Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập 1 - Bài 57 (SGK tập 1 trang 131)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho bài toàn : "Tam giác ABC có cạnh AB = 8, AC = 17, BC = 15 có phải là tam giác vuông hay không ? " Bạn Tâm đã giải bài toán đó như sau :

                                                \(AB^2+AC^2=8^8+12^2=64+289=353\)

                                                \(BC^2=15^2=225\)

Do \(353\ne225\)   nên               \(AB^2+AC^2\ne BC^2\)

Vậy tam giác ABC không phải là tam giác vuông

Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng ?

 

Hướng dẫn giải

lời giải trên sai

sửa

\(AB^2+BC^2=8^2+15^2=64+225=289=17^2\)Vậy tam giác ABC là tam giác vuông

Các câu hỏi cùng bài học