\)x

-3 -2 \(\dfrac{-3}{2}=-1,5\) 1 \(\dfrac{5}{2}=2,5\) 3 6

Các câu hỏi cùng bài học