Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Live 09- Số phép lai thỏa mãn TLKH-TS

e6eb0f7a4242a98742a92f50afdd6f2b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-15 09:22:22 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 247 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương trình Luyện thi Pro S.A.T Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN Học để khẳng định mình Câu 1: Cho biết quy định thân cao trội hoàn toàn so với quy định thân thấp, quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với quy định hoa trắng; Hai cặp gen phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình 3:1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy? A. 8. B. 4. C. 2. D. 15. Câu 2: Cho biết quy định thân cao trội hoàn toàn so với quy định thân thấp, quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với quy định hoa trắng; Hai cặp gen phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu được F1 có loại kiểu hình. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy? A. 20. B. 5. C. 16. D. 12. Câu 3: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét cặp gen phân li độc lập. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1? A. 48. B. 36. C. 16. D. 24. Câu 4: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội không hoàn toàn. Xét cặp gen phân li độc lập. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 4:2:2:2:2:1:1:1:1? A. 52. B. 9. C. 78. D. 39. Câu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội không hoàn toàn. Xét cặp gen phân li độc lập. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 2:2:1:1:1:1 A. 24. B. 48. C. 16. D. 20. Câu 6: Cho biết quy định thân cao trội hoàn toàn so với quy định thân thấp; BB quy định hoa đỏ; Bb quy định hoa vàng; bb quy định hoa trắng; quy định quả to trội hoàn toàn so với quy định quả nhỏ; Các cặp gen phân li độc lập. Cho cây tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 3:1. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai thỏa mãn? A. 16. B. 4. C. 8. D. 10. Câu 7: một loài thực vật, tính trạng màu hoa do cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, tương tác bổ sung, trong đó có và quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho các cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai? A. 10. B. 4. C. 16. D. 12. Câu 8: một loài thực vật, tính trạng màu quả do cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, tương tác bổ sung, trong đó có và quy định quả đỏ; kiểu gen đồng hợp lặn quy định quả xanh, các kiểu gen còn lại quy định quả vàng. Cho hai cây giao phấn với nhau, thu được F1 có loại kiểu hình. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy? A. 12. B. 8. C. 20. D. 24. Câu 9: Cho biết quy định thân cao trội hoàn toàn so với quy định thân thấp; quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với quy định hoa trắng. Thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Cho cơ thể tứ bội giao phấn với nhau, thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen 4:2:2:2:2:1:1:1:1. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy? A. 24. B. 8. C. 12. D. 10. Câu 10: Cho biết quy định thân cao trội hoàn toàn so với quy định thân thấp; quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với quy định hoa trắng. Thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ TÀI LIỆU LIVESTREAM Số phép lai thỏa mãn tỉ lệ kiểu hình Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/thaynghesinhChương trình Luyện thi Pro S.A.T Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN Học để khẳng định mình tinh bình thường. Phép lai giữa cơ thể tứ bội đều có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng trội, thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen 8:4:4:2:2:1:1:1:1. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy? A. 16. B. 12. C. 4. D. 8. Thầy Phan Khắc Nghệ Moon.vn
2020-09-27 22:38:42