Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểu dữ liệu Function trong Python - Positional và keyword argument

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-11-20 08:23:33

Mục lục
* * * * *

Positional argument và keyword argument

Với một hàm thông thường như sau

>>> def kteam(a, b):
...     pass # lệnh giữ chỗ.
...123

Thì ta có thể pass argument vào cho hàm như sau

>>> kteam(3, 'Free Education')1

Trong ví dụ trên, hai giá trị là số 3 và chuỗi ‘Free Education’ gọi là positional argument.

Còn với trường hợp dưới đây

>>> kteam(a=3, b='Free Education')1

Thì hai giá trị trên (chính là số 3 và chuỗi ‘Free Education’) là những keyword argument.

Sau đây là những điều tuy nhỏ nhưng bạn cần phải biết. Khi pass argument theo positional argument. Thì các argument sẽ được gán LẦN LƯỢT cho các parameter. Riêng đối với keyword argument. Bạn đã tự mình gán giá trị cho các parameter. Vậy nên:

>>> def kteam(a, b):
...     print('a', a)
...     print('b', b)
...
>>> kteam(a=3,b=4)
a 3
b 4
>>> kteam(b=3,a=4)
a 4
b 312345678910

Hai cách gọi hàm trên đều tương tự như nhau.

Một điều nữa là bạn không được phép để positional theo sau (follow) keyword.

Có nghĩa là bạn có thể pass argument vừa positional và keyword cùng một lúc được, nhưng những positional buộc phải đứng trước keyword.

Trường hợp ngớ ngẩn của Tèo sau đây sẽ cho bạn biết điều đó:

>>> def teo_with_sone(name, verb):
...     print('Teo', verb + 's', name)
...
>>> teo_with_sone('Python', 'love')
Teo loves Python
>>> teo_with_sone('HTML', verb='like')
Teo likes HTML
>>> teo_with_sone(verb='like', 'CSharp')
  File "<stdin>", line 1
SyntaxError: positional argument follows keyword argument
>>> teo_with_sone(name='Java', 'hate')
  File "<stdin>", line 1
SyntaxError: positional argument follows keyword argument12345678910111213

Bắt buộc (force) Positional argument và keyword argument

Keyword argument

Trong Python, có một số hàm bắt chúng ta buộc phải pass argument một cách rõ ràng rành mạch như hàm sorted.

>>> sorted([3, 4, 1], reverse=True)
[4, 3, 1]

>>> sorted([3, 4, 1], True)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: must use keyword argument for key function1234567

Bạn thấy đấy, ta không thể pass argument cho parameter reverse theo positional argument.

Việc thiết kế này cũng rất tiện lợi vì nhiều trường hợp nhiều parameter cùng một lúc đều có default argument value. Hãy xem vấn đề sau đây mà Tèo mắc phải.

Tèo có một hàm

>>> def Teo(a, b=2, c=3, d=4):
...     f = (a + d) * (b + c)
...     print(f)
...
>>> Teo(1)
25
>>> Teo(1, 2, 3, 5)
3012345678

Tèo gọi hàm thì thấy kết quả theo đúng ý mình. Giờ Tèo muốn đổi giá trị của parameter d thành 5. Nên Tèo phải truyền lại các giá trị 2 và 3 cho các parameter b và c.

Vậy, ta có cách nào không phải truyền lại hai giá trị cho parameter b và c không?

Có, chính là keyword argument.

>>> Teo(1, d=5)
3012

Đôi lúc, chúng ta nên sử dụng keyword argument để tiện lợi và rõ ràng.

Python cho phép chúng ta tạo ra các parameter chỉ nhận giá  trị bằng việc pass argument theo kiểu keyword argument.

Cú pháp

def function (*, key_arg1, key_arg2):

# function-block

Khi tạo một hàm mà có một parameter *. Thì Python sẽ hiểu đó không phải là parameter mà chính là syntax để rồi nó biến các parameter sau * thành các keyword only argument (chỉ nhận giá trị theo kiểu keyword argument)

Ví dụ là dễ hiểu nhất!

>>> def kteam(pos_or_key_arg, *, key_arg1, key_arg2):
...     print(pos_or_key_arg)
...     print(key_arg1)
...     print(key_arg2)
...

>>> kteam(1, key_arg1=2, key_arg2='Kteam')
1
2
Kteam
>>> kteam(1, 2, key_arg2='Kteam')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: kteam() takes 1 positional argument but 2 positional arguments (and 1 keyword-only argument) were given

>>> kteam(1, 2, 'Kteam')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: kteam() takes 1 positional argument but 3 were given12345678910111213141516171819

Lưu ý: ta có thể thay thế dấu * bằng *identifier. Tuy nhiên phổ biến vẫn là *.

Positional argument

Bạn còn nhớ hàm input chứ? Kteam từng nói với bạn rằng cú pháp của hàm input có thể được viết như thế này.

input(prompt=None, /)

Dấu / chính là một syntax để force parameter prompt trở thành positional only argument. Có nghĩa là bạn chỉ có thể pass argument cho parameter prompt theo kiểu positional. Chính xác thì dấu / sẽ biến các parameter đứng trước nó thành positional only argument

Tuy nhiên Kteam sẽ không đi sâu vào positional argument vì ở phiên bản Python 3.6.X trở đi không hỗ trợ positional only argument.

Lưu ý: 3.6.X trở đi không hỗ trợ không có nghĩa những bạn cũ hơn một chút xíu như 3.5, 3.4 có hỗ trợ.

Lượt xem: 986

Các bài học liên quan