Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lập dàn ý Thuyết minh về cây Chuối

7f6e62798a0ce446329ef0df2938d64d
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-22 15:50:27 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 970 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnL dàn Thuy minh cây Chu iậ ốBài tham kh 1ảDàn chi ti bài văn Thuy minh cây Chu hay nh tế ấM bàiở Vi nam là trong nh ng quanh năm mùa cây trái i.ệ ướ ươ Trái cây Vi Nam th phong phú và đa ng. lo trái cây có nh ng đcở ặđi riêng và có ng riêng.ể ươ ị Chu là trong nh ng lo trái cây có nhi ta. Nó có tác ng thi th cố ướ ựđn đi ng con ng i.ế ườThân bàiXu ngu cấ ố Ch ai kh ng đnh đc chu có bao gi và đâu.ư ượ ở Có ki cho ng, chu có th đã có 8000 năm tr công nguyên.ế ướ Có ki cho ng, th th IX, Chu đã đc nh đn nhi trongế ượ ầcác văn ki giáo.ệ ồ Có ki cho ng, Chu có th Trung Chu Tây Ban Nha đc coiế ượlà chu ngon nh th gi p.ố ậ Có ki cho ng, Chu có ngu vùng nhi đi Đông Nam và c.ế ứDoc24.vnDoc24.vnTóm i: Chu có lâu và có trăm trên th gi i, trungạ ướ ậnhi vùng nhi đi nh Đông Nam Á.ề ưGi thi đc đi cây chu iớ ố Chu th ng thành (b chu i) và đc tr ng ng cách tách cây nonố ườ ượ ờđ tr ng. cây non phát tri thành i.ể ớ Chu có th cao mét.ố ừ Chu có các ph n:ố ậ+ chu i: Là ph đt, có chùm. chu có hình vòng tròn. Phíaủ ướ ửd ti giáp đt có hình vòng tròn, phía trên chu ti giáp thân.ướ ớ+ Thân chu (còn là thân gi thân chu đc nên các tàu chu i.ố ượ ốCác này ng nhau thành thân chu i. Thân chu tr n, bóng cóẹ ơmàu xanh vàng.ơ+ Tàu lá chu i: Tr ph thì tàu lá chu có th dài mét, to, có dài suôi tố ừb lên đn đu lá.ẹ ầ+ Hoa chu i: Hoa chu th ng ng tính. Hoa cái ra phía trên hoa đc. Hoa cái raố ườ ưỡ ạnh ng qu chu phát tri đc còn hoa đc thì không sinh n, còn đc là pữ ượ ượ ắchu i.ố+ Bu ng chu i: Là toàn ph hoa cái thành qu và ngày càng phát tri n. iồ ỗbu ng chu có đn 20 i. có th có qu tr lên. Khi non qu có màuồ ảxanh non. Khi già, qu có màu xanh đm và khi chín qu có màu vàng.ả ảTác ng chu iụ ố Chu là lo trái cây ăn mát .ố ổ Chu là hàng xu kh nhi vùng nhi đi.ố ướ ớ Chu có th c, ăn ngon.ố ươ ấ Chu còn đc dùng làm thu c.ố ượ ố Chu đc bày lên bàn th cúng tiên.ố ượ ổ Chu đc dùng chè, chiên lên th ngon…ố ượ ơDoc24.vnDoc24.vn1. bàiế Vi Nam, chu đc tr ng nhi u. Nó không ch ph yêu trongỞ ượ ần mà còn xu kh u.ướ ẩ Chu không ch có giá tr ch mà còn có giá tr tinh th n.ố ầ Chu còn là tài sáng tác cho các sĩ, thi sĩ, nh sĩ,…ố ạBài tham kh 2ảI. bài: Gi thi cây chu iở ốCây chu là lo cây ph bi Vi Nam. Đi kh vùng quê trên đt cố ướđu th chu lo cây mang giác thân thi và dân dã.ề ệII. Thân bài1. Đc đi mặ ểa. Hình ngạ­ Cây chu thân m, hình tr tán lá dài ng, xanh và t.ố ượ­ chu tròn, chum ăn sâu đt, và theo th gian.ố ướ ờ­ Bu ng chu i: Tùy theo cây mà bu ng chu to nh khác nhau, có nh ng cây chu iồ ốtrăm qu nghìn qu và có nh ng bu ng chu dài đn c.ả ố­ Cây chu nên th ng ng bên nh ao hay sông su iố ườ ố­ Chu phát tri nhanh và thành ng khóm, ng chen chúc.ố ụb. sinh ngơ ố­ Cây chu ng ng t, nên th ng bên song su i, ao .ố ướ ườ ồ­ Cây chu thích nghi môi tr ng nhi điố ườ ớ­ Chu th ng không bám ch trên đt nên th ng ngãố ườ ườ ễ2. Các lo chu iạ ố­ Chu Chu to tròn, chín màu vàng iố ươDoc24.vnDoc24.vn­ Chu ng Chu ng to, th và ngonố ơ­ Chu cau: Nh nh qu cau, vàng khi chínố ươ­ Chu tiêu: Nh a, chín ng và th mố ơ­ Chu lùn: Qu to dài, th và ngonố ơ­ Chu t: Qu to, bên trong chi chít nh tiêuố ạ­ Chu ki ng: Là cây dung ki ng, không tráiố ể3. Công ngụ­ ph cây chu có th ng đcấ ượ+ Lá: Gói bánh, làm th ăn cho th t,…ứ ậ+ Thân: Th ănứ+ Qu Th ănả ứ+ c: Th ănố ứ­ Chu góp ph nên các món ăn ngonố ạ­ Qu chu là th ph ng và íchả ưỡ ổ­ Chu có th ch nhố Làm ng daặ ưỡ4. nghĩa cây chu iủ ố­ Trong th ca: Chu đi vào th ca cách thân thu và dân dãơ ộ­ Trong thi ca: Trong các đng quê bên nh các con sông luôn câyứ ớchu iố­ Cây chu ích ng dânố ườIII. bài: Nêu nghĩ cây chu iế ốCây chu là lo cây thân thu và bó ng dân Vi Nam. Bên nh tre,ố ườ ạn thì chu cũng hình nh dân dã, th hi khu ng dân.ứ ườBài tham kh 3ảDoc24.vnDoc24.vn1. bài:ởChu là loài cây tr ng và ph bi Vi Nam…ố ệ2. Thân bàia) Miêu tả­ thành i, thành ng, chen chúcọ ọ­ Thân chúi hình dc vô nh ng hình vòng cung màu tr ng xanh.ộ ắ­ ngang, th vô nh hình cáo nh ong ­> ng ­> ­>ế ốn iỗ­ ngoài cùng do tác đng ng gió ­> ng màu nâu dai nh chi áoớ ết áo thân.ơ ệ­ Lá chu trung trên ng n, tàu lá chu dài 1,5 ­> 2mố ừM lá trên xanh đm, xanh nh t, chi chít nh ng đng gân song song đuặ ướ ườ ềtăm p.ắ­ Nh ng tàu lá ra phía nh nh ng cánh tay .ữ ươ ữ­ Lá chu non nhú, màu m, nõn nà, th ng nh cánh bu m.ố ươ ồ­ 2­3 tháng, cây chu tr ng thành tr hoa. chu hình thoi nhi áo màuố ưở ớđ tía, ôm nh ng đài hoa bé nh ngón tay mà sau này tr thành nh ng iỏ ảchu i.ố­ bu ng chu có 10 ng trĩu nên cây mình yồ ấ­ Khi nh ng chu n, ng ta ch chu i.ữ ườ ốb) Đc đi mặ ể­ Thích nghi khí nhi điớ ớ­ c, th ng tr ng nh ao hƯ ướ ườ ồ­ Sinh tr ng nhanh ­> cây thành iưở ụ­ chu ko bám ch vào đt ­> ngãễ ễ­ Phân lo chu i: Nhi ko xi tạ ếDoc24.vnDoc24.vn­ Chu già to n, màu xanh nh t, trái dài kho ng 20 cm, ng ph ng Tây là 1ố ườ ươth ph cao p.ự ấ­ Chu dài kho ng 10cm, to tròn, khi chín màu vàng iố ươ­ Chu ng Qu to, th ch c, và th mố ơ­ Chu cau: Qu nh ngón tay, khi chín ng, vàng iố ươ­ Chu t: Trái to, có nh rõ, ru chi chít đen nh tiêuố ạ* Chu ki ng: Ko trái, tr ng làm nh, chu qu t, lá thành cái, xòe nh nanố ưqu trông đp.ạ ẹc/ Công ngụ­ ng hi cho con ng iố ườ­ Các bún bò Hu bún riêu .. kém ngon, ko có rau ăn kèm và lõi non thân, pế ắchu i.ố­ Các bà tr th ng băm nh thân chu làm cám cho heo ănộ ườ ố­ Lá chu gói th ph mố ẩ­ Qu chu là ng sung năng ng hoàn o, có th dùng hay đem chiên, anả ượ ươchè, bánh oẹ­ Qu xanh (chu chát) lát ăn món cu nả ố­ Chu t: Ch nh th n, ti đngố ườ­ Làm ng daặ ưỡd/ Đi ngờ ố­ Đi vào thi ca, nh a, đi ng văn hóaạ ố­ Nhân dân liên ng hình nh chu chín cây nh ng :ưở ườ ẹ“ già nh chu chín cây “………….ẹ ố­ Đi vào tranh các danh ­> đp dân dã, gi làng làng quêủ ủ­ tr ng, ngể ụ3. bàiế Nêu trí cây chu hi nayị ệDoc24.vnDoc24.vnBài tham kh 4ảM bài: ởGi thi chu là cây tr ng thân thu ng dân Vi Nam. ườ ệThân bài: vào nh ng chi ti sau vi bài. ế­ Hi nay Vi Nam có các lo chu nh chu tiêu, chu ng chu cau, chu t,ệ ộchu ba ng (chu lùn). ươ ố­ Đc đi chu i: ố+ Sinh tr ng nh ng t. ưở ướ+ chu thu lo chùm cho nên không ăn sâu vào đt. ấ+ Chu sinh tr ng trong môi tr ng nhiên.ố ưở ườ Chu th ng ng nh ng chu sinh tr ng ng dùng tr ng iố ườ ưở ườ ỗb cây. Nh ng cây nh đc lo chu quá nhi cây, cóụ ượ ềth đào chu và tr ng ch khác.ể Thân chu có hình tròn th ng đng và nh thín nh nh ng chi nhà bóng loáng.ố ộThân chu đc nh ng vào nhau, bên trong chu có nh ngủ ượ ữl hình vuông nh ch song song cây chu i. càng phía ngoài thì màu càngỗ ắth và chính gi thì có màu tr ng. ắThân chu có nh ng công ng sau: ụ+ Sau khi qu chu i, thân chu đc dùng làm th ăn cho gia súc, gia mấ ượ ầb ng cách ra ng p. ớ+ Ngoài ra có th dùng thân chu làm dây trói cua ng cách tách ng chu vàể ốph ng tr i. Khi khô chu và dai nên có th dùng làm đâyơ ướ ểbu c.ộ Lá chu lúc ra: Cu tròn nh chi hoa loa kèn, lúc đã khôn xanh vàố ướr ng nh ph n. trên lá chu có màu xanh th m, láộ ướ ủchu có màu xanh nh và có ph tr ng. ắDoc24.vnDoc24.vnCông ng lá chu i: ố+ Dùng gói bánh. ể+ Làm th ăn cho gia m. ầ+ Lá chu khô có th đc dùng làm nguyên li đt.ố ượ Lá chu khô: Khi lá chu đã già chúng rũ xu ng bám ch thân cây ch không iố ơr ng và lìa xa nh nh ng lá cây khác. Ban đu còn vàng sau đó khô thànhụ ươ ầmàu nâu nh t. lo lá chu khô, ng ta dùng dao đt lá. Ph ng ch yạ ườ ươ ạtheo lá chu khô n, có th dùng nó bu rau ra ch bán. ợ­ Nõn chu ra gi ng nh th thu đc vi trên gi hoa tiên cònố ượ ấphong kín. chu i: Có màu i, hình dáng gi ng nh búp sen kh ng treo ng c.ắ ươ ượKhi trong đã t, ng dân chu xào ho làm ngon. ườ ấ­ Bu ng chu i: chu to, đp và đu. bu ng đa ng nông dân iồ ườ ạkho ng 10 bu ng.ả Qu chu i: Cong cong nh ng trăng li đu tháng. Chu xanh có thả ưỡ ểx lát ng và dùng qu ăn th t, bún.... Chu chín th ngon và có nhi dinhắ ềd ng. Có th ăn ngay ho dùng chu chín làm bánh o. ưỡ ẹK bài:ế Chu gũi con ng Vi Nam và món ăn ng trong điố ườ ưỡ ờs ng hàng ngày.ốDoc24.vn