Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Làm thế nào trở thành Con người 80-20

38363631326463343532343838623966316233623830396263353536623865313965643766616563656361306439383133346463333834313837303537326366
Gửi bởi: Trung Trung Kien vào 10:10 PM ngày 11-03-2017 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Richard Koch 2002 and 2003. Taác phêím “The 80/20 Individual: TheNine Essentials of 80/20 Success at Work” xuêët baãn lêìn àêìu búãiNicholas Brealey Publishing, London, 2003. Baãn dõch àûúåc xuêët baãntheo thoãa thuêån vúái Nicholas Brealey Publishing.5Muåc luåcPhêìn 1TÙNG TÖËC SÛÅ NGHIÏÅP CUÃA BAÅN:TRÚÃ THAÂNH MÖÅT CON NGÛÚÂI 80/201. Laâm thïë naâo àïí trúã thaânh möåt con ngûúâi 80 /20 82. Sûå vûún lïn cuãa möåt caá nhên saáng taåo 25Phêìn 2CHÑN ÀIÏÍM CÖËT LOÄI CUÃATHAÂNH CÖNG 80/20 TRONG CÖNG VIÏÅC3. Sûã duång 20% saáng taåo nhêët cuãa baån 55 4. Sinh söi vaâ biïën àöíi nhûäng yá tûúãng lúán 76 5. Tòm kiïëm nhûäng nguöìn lúåi nhuêån quan troång 10 36. Sûã duång Einstein 1307. Tuyïín choån nhên taâi 1488. Sûã duång cöng ty hiïån taåi cuãa baån 1799. Khai thaác caác cöng ty khaác 211 10. Baão vïå nguöìn vöën 23311. Phaát triïín Zigzag 25367Phêìn 1Tùng töëcsûå nghiïåp cuãa baån: trúã thaânh möåtcon ngûúâi 80/2081Laâm thïë naâo àïí trúã thaânh möåt con ngûúâi 80/20“Khi viïåc kinh doanh thay àöíi, caá nhên chñnh laâ ngûúâi àem cöng cuå àïën cho cöng ty”.Philip Harris, CEO, PJM Interconnection“Ngaây nay, gêìn nhû nhûäng baác thúå reân úã caác laângmaåc trïn thïë giúái cuäng coá thïí àoáng caác truå xe úã sênnhaâ, gùæn chuáng vúái nhau vaâ caånh tranh vúái Ge neralMotors. Vaâ àoá laâ nhûäng gò àang diïîn ra theo àu ángnghôa àen. Chuáng ta coá thïí chûáng minh àiïìu àoá quahïå àiïìu haânh Linux”.Paul Maritz, Phoá Chuã tõch, Microsoft“Trong têët caã moåi lônh vûåc, àún võ chuã chöët uãa sûåsaáng taåo giaá trõ chñnh laâ caá nhên… logic cuãa nhûängchuöîi giaá trõ phi xêy dûång àûúåc bao haâm trong giúái haån cuãa noá: caá nhên nhûäng ngûúâi lao àöång (àú võ9nhoã nhêët coá thïí trong möåt doanh nghiïåp) boân ruátnhûäng giaá trõ maâ chó riïng mònh hoå taåo ra”.Philip Evans vaâ Thomas S. Wurster,Nhoám Cöë vêën Boston“Nïëu baån lêëy ài 20 ngûúâi quan troång nhêët cuãa chuángtöi, chuáng töi seä trúã thaânh möåt cöng ty khöng quantroång nûäa”.Bill Gates, Chuã tõch, Microsoft“Võ hoaâng àïë trong tûúng lai seä laâ hoaâng àïë uãa yátûúãng”.Winston Churchill“Nïëu trong tûå nhiïn coá möåt àiïìu gò khoá bõ töí thûúnghún nhûäng taâi saãn duy lyá khaác thò àoá chñnh laâ sûác maånh cuãa tû duy, hay coân goåi laâ yá tûúãng”.Thomas JeffersonCoá möåt caách múái àïí taåo ra sûå giaâu coá töët hún con àûúângtruyïìn thöëng.Nhûäng caá nhên saáng taåo chñnh laâ traái tim cuãa cuöåc caáchmaång múái. Àïí taåo ra taâi saãn, nhûäng caá nhên saáng taåo quantroång hún têåp àoaân hay vöën.Cuöåc caách maång tuên theo möåt nguyïn tùæc àún gi aãn –nguyïn lyá 80/20. Thaânh cöng xuêët phaát tûâ sûå êåp trung àùåcbiïåt vaâo möåt nhoám nhoã nhûäng lûåc lûúång rêët quyïìn nùnghoaåt àöång trong möåt lônh vûåc. Nhûäng lûåc lûúån quan troångnhêët maâ nguyïn lyá 80/20 aáp duång chñnh laâ yá tûúãng vaâ caá1 0nhên. Nguyïn lyá naây cuäng aáp duång cho têët caã nhûäng “vêåtliïåu thö” khaác cuãa doanh nghiïåp: khaách haâng, àöëi taác, cöngnghïå, saãn phêím, nhaâ cung cêëp vaâ vöën.Sûå giaâu coá àûúåc böåi nhên hiïåu quaã nhêët bùçng caách loaåi trûâvaâ sùæp xïëp laåi caác lônh vûåc, khöng phaãi qua nhûäng conàûúâng truyïìn thöëng nhû phöëi húåp hoaåt àöång va taâi saãn.Nhiïìu doanh nghiïåp riïng reä àûúåc thaânh lêåp, ûúåc thaingheán tûâ möåt yá tûúãng saáng taåo múái cuãa möåt caá nhên múái,vaâ chuáng liïn kïët vúái nhau qua thõ trûúâng chûá khöng phaãiqua cêëp bêåc vaâ quy hoaåch trung têm.Cuöåc caách maång 80/20 coá têìm quan troång khöng keám bacuöåc chuyïín tiïëp khaác trong lõch sûã kinh tïë: caách maångnöng nghiïåp, caách maång cöng nghiïåp, vaâ caách aång quaãnlyá. Nhûäng cuöåc caách maång naây dêîn àïën nhûäng nïìn kinh tïë xaä höåi khaác biïåt nhau. Vaâ coá thïí àiïìu naây seä xaãy ra möåt lêìnnûäa trong hai thêåp niïn túái.Coá leä nhûäng thay àöíi mêìm möëng nhêët àaä xaãy ra nhûängtêåp àoaân thaânh cöng nhêët ngaây nay àang xoay qu anh möåtsöë caá nhên. Têåp àoaân phuåc vuå cho caá nhên chû khöng phaãitheo chiïìu ngûúåc laåi. Song àiïìu naây chûa xaãy ra trïn toaâncêìu. Hêìu hïët nïìn kinh tïë duâ khöng phaãi nhûäng khu vûåc coá lúåi nhuêån cao nhêët vêîn tuên theo khuön mê îu quaãn lyácuä. Khi khuön mêîu naây chêëm dûát, nïìn kinh tïë seä thay àöíiàöåt ngöåt vaâ cêëp tiïën. Chuáng ta seä chûáng kiïën möåt sûå chuyïín giao khöíng löì àûa sûå giaâu coá tûâ caác töí chûá c, caác doanhnhên vaâ nhûäng nhaâ àêìu tû thuå àöång sang caác caá nhên.Nhûäng caá nhên muöën laâm giaâu bùçng caách trúã thaânh möåtphêìn trong cuöåc caách maång 80/20 coá thïí ài trû úác möåt bûúác.Nhûäng bûúác naây àûúåc mö taã àêìy àuã trong Phêìn II.1 1Cuöën saách naây noái vïì möåt cuöåc caách maång coá thïí thay àöíicuöåc àúâi cuãa möîi con ngûúâi, nhûäng ngûúâi àang laâm thay àöíithïë giúái. Töi coá thïí goåi nhûäng nhaâ caách maå ng àoá laâ “nhûängcon ngûúâi 80/20”, nhûäng ngûúâi vaâ nhûäng nhoám hoã àang sûãduång nguyïn lyá 80/20 àïí tùng töëc sûå nghiïåp cu ãa hoå vaâ xêydûång nïn caác doanh nghiïåp. Coá thïí baån àaä laâ möåt con ngûúâi80/20 röìi maâ khöng nhêån ra àiïìu àoá. Nhûng nïëu khöng, baånvêîn coá thïí coá àûúåc moåi thûá bùçng caách trúã thaânh möåt conngûúâi 80/20.Nguyïn lyá 80/20, cuöën saách trûúác cuãa töi, àaä traã lúâi hai cêuhoãi sau:Laâm thïë naâo töi coá thïí sûã duång nguyïn lyá 80/20 àïí tùng thïm lúåi nhuêån cho cöng ty cuãa mònh?Laâm thïë naâo töi coá thïí sûã duång nguyïn lyá 80/20 àïí caá nhênmònh trúã nïn hiïåu quaã hún? Cuöën saách naây seä traã lúâi möåt cêu hoãi khaác:Laâm thïë naâo töi coá thïí sûã duång nguyïn lyá 80/20 möåt caách chuyïn nghiïåp, àïí taåo nïn sûå giaâu coá cho baãn thên mònh?Àêy laâ möåt cuöën saách noái vïì caá nhên trong cö ng viïåc. Töigiaãi thñch laâm thïë naâo baån coá thïí cûåc kyâ haânh cöng trong sûånghiïåp cuãa mònh bùçng caách taåo biïën àöíi trong bêët cûá möåtngaânh nghïì naâo maâ baån àang laâm viïåc. Baån la möåt doanhnhên, möåt nhaâ quaãn lyá, möåt nhaâ quaãn trõ, möå nhên viïn, haymöåt ngûúâi thêët nghiïåp… Khöng thaânh vêën àïì. aån coá thïí sûãduång phûúng phaáp tûâng bûúác möåt àûúåc mö taã dûúái àêy àïí töí chûác laåi cöng viïåc hiïån taåi cuãa baån hay taåo nïn möåt cöng viïåcmúái, sao cho baån vaâ nhûäng àöìng sûå thên thiïët cuãa baån co thïíthu àûúåc lúåi nhuêån. Muåc tiïu cuãa töi trûúác nhêët laâ giuáp àúä1 2baån, nhû möåt caá nhên, thûá hai laâ giuáp caác khaách haâng vaâ thûába laâ giuáp caác töí chûác têåp àoaân chó khi viïå àoá coá ñch cho baån.Haäy tùng töëc sûå nghiïåp cuãa baån haäy sûã duång nguyïn lyá80/20 àïí thaânh cöng nhiïìu hún vúái cöng sûác ñt hún.Sú lûúåc lõch sûã cuãa nguyïn lyá 80/20Nùm 1897, nhaâ kinh tïë ngûúâi YÁ Vilfredo Pareto (1848-1923)phaát hiïån ra möåt khuön mêîu thûúâng xuyïn trong viïåc phênphöëi taâi saãn hay thu nhêåp, bêët kïí úã àêët nûú ác naâo hay giaiàoaån thúâi gian naâo. Sûå phên phöëi bõ nghiïng lï åch hoaân toaânvïì möåt àêìu cuöëi lúán nhêët: Möåt thiïíu söë nho àem laåi thu nhêåpcao nhêët luön luön chiïëm phêìn lúán trong töíng öë. Dêìn dêìnPareto coá thïí tiïn àoaán àûúåc kïët quaã chñnh xa ác trûúác khi xemcaác dûä liïåu.Pareto rêët hûáng khúãi vúái phaát hiïån cuãa mònh, vaâ sau àoá öngtin rùçng phaát hiïån naây coá têìm quan troång rêë lúán khöng chótrong ngaânh kinh tïë maâ coân àöëi vúái toaân xaä höåi. Nhûng öng chó coá thïí thu huát sûå chuá yá cuãa möåt vaâi nh aâ kinh tïë khaác. Duâöng coá thïí viïët ra roä raâng vïì nhûäng chuã àïì ñt troång yïëu húnnhûng trònh baây cuãa öng vïì “nguyïn tùæc Pareto” bõ chön vuâidûúái nhûäng ngön ngûä hoåc viïån daâi doâng vaâ nh ûäng cöng thûácàaåi söë daây àùåc.YÁ tûúãng cuãa Pareto chó bùæt àêìu àûúåc nhiïìu ng ûúâi biïët àïënkhi Joseph Moses Juran, möåt trong hai chuyïn viïn quaãn lyáchêët lûúång nöíi tiïëng nhêët cuãa thïë kyã hai mû úi, àöíi tïn noáthaânh “Quy luêåt Söë Ñt Quan yïëu”. Trong böå saách “Söí tay Quaãnlyá Chêët lûúång” nùm 1951, ban àêìu coá aãnh hûúãng rêët lúán úã1 u vào u ra guyên nhân Kt qu Kt qu Àêìu vaâo Àêìu raNguyïn nhên Kïët quaã Nöî lûåc Thaânh quaãNhêåt vaâ sau àoá laâ úã phûúng Têy, Juran àöëi chi ïëu giûäa “söë ñtquan yïëu” vúái “söë nhiïìu vùåt vaänh”, cho thêëy nhûäng sai soát vïìchêët lûúång coá thïí àûúåc loaåi boã phêìn lúán, hanh choáng vaâ ñttöën keám, bùçng caách têåp trung vaâo möåt söë ñt nhûäng nguyïnnhên göëc rïî quan troång. Juran, chuyïín àïën söëng úã Nhêåt vaâo nùm 1954, àaä daåy caác nhaâ quaãn trõ taåi àêy caá ch caãi tiïën chêëtlûúång vaâ chûác nùng. Tûâ nùm 1957 àïën 1989, Nhêå laâ nûúácphaát triïín nhanh hún bêët cûá möåt nïìn kinh tïë cöng nghiïåp naâokhaác trïn thïë giúái.