Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lớp 10 - Kiểm tra 1 tiết

289764b94d7468736afc359a670cd115
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-10-01 17:02:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT QU NG BÌNHỞ ẢTR NG THPT NGUY TRÃIƯỜ KI TRA GI HK NĂM 2017 2018Ề ỌMÔN LÍ 10ỊTh gian 45 phút (k th gian giao )ờ VÀ TÊN HS: ………………………………….. P:……..Ọ ỚI. PH TR NGHI (4,0 đi m)Ầ ểCh đáp án đúng nh đi vào ph tr tr nghi mọ ệCâu 1. Vai trò ngành công nghi làủ ệA. cung ng th c, th ph cho con ng i.ấ ươ ườB. có vai trò ch trong kinh qu dân. ốC. cung nguyên li cho ngành ch bi ng th c, th ph m.ấ ươ ẩD. an ninh ng th c.ả ươ ựCâu Cách phân lo công nghi ph bi nh hi nay là vàoạ ựA. công ng kinh ph m.ụ B. trình khoa kĩ thu t.ộ ậC. tính ch tác ng ng lao ng.ấ ượ D. trình công ngh .ộ ệCâu nào sau đây không đúng đi công nghi p?ớ ệA. xu công nghi bao giai đo n.ả ạB. xu công nghi ph thu vào đi ki nhiên.ả ựC. xu công nghi có tính ch trung cao .ả ộD. xu công nghi bao nhi ngành ph p, phân công và có ượ ựph gi nhi ngành ra ph cu cùng.ố ốCâu 4. Công nghi có vai trò ch trong kinh qu dân vìệ ốA. là ngành xu ng máy móc nên có kh ng ph nh t.ả ượ ấB. là ngành có kh năng xu ra nhi ph mà không có ngành nào làm c.ả ượC. cung li xu t, xây ng ch kĩ thu cho các ngành kinh ảt .ếD. là ra nhi vi làm i, tăng thu nh p.ạ ậCâu 5. có ngu lao ng dào cho phép phát tri và phân các ngành công ốnghi pệA. kĩ thu t, đi tin c.ậ B. sành, th tinh, li xây ng.ứ ựC. xenlulo, gi y, hóa ch t, phân bón.ấ D. may, da giày, ch bi th ph m.ệ ẩCâu 6. Nhân nào tác ng nh quá trình ch trí xí nghi p, ng chuyênố ướmôn hóa xu t?ả ấA. ng, ch kĩ thu t.ơ B. Dân và ngu lao ng.ư ộC. ng chính sách.ườ D. Th tr ng.ị ườCâu 7. Nhân nào quy nh con ng và quá trình phát tri công nghi qu cố ườ ốgia?A. Dân và ngu lao ng.ư B. Ti khoa kĩ thu t.ế ậC. ng, ch kĩ thu t.ơ D. ng chính sách.ườ ốCâu vào tính ch tác ng ng lao ng, xu công nghi ượ ượchia thành nhóm chính làA. công nghi ng và công nghi nh .ệ ẹB. công nghi và công nghi mũi nh n.ệ ọC. công nghi khai thác và công nghi ch bi n.ệ ếD. công nghi truy th ng và công nghi hi i.ệ ạCâu 9. ng khai thác than trên th gi kho ngả ượ ảA. n/năm.ỷ B. n/năm.ỷ C. n/năm.ỷ D. n/năm.ỷ ấMã 02- trang /4MÃ ĐỀ02 ĐI MỂCâu 10. Khu có tr ng khí nh th gi làự ượ ớA. Trung Đông. B. Đông Nam Á. C. .ắ D. Châu Phi.Câu 11. Ngành công nghi nào coi là th đo trình phát tri kinh kĩ thu ượ ướ ậc qu gia trên th gi i?ủ ớA. Công nghi luy kim.ệ B. Công nghi đi tin c.ệ ọC. Công nghi năng ng.ệ ượ D. Công nghi khí.ệ ơCâu 12. ph ngành công nghi đi tin có th phân thành nhóm?ả ấA. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 13. ph nào sau đây thu công nghi xu hàng tiêu dùng?ả ấA. t- may, da- giày.ệ B. nh, máy gi t.ủ ặC. Máy tính, tivi. D. Bia, u.ượCâu 14. Các qu gia có ngành t- may phát tri làố ểA. Braxin, Canađa, Ai p.ậ B. Trung Qu c, Hoa Kì.ố ộC. Hàn Qu c, Thái Lan, Philippin.ố D. Campuchia, Vi Nam, LB Nga. ệCâu 15. Ngành công nghi năng ng, bao m:ệ ượ ồA. khai thác than, khai thác khí và công nghi đi c.ầ ựB. khai thác than, khai thác khí và công nghi hóa u.ầ ầC. khai thác khí, khai thác các ngu năng ng i, công nghi đi c. ượ ựD. khai thác than, công nghi đi c, khai thác các ngu năng ng i.ệ ượ ớCâu 16. Tr ng than tính 13000 n, trong đó 3/4 làữ ượ ướ ấA. than nâu. B. than .ỡ C. than bùn. D. than đá.II. PH LU (6,0 đi m)Ầ ểCâu (3,0 đi m).ể Trình bày đi trung tâm công nghi p.ề ệCâu (3,0 đi m). Cho ng li sau:ả ệS ng khai thác than trên th gi i, th kì 1950 2003ả ượ ờNăm 1950 1970 1990 2003S ng (tri ượ ệt n)ấ 1820 2936 3387 5300a. bi th hi tình hình khai thác than trên th gi th kì 1950 2003.ẽ ờb. Nh xét.ậ-H t-ế-H sinh không ng tài li u!ọ ệTR TR NGHI MẢ ỆCâu 10 11 12 13 14 15 16Đáp án đúngTR LU NẢ Ậ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mã 02- trang /4........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mã 02- trang /4........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mã 02- trang /4................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mã 02- trang /4