Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập amin, amino axit, peptit, protein

98cc7a80709d1545ac872ac6da570d82
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-11-14 09:56:37 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hóa 12 Amin – Amino Axit – Peptit – Protein

TS

I. T
1.

Peptit
peptit.
- aminoaxit
- - -

TẬ

Gv: Lưu Sỹ Hiệp-01223823691

TU T TT-

-

–COOH.
.

2

-CO-NH2

-NH
2
aminoaxit) – 1.

2

O.

2.
- Oligopeptit
- Polipeptit
3.
a)- aminoaxit
- aminoaxit.

-

-NH

2COOH.
b)
4. T
a)
- aminoaxit.
– Gly – Gly – Gly + H
2 O  Gly + Gly – Gly – Gly
Gly – Gly – Gly – Gly + 3H 2 O  Gly
b)
Peptit + Cu(OH) 2 / OH *II. ậ ẫ
VCố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại

Trang 1

Hóa 12 Amin – Amino Axit – Peptit – Protein

Gv: Lưu Sỹ Hiệp-01223823691

1.NH 2 (CH 2 ) 5 CONH(CH 2 ) 5 COOH
2.NH 2 CH(CH 3 )CONHCH 2 COOH
3.NH 2 CH 2 CH 2 CONHCH 2 COOH
4.NH 2 (CH) 6 NHCO(CH 2 ) 4 COOH.
A. 1,2,3,4

B. 1,3,4

C. 2

D. 2,3
-2016)

ớ ẫ
-

peptit.


V
A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

ớ ẫ
- Gly, Gly- Ala, Gly- Gly, Ala- Ala;
2

=4
nhau.
-

-

-

xn

x. x...x x n
nthuasox

V

3:

A. 3

B. 9

C. 4

D. 6

ớ ẫ
GAP; GPA; AGP; APG; PGA; PAG

Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại

Trang 2

Hóa 12 Amin – Amino Axit – Peptit – Protein


Gv: Lưu Sỹ Hiệp-01223823691

V
A. 50

B. 120

C. 60

D. 15
– 2013)

ớ ẫ
thi.


V
A. 10

B. 12

C. 18
-2012)

D. 24

ớ ẫ

C22
4.3.C22 12
a
a

; Gb

Gb
4!
12
2!

a

, Gb
T

n!

2

i

V
A. 8

B. 5

C. 7

D. 6
)

ớ ẫ


i

.
1

x

=3

n
3


3

-2=6


Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại

Trang 3

Hóa 12 Amin – Amino Axit – Peptit – Protein

Gv: Lưu Sỹ Hiệp-01223823691

V
H 2 N-CH(CH 3 )-CO-NH-CH 2 -CO-NH-CH 2 -CH 2 -CO-NH-CH(C 6 H 5 )-CO-NH-CH(CH 3 :
A.
B.
C.
D.
-2015)
ớ ẫ
– - - amino axit.
-NH-CH
– 2 -CH 2 - 

V
-

-
A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val
C.Gly-Ala-Val-Phe-Gly

B. Gly-Ala-Val-Val-Phe
D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly

ớ ẫ
Pentapeptit X  Gly + Ala + Val +
Phe
1 mol
2 mol
1 mol
1 mol
1 mol
 Val- Phe + Gly-Ala – Val: nên Gly – Ala – Val – Phe

– Gly nên: Gly – Ala – Val – Phe - Gly


V
A. Gly – Ala – Val – Ala.
C.Ala – Gly – Val – Gly

B. Val – Gly – Ala.
D. Ala – Val – Gly
-2012)
0,1714.245
14

Val  Gly :117  98  18 188

V
A. Cu(OH) 2Val  Ala : 75 89  18 146ớ ẫ
-2
III.
Câu 1:

ậ ự ệ

Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại

Trang 4

Hóa 12 Amin – Amino Axit – Peptit – Protein

A.

Gv: Lưu Sỹ Hiệp-01223823691

-

B.

-

peptit.

C.
D.

.
-2016)

Câu 2:
A.
B.
C.
D.

?

-1 )

2

-2011)
Câu 3:
A.
B.
C.

?
 - amino axit.
2

D.
peptit.
-2015)
Câu 4:
A. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2COOH
C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2COOH

B. H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-COOH
D. H2N-CH2-NH-CH2-COOH
2-2015)

Câu 5:
A. H 2 N-CH 2 -NH-CH 2 COOH
B. H 2 N-CH 2 -CH 2 -CO-NH-CH 2 -CH 2 -COOH
C. H 2 N-CH 2 -CH 2 -CO-NH-CH 2 COOH D. H 2 N-CH 2 -CO-NH-CH(CH 3 )-COOH
-2015)
Câu 6:
A. Ala, Gly

B. Gly, Val

C. Ala, Val
– 2015)

(

D. Gly, Gly

Câu 7:
A.
B. H 2 S-CH 2 -CH 2 CO-NH-CH 2
C.
D.
-2015)
Câu 8:

2

A.

B.

C.

D.
-2016)

Câu 9:
A.

y không
2

Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại

Trang 5

Hóa 12 Amin – Amino Axit – Peptit – Protein

B.
C.
D. Amino axit

Gv: Lưu Sỹ Hiệp-01223823691

-2014)

Câu 10:
A.
B.
C.
D.

không
– - -2014)

Câu 11:
A. Axit glutamic HOOC-CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 B. T
C.
D.

2

m xanh.
-2015)
Câu 12:
A.
B.
C.
D.

không

3

)NHOCCH 2 NH 2
-2015)

Câu 13:
A.

B. Protein

C.

D. Lipit
-2015)

Câu 14:
A.

3

B.
C.
D.

-2015)

Câu 15:


A. Ala – Ala – Gly
C. Ala – Gly – Gly
Câu 16:
A.
peptit.
B.
C.

B. Gly – Gly - Ala
D. Gly – Ala – Gly
-2014)
-

-1)
-

Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại

Trang 6

Hóa 12 Amin – Amino Axit – Peptit – Protein

Gv: Lưu Sỹ Hiệp-01223823691

D.

HNO

2

3

-2014)
Câu 17:
A.
B.
C.
D. CH 3 CH 2 N(CH 3 )CH(CH 3 ) 2

– etylmetylpropan – 2 – amin.
-2015)

Câu 18:
A.
B.

c

- amino axit .

3

C.

2

.

D.
-2015)
Câu 19:
A.
B.
C.

- amino axit .
-

D.

i Cu(OH)

2

.

– 2014)
Câu 20:
H 2 N-CH(CH 3 )-CO-NH-CH 2 -CO-NH-CH 2 -CH 2 -CO-NH-CH(C 6 H 5 )-CO-NHCH(CH 3
A.
B.
C.
D.
-2014)
Câu 21:
– – – –
A. 4

B. 3

C.1

D.2
-2015)

Câu 22:
- - - - - - - A. 3

B. 4

C. 5

D. 6
-2013)

Câu 23:
phenylalanin ( Phe)?
A. 4

- - - - - - B. 3

C. 6

D. 5
-2014)

Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại

Trang 7

Hóa 12 Amin – Amino Axit – Peptit – Protein

Gv: Lưu Sỹ Hiệp-01223823691

Câu 24:

-

A. 4

B. 6

C. 12

D. 9
-2014)

Câu 25:
H 2 NCH 2 CH 2 COOH, CH 3 CHNH 2 COOH, H 2 NCH 2
A. 3
B. 2
C. 9

D.4
-2014)

Câu 26:
-

A. 7
B. 9
C. 6
D.8
Câu 27:
H 2 N-CH 2 -CO-NH-CH(CH 3 )-CO-NH-CH(C 6 H 5 )-CO-NH-CH 2 -CH 2 -CO-HN-CH 2 COOH
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
-2014)
Câu 28:
1.
– - 2.
3.
4.
5.
C 2 H 5 ONa > NaOH > CH 3 NH 2 > NH 3 > C 6 H 5 NHCH 3 > C 6 H 5 NH 2
A. 3

B. 1

C. 2

D. 4
-2014)

Câu 29:
(a)
(b)
(c)
(d)ure.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 30:
(a)
tit.
(b)

 - amino
axit.

(c)

n!

(d)
A. 2

B. 1

C. 3

D. 4
-2013)

Câu 31: C
Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại

Trang 8