Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 21 (SGK tập 1 - Trang 60)

Lý thuyết

Câu hỏi

Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy ?

Hướng dẫn giải

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Các câu hỏi cùng bài học