Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 21 (SGK tập 1 - Trang 15)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ ?

          \(\dfrac{-14}{35};\dfrac{-27}{63};\dfrac{-27}{65};\dfrac{-36}{84};\dfrac{34}{-85}\)

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{-3}{7}\)

Hướng dẫn giải

Ta có : −1435=−2665=34−85=−0,4−1435=−2665=34−85=−0,4 Vậy các phân số −1435;−2665;34−85−1435;−2665;34−85 cùng biểu diễn một số hữu tỉ

Tương tự −2763=−3684=−37−2763=−3684=−37 cùng biểu diễn một số hữu tỉ

b) Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ 3737 là:

−37=−614=12−28=−1535

Các câu hỏi cùng bài học