Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 18 (Sách giáo khoa trang 73)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không ?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắn chắn là số nguyên dương không ?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không ?

Hướng dẫn giải

a) Chắc chắn số nguyên a là số nguyên dương vì 2 lớn hơn mọi số nguyên âm

b) Số nguyên c vừa là số nguyên dương và số nguyên âm

c)Chắc chắn là số nguyên c là số nguyên dương

d)Số nguyên d vừa là số nguyên âm vừa là số nguyên dương

Các câu hỏi cùng bài học